Convocatòria fora de termini. 

Portada del fulletó divulgatiu d'ajuts a l'habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Què és?

És una subvenció anual gestionada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Cobreix tres conceptes:

 • obres de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions de l'edifici,
 • de millora de la sostenibilitat (eficiència energètica),
 • de millora de l'accessibilitat dels accessos i zones comunes.

Les obres de millora de l'accessibilitat subvencionables inclouen:

 • la instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales o rampes,
 • productes de suport per a l'accés i ús d'espais comuns,
 • senyals lluminosos o sonors per a l'orientació en zones comunes,
 • elements de comunicació amb l'exterior, com videoporters.

Les obres han de fer possible l'accés a tots els habitatges situats a l'edifici, i no només a una part d'ells.

Torna a l'índex

Qui la pot demanar?

 • Comunitats de propietaris
 • Propietaris d'edificis d'habitatges.

Torna a l'índex

Què cobreixen les ajudes a l'accessibilitat?

El 50% del pressupost protegible de les obres de millora de l'accessibilitat, amb un topall màxim de 4.000 € per habitatge. Inclou:

 • pressupost d'execució de l'obra subvencionable
 • honoraris tècnics i cost dels informes tècnics

No inclou l'IVA ni altres impostos, taxes o tributs.

Torna a l'índex

Què cal fer amb antelació?

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol•licitud de les ajudes, d'un Informe d'Avaluació de l'Edifici (IAE) que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació amb els següents documents:

 • l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE).
  • NOVETAT 2017: L'IITE s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. 
 • el certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEEE).
 • l'informe de les condicions bàsiques d'accessibilitat.

Per poder complir els terminis de sol·licitud, es recomana realitzar l'IAE amb antelació a l'obertura de la convocatòria anual de subvenció. L'IAE només el pot emetre personal tècnic col·legiat.

Si la IITE detectés deficiències importants, greus o molt greus, les obres també hauran de subsanar aquestes deficiències per poder sol·licitar subvenció. 

Torna a l'índex

Quins edificis hi poden optar?

Edificis construïts abans de l'any 1981, amb un mínim del 70% de la superfície construïda sobre rasant dedicada a habitatge, exclosa planta baixa si no és habitatge. Com a mínim, el 70% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris i llogaters. 

 • Els edificis han de ser de més de 8 habitatges.
 • Excepcionalment, poden acollir-se edificis de fins a 1 habitatge, si compleixen algun d'aquests requisits (pel que fa a obres d'accessibilitat):
  • hi viuen persones amb discapacitat o majors de 65 anys,
  • les obres d'accessibilitat s'acompanyen simultàniament d'obres de conservació

La subvenció és exclusivament per a zones d'accés i espais comuns dels edificis. En edificis unifamiliars, cal tenir en compte que les actuacions es limiten a arribar a la primera planta. 

Torna a l'índex

Quines modalitats de subvenció hi ha?

 • Modalitat no competitiva
  • Les obres no han començat abans del 18 de maig de 2017, i només per a les actuacions relatives a:
   • ajustos raonables  per una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat , quan a l'edifici hi resideixin  persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o mes grans de 65 anys.
   • l'estat de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que poden representar un risc per la seguretat de les persones.
 • Modalitat competitiva
  • Les obres ja han començat amb data de la publicació de la convocatòria de subvencions (a partir de l'11 d'abril de 2013).
  • Les subvencions es resolen comparant per ordre de puntuació segons un barem establert, que inclou factors com la renda, el tipus de l'obra i si hi viuen persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o majors de 65 anys.

Torna a l'índex

Quan i on puc sol•licitar les ajudes?

A la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, ubicada al carrer Pantà, 30, baixos (08221 Terrassa), quan estigui oberta la convocatòria d'ajudes vigent.

Torna a l'índex

Més informació

Torna a l'índex

Data d'actualització d'aquest apartat: Agost 2017.