Terrassa és un dels 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que van ser decretats zona de protecció especial pel Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, atenent als alts nivells de contaminants (òxids de nitrogen – NOx- i partícules de menys de 10 micres - PM10 -).

Podeu consultar el Pla al següent enllaç

 • Pla de millora de la qualitat de l'aire . Terrassa, pel fet d'estar dintre dels municipis de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i per diòxid de nitrogen (PM10 i NO2) i ser un municipi de més de 100.000 habitants, ha ha disposar del seu propi Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.

L'Objectiu del Pla de millora de la qualitat de l'aire és donar suport a la millora i el restabliment de la qualitat de l'aire respecte els contaminants NO2 i PM10
 

Diagnosi

A Catalunya el responsable d'avaluar la qualitat de l'aire és el Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades recollides amb la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). La legislació vigent requereix avaluar la qualitat de l'aire per zones. Per això s'ha dividit Catalunya en 15 Zones de Qualitat de l'Aire (ZQA) segons les emissions i les condicions de dispersió. Això ha de permetre optimitzar el nombre de punts de mesurament, ja que si es mesura dins d'una zona en els diferents entorns que hi trobem, la resta de punts de la zona seran equivalents als nivells mesurats en alguna de les estacions de mesura.

Terrassa pertany a la ZQA 2 i actualment disposa de 2 punts de mesurament: l'estació automàtica de la Rambleta del Pare Alegre (es va donar d'alta el 22 de febrer de 2005) i l'estació manual ubicada a la Mina Pública d'aigües de Terrassa.

De la diagnosi actual, pel que fa a la qualitat de l'aire, es desprèn que es continuen superant els límits europeus pels òxids de nitrogen en bona part dels 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, entre els que es troba el municipi de Terrassa .

És per això que la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla d'Actuació per la Millora de la Qualitat de l'Aire horitzó 2020, en el qual hi participen els ajuntaments i diversos agents econòmics i socials. 

Antecedents  

La contaminació de l'aire es una preocupació per a la salut pública i el medi ambient a Europa, considerant-se una de les principals causes de diverses malalties cardiorespiratòries, s'estima que un 21 % de la població es troba exposada a partícules en suspensió per sobre del límit diari europeu.

Des de fa anys les administracions estan adoptant mesures per la millora de la qualitat de l'aire, especialment per contaminants com el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10), ja que es superen els valors límits de qualitat de l'aire establerts, concretament les superacions es concentren en un àmbit que comprèn 40 municipis de les Zones de Qualitat de l'Aire 1 (Àrea de Barcelona) i 2 (Àrea del Vallès - Baix Llobregat), on s'inclou Terrassa.

La Comissió Europea va declarar el 2013 com l'Any de l'Aire en el marc del procés per a adoptar una nova estratègia per la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar-la.

 • La normativa europea estableix que s'han de definir plans i programes per restablir els nivells de qualitat de l'aire en aquelles zones on es superin els valors de referència legislatius.
 • El Govern de l'Estat va aprovar el mes d'abril de 2013 el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire), Pla que estableix el marc per la millora de la qualitat de l'aire a nivell espanyol mitjançant la proposta de 78 mesures concretes i on es recullen accions a desenvolupar en plans sectorials, plans autonòmics i plans locals.
 • El Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d'actuació autonòmic per la millora de la qualitat de l'aire mitjançant el Decret 152/2007, de 10 de juliol, prorrogat pel Decret 203/2009, que entre altres determinava mesures d'aplicació per part dels municipis.
 • A partir del Pla autonòmic, l'Ajuntament de Terrassa, elaborà al 2007, el Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a Terrassa, i ha informat anualment a la Generalitat de Catalunya de les mesures adoptades, mitjançant la tramesa dels formularis normalitzats de recollida de dades d'emissions a l'atmosfera.
 • El setembre de 2014: Acord de govern GOV/127/2014 de 23 de setembre pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
 • El febrer de 2015: El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 26 de febrer de 2015 va aprovar inicialment el Pla de millora de qualitat de l'aire de Terrassa 2015-2020.
 • El document esmentat ha estat publicat en el BOP de data 16 de març de 2015 donant el termini d'informació pública de trenta dies hàbils per tal que es puguin presentar al·legacions i suggeriments. Transcorregut aquest termini, que va finalitzar el passat 23 d'abril, sense que s'hagin presentat al·legacions, s'entén definitivament aprovat el Pla de millora de qualitat de l'aire de Terrassa 2015-2020.

El problema de la qualitat de l'aire a les aglomeracions urbanes, i igual que el del soroll, és causat principalment per trànsit de vehicles amb motors de combustió, i especialment dels vehicles dièsel. Per tant, ates que la redacció del Pla d'actuació coincideix temporalment amb la revisió del Pla de Mobilitat Urbana i del Mapa estratègic de soroll, es proposa aprofitar les sinèrgies generades, ja que les tres eines actuen principalment sobre el trànsit rodat de la ciutat.

Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (2015-2020)

La Generalitat va incloure Terrassa en la zona protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i per diòxid de nitrogen, i va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció atmosfèrica, el passat mes de setembre de 2014.


En aquest marc, l'Ajuntament de Terrassa ha elaborat el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire 2015-2020 que us presentem, i que proposa accions concretes per a la millora i el restabliment de la qualitat de l'aire al nostre municipi.

Aquest Pla ha estat aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa.

El document inclou un anàlisi de la situació actual, l'inventari en el qual s'identifiquen les principals fonts d'emissió i quina és la seva contribució a la contaminació del municipi, i un pla d'acció per a la millora de la qualitat d'aire en el que es preveuen mesures concretes. Segons demostra la diagnosi del Pla, el transit és el sector que contribueix majoritàriament al conjunt de les emissions del municipi. Degut a la complexitat del sector, que engloba desplaçaments en vehicle privat, transport públic i altres modes de mobilitat activa, només la implementació progressiva d'un conjunt de mesures complementàries i sinèrgiques a les contemplades al Pla de mobilitat urbana de Terrassa, pot ajudar a la reducció de les emissions i el restabliment dels nivells de qualitat de l'aire del municipi.

El Pla identifica 43 mesures que, englobades en 8 línies de treball, tenen l'objectiu de reduir les emissions dels vehicles, d'augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu, i de reduir-ne les  emissions, d'incrementar el nombre de desplaçaments a peu o en bicicleta, de reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les industries, i finalment de reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i participació ciutadana, de seguiment de la qualitat  de l'aire i d'actuació en episodis de contaminació.

Entre aquestes, es troben les tres mesures que la Generalitat obliga a incorporar en el plans elaborats pels municipis, inclosos en la zona protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i per diòxid de nitrogen.

 •  Identificació de les zones urbanes d'atmosfera protegida, (ZUAP).
 • Reducció de contaminació en zones escolars.
 • Actuacions a executar durant els episodis ambientals de contaminació en coordinació a la Generalitat.

Documents:

Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire. Horitzó 2020 


Terrassa s'ha adherit a l'Acord per un aire més net. Amb aquesta adhesió Terrassa demana l'adopció de mesures per a la millora de la qualitat de l'aire a les autoritats europees, estatals i nacionals, i es compromet a treballar coordinadament amb aquestes per aplicar mesures a nivell local.

El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya té un apartat web on es pot trobar tota la informació relacionada amb els Plans de Millora de la Qualitat de l'aire.