La Sindicatura de Greuges de Terrassa és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Terrassa davant de l'Administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

El/La Síndic/a de Greuges és el/la defensor/a dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa davant l'Administració i s'encarrega de protegir els seus drets en les relacions amb l'Ajuntament de Terrassa.

La Sindicatura Municipal de Greuge atén, orienta i informa a totes les persones que consideren que l'administració ha vulnerat algun dels seus drets.
Pot presentar una queixa o una consulta a la Sindicatura qualsevol persona que consideri que ha patit un greuge per l'actuació o manca d'actuació de l'Ajuntament de Terrassa o dels organismes i empreses que en depenen.

El Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa protegeix i defensa els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents i supervisa l'actuació municipal.