Terrassa és una de les primeres grans ciutats de l'Estat que ha optat per la gestió municipal directa del servei públic d'abastament d'aigua, com a garantia d'un servei públic, eficaç, transparent i participatiu.

L'Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment, en sessió plenària extraordinària del dia 7 de setembre de 2017, la constitució i els Estatuts de l'entitat pública empresarial (EPEL), que s'encarregarà de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat. El ple va aprovar inicialment també el Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari i estalvi d'aigua de Terrassa. El dictamen va obtenir el vot favorable de PSC, TeC, ERC-MES i CUP (que sumen 20 dels 27 regidors/es del Consistori), l'abstenció del PDeCAT (3), i el vot en contra de C's i PP (4).

Gestió pública, eficient i sostenible

La decisió ve avalada per la Memòria que va elaborar la Comissió tècnico-política constituïda per l'Ajuntament de Terrassa per estudiar i definir el futur model de gestió del servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat. La Memòria, presa en consideració pel Ple, conclou que la forma de gestió més eficient i sostenible és la gestió pública i, entre les diferents formes que preveu la llei, la gestió mitjançant una Entitat Pública Empresarial Local.

El nou Reglament, també aprovat inicialment, té per objecte la regulació del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa, la seva titularitat que correspon a l'Ajuntament, i el seu àmbit d'aplicació que és tot el terme municipal. Es determinen les funcions de l'Ajuntament i les relacions entre l'Ens gestor i els usuaris/es i abonats/des del servei, establint els drets i obligacions de cada una de les parts, així com tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei. El reglament estableix les obligacions i les facultats de l'Ens gestor.

Transparència i participació

Entre els principals canvis que incorpora el nou Reglament, destaca la incorporació d'un nou apartat de transparència i participació: la nova EPEL es caracteritzarà per una gestió transparent i incorporarà la participació de la ciutadania en la definició de les  polítiques i en les decisions estratègiques. La ciutadania tindrà lliure accés per diversos canals a la informació del servei que no requereixi de protecció en termes legals.

Així mateix, la nova entitat pública empresarial es caracteritzarà per la transparència en tots els àmbits: transparència econòmica i financera, en la gestió dels recursos i explotació dels serveis; en els processos de planificació i execució del Pla Director; i en matèria de qualitat i medi ambient.

Mesures socials

També destaca en el Reglament un nou apartat de mesures socials per tal de garantir l'accés bàsic a l'aigua a totes les persones i unitats familiars en perill d'exclusió residencial i de pobresa energètica, en què l'Ajuntament es compromet a aplicar la tarifa social, els ajuts socials per al subministrament d'aigua, a fer difusió i campanyes informatives sobre els ajuts existents, així com la regulació dels subministres d'emergència. També es compromet a no realitzar cap tall d'aigua per motius de capacitat econòmica.

Un altre aspecte que destaca és que el sistema de retribució de l'Ens gestor deixarà de ser una tarifa, i passarà a ser una taxa. Això vol dir que s'aprovarà el rebut de l'aigua per part del Ple municipal, mitjançant la corresponent ordenança fiscal, i no com fins ara per part de la Comissió de Preus de Catalunya a petició de l'Ens gestor.

Modernització

Pel que fa als comptadors, passaran a ser considerats instal·lacions del servei. Aquest canvi comportarà que els abonats/des, de forma progressiva, deixaran de tenir en propietat o en lloguer els comptadors. D'aquesta manera, els manteniments i substitucions dels mateixos formaran part de les despeses del servei. Aquesta mesura suposarà un canvi molt important i repercutirà de forma positiva en el servei ja que es garantirà la substitució sistemàtica dels comptadors, el que comportarà una important millora en el control dels consums i detecció de fuites, i la conseqüent millora del rendiment del sistema.

En general, es modernitza la forma en la que es relacionarà l'Ens gestor amb els abonats/des, usuaris/es i el propi Ajuntament.

La constitució de la nova entitat pública empresarial implicarà la subrogació dels treballadors i treballadores de Mina que estiguin adscrits al servei de Terrassa, que passaran com a treballadors i treballadores amb caràcter indefinit i amb les mateixes condicions laborals que tenen actualment.

El 2018, inici de la nova etapa

Des que va finalitzar la concessió a Mina Aigües de Terrassa, el servei públic d'abastament d'aigua el continua prestant la mateixa empresa privada, en règim de pròrroga forçosa,  fins que la nova empresa pública  pugui començar a gestionar el servei, aquest any 2018.