El camí escolar és una iniciativa que pretén promoure el camí de casa a l'escola mitjançant la mobilitat activa (caminant, bicicleta,...). Aquest, pot ser un itinerari concret, que sigui compartit per a diferents alumnes per arribar a l'escola plegats, amb l'acompanyament o no d'adults. Aquest itinerari es crea des dels centres, amb la col·laboració d'AMPA's, alumnes i docents, que intervenen directament a la creació i funcionament de l'itinerari, analitzant els millors recorreguts per absorbir el màxim d'alumnes possible, i els canvis urbanístics que requereixen aquests itineraris per fer-los més segurs, agradables i accessibles. Però hi ha diversos models de funcionament, ja que cada centre té les seves característiques particulars, i aquests camins s'adapten a les necessitats de cadascun.

Creiem que la millor manera de guanyar benestar, és adaptant la ciutat a la mobilitat activa, apoderant-nos dels espais públics per poder gaudir de la nostre ciutat.

Hi ha molts models diversos de funcionament, ja que cada centre té les seves característiques particulars, i aquests camins s'adapten a les necessitats de cadascun.

Els objectius d'aquest projecte són:     

 • Millorar el medi ambient urbà i la qualitat de l'aire afectats pels mitjans de transport contaminants.
 • Promoure la mobilitat sostenible a la ciutat.
 • Reduir la congestió provocada pels desplaçaments a les escoles.
 • Millorar la seguretat viària en els accessos a l'escola, amb l'extensió a tota la ciutat.
 • Afavorir el canvi modal del l'ús de cotxes i motos cap altres mitjans de transport.
 • Afavorir que els nens i nenes es desplacin sense l'acompanyament de persones adultes de casa a l'escola.
 • Fomentar l'autonomia i la seguretat dels infants, de tal manera que tinguin el seu protagonisme a la ciutat.
 • Fomentar la participació de la infància en la presa de decisions quotidianes, tant individualment com col·lectiva.
 • Afavorir la realització d'activitat física quotidiana per part dels nens i nenes, amb els beneficis sobre la salut que aquesta porta associats.
 • Reduir els efectes de la contaminació sobre la salut.
 • Fomentar l'educació en valors i el medi ambient.
 • Fer una ciutat més segura i acollidora.
 • Recuperar l'ús i gaudi dels espai públics.
 • Fomentar el teixit i la cohesió social.
 • Millorar la qualitat de vida de la ciutat.

El Camí escolar és una iniciativa que pretén promoure i facilitar que els nens i les nenes vagin a l'escola en modes de mobilitat activa (a peu, patinet i bicicleta) i de manera autònoma.

No obstant això, i des d'una mirada més àmplia, es pot entendre també com un projecte educatiu, participatiu, de transformació de l'espai públic, de millora de la qualitat ambiental i d'inculcació d'hàbits autònoms i saludables de mobilitat.

MOBILITAT ACTIVA I SALUT. Durant els darrers anys s'han incrementat els problemes de salut derivats de la manca d'activitat física, especialment el sobrepès i la obesitat però no només. En aquest sentit, un dels principals objectius del projecte de Camí escolar és incentivar als infants hàbits saludables de mobilitat. La realització dels trajectes casa-escola en modes de mobilitat activa (a peu i en bicicleta) contribuirà a millorar la salut dels nostres nens i nenes.

AUTONOMIA I CREIXEMENT PERSONAL. El projecte de Camí escolar pretén incrementar les quotes d'autonomia dels infants. Donant-los autonomia els estem donant llibertat, autoestima, capacitat de decisió, de valer-se per si mateix, d'afrontar les dificultats i superar-les. La motorització de la mobilitat i la inseguretat viària han fet recular l'edat en la que els infants tenen la capacitat de desplaçar-se autònomament. La transformació de l'entorn fent-lo més segur i confortable i el canvi d'hàbits de mobilitat que es pretén amb el Camí escolar han de contribuir a incrementar les quotes d'autonomia dels nostres infants.

EDUCACIÓ, CONSCIÈNCIA CRÍTICA. El Camí escolar és també una estratègia educativa que fomenta l'educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat. Des del projecte es pretén fomentar el desenvolupament de la consciència crítica dels infants i l'esperit propositiu en la millora de l'entorn. Sovint, en matèria de mobilitat, a les nenes i als nens se'ls dóna un paper passiu amb el qual únicament es pretén que assimilin les regles de comportament a l'espai públic, les normes de circulació. Però els infants han de poder desenvolupar un esperit crític que els permeti valorar o posar en crisi aquells elements de l'espai públic i de la mobilitat que els afecten directament.

PARTICIPACIÓ. En el marc del projecte es desenvolupen un conjunt d'accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l'entorn del barri en un espai amable i sensibilitzar i conscienciar implicant tota la comunitat (nens i nenes, pares i mares, professorat, veïns, institucions locals, comerciants, associacions de barri, etc.). La participació efectiva dels diversos col·lectius implicats garantirà l'èxit de les accions a emprendre, i ajudarà a crear un fort teixit social.

ESPAI PÚBLIC. El projecte de Camí escolar també busca contribuir a recuperar l'espai públic com a lloc de relació, de joc, d'aprenentatge, d'experiència i de convivència. La pèrdua d'aquest espai ha privat a la infància del lloc d'aprenentatge per excel·lència, el carrer. La presència de nens i nenes en l'espai públic genera confiança i seguretat la qual cosa redunda en una percepció de seguretat col·lectiva que permet la reapropiació de l'espai públic per part de la ciutadania. Al seu torn, també es treballa per promoure que els infants coneguin i s'identifiquin amb l'entorn perquè el sentin com a propi, cosa que farà que el respectin i el defensin.

MEDI AMBIENT, QUALITAT AMBIENTAL, QUALITAT DE L'AIRE. Un dels objectius del Camí escolar és sensibilitzar i educar els infants, però també a les seves famílies i a la resta de ciutadans en els hàbits de la mobilitat sostenible, segura i saludable. Aquest fet, a llarg però també a mig i curt termini, ha de permetre contribuir a la millora ambiental de l'entorn. Sens dubte, la reducció dels índexs de contaminació atmosfèrica i sonora, però també la reducció de l'ocupació de l'espai públic per activitats agressives que es promou des del projecte de "Camí Escolar" pot ajudar a incrementar la qualitat ambiental i la qualitat de vida que tots els ciutadans desitgem.

Camí Escolar Terrassa

La plataforma "Camí Escolar Terrassa" pretén impulsar aquest projecte municipal, i és per aquest motiu que va escriure un manifest on diferents col·lectius i associacions s'han sumat a la iniciativa.

Des de l'Ajuntament de Terrassa apostem per promocionar aquests camins, i treballem per a dinamitzar-los. Volem donar a conèixer aquest projecte per tal d'empènyer la ciutat cap a un model més sostenible, segur, actiu i de qualitat.