Noves formes d'accedir a un habitatge

Una de les primeres accions d'aquest nou programa és una xerrada que porta el nom "Altres formes d'accés a l'habitatge" que tindrà lloc el dimecres 26 d'abril a les 18 h al CC Maria Aurèlia Capmany, Av. Angel Sallent, 55.

En aquesta xerrada s'explicaran els diferents models d'accés a l'habitatge que s'estan estudiant, quines són les seves característiques i com s'hi pot accedir.

Els models d'accés a l'habitatge estudiats són:

  • Masoveria urbana: cessió d'ús d'un habitatge per un temps determinat, a canvi que els usuaris assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment acordades. L'Ajuntament ofereix una propietat municipal que s'utilitzará per desenvolupar la primera experiència de masoveria urbana a Terrassa.
  • Cohabitatge: Viure en comunitat, compartint espais. Pot ser en habitatges oberts o espais comuns. Hi ha col·laboracions amb entitats del tercer sector que volen desenvolupar el cohabitatge amb gent gran dins del municipi.
  • Mediació de lloguer: Col·laboració de l'administració en el lloguer d'habitatges privats.El programa de mediació de lloguer social està actiu des de l'any 1999 i s'atenen una mitja d'onze casos diaris.
  • Cessió d'ús: Model on es cedeix l'ús d'un habitatge per un temps indefinit o molt llarg, a canvi d'un pagament tou.

Com es pot accedir a aquests nous models?

Aquests nous models d'accés a l'habitatge estan pensats per un ampli ventall de la població del municipi:

  • Masoveria urbana: Enfocat a persones amb experiència en el sector de la construcció i que tinguin les condicions físiques necessàries. També s'adreça aquest model a aquells propietaris que han de reformar el seu habitatge buit però no tenen els  recursos econòmics suficients
  • Cohabitatge: Model adreçat principalment a persones grans que no volen viure soles i volen formar part d'una comunitat. També pot interesar a aquells propietaris de solars en desús o amb edificis a mig construir i que no poden acabar-los.
  • Borsa de Mediació de lloguer: Forma d'accés a l'habitatge que inclou a totes les persones interessades en viure de lloguer i a propietaris que vulguin llogar amb unes garanties concretes i amb els avantatges econòmics de la gestió pública.
  • Cessió d'ús: S'adreça a propietaris que vulguin oferir el seu habitatge i no preocupar-se d'impagaments, ni de buscar el llogater i que el vulguin tenir llogat durant un període de temps determinat.

Descarrega el cartell