El document marc presenta els acords presos per la Xarxa, conformada per més d'una trentena d'Ajuntaments, així com els seus compromisos, objectius, estructura organitzativa, finançament, procediment i model d'adhesió per a futurs membres interessats. Ho podeu consultar en els següents enllaços:

Document Marc