En els darrers anys s'ha produït un increment en nombre i en complexitat en les fraccions dels residus a retirar i gestionar; alhora que un envelliment de la flota de vehicles municipals i, en conseqüència dels sistemes de neteja viària emprats. Per això, s'han efectuat diversos estudis encaminats a millorar la qualitat del servei de recollida de residus a la nostra ciutat, actualment gestionat de manera directa mitjançant l'empresa municipal Eco-Equip, SAM. 
 
Tenint en compte l'evolució que han sofert aquests sistemes i la millora de les metodologies de neteja i recollida que actualment permeten una gestió més eficient i un major nivell de control sobre el servei, s'ha confeccionat un projecte de renovació i canvi parcial del sistema de recollida de residus, el sistema de càrrega lateral, que utilitza contenidors més grans i més ergonòmics, per tant n'hi hauran menys, fet que permet optimitzar les rutes de recollida, reduint el nombre i el temps de parada dels camions, a més els contenidors es buiden amb la tasca d'una sola persona, el conductor, amb un sistema més avançat tecnològicament.
 
Per dur a terme la implantació d'aquest sistema s'han adquirit tres vehicles amb els que s'arribarà, aproximadament, a un 25% de la població, afectant a les fraccions de resta, vidre, paper i envasos. La renovació de la flota de vehicles comporta una reducció del temps emprat en la recollida, dels costos del servei, de la contaminació ambiental i del consum d'aigua, així com un increment en l'estalvi energètic. També s'han adquirit 1.148 contenidors amb major capacitat que els actuals.
Respecte a la recollida de la matèria orgànica en els àmbits on s'ha implantat el sistema de càrrega lateral, és manté el sistema de recollida tradicional (posterior) amb els actuals contenidors més petits i amb una freqüència de recollida més breu, per evitar que l'acumulació d'aquests residus produeixen molèsties derivades de les olors.
 
En els àmbits on s'ha implantat el sistema de recollida per càrrega lateral, s'ha reduït el nombre de contenidors, alliberant-se espais a la via pública que s'estan recuperant mitjançant un dels projectes inclosos al Programa Terrassa Barris en Marxa.