La xarxa de col·lectors i clavegueram és un element clau per garantir el sanejament de la ciutat i la correcta canalització d'aigües pluvials i residuals cap a instal·lacions com depuradores, que asseguren un correcte tractament i minimitzen l'impacte de l'activitat humana sobre l'entorn natural. L'Ajuntament ha executat un ampli programa d'inversions en infraestructures de sanejament, que ha comptat amb el 80% de finançament per part del Fons de Cohesió de la Unió Europea 2000-2006.

Aquestes inversions permeten garantir un servei públic bàsic per a la qualitat de vida de la ciutadania. A més, les actuacions als col·lectors, que en conjunt sumen 190 quilòmetres, han permès transformar i millorar el paisatge urbà gràcies a la remodelació de carrers i places a diversos punts de la ciutat.

2002

 • Desviament parcial del col·lector del carrer Sant Crispí
   Import: 371.208,34 euros
 • Desdoblament del col·lector de la Rasa/Pau Claris
  Import: 853.703,31 euros

2003

 • Clavegueram de l'avinguda del Vallès i Torre-Sana
  Import: 819.639,19 euros (80% Fons de Cohesió)
 • Remodelació del col·lector de la carretera de Montcada (entre Rambla d'Ègara i Torrent de Vallparadís)
  Import: 2.093.972,3 euros (80% Fons de Cohesió)

2004

 • Remodelació del clavegueram de la carretera de Matadepera (entre avinguda Abat Marcet i carrer Sal·lari), de l'avinguda Jaume I (entre Abat Marcet i carrer Batrina), i de la carretera de Castellar (entre passeig 22 de Juliol i carrer Colom)
  Import: 1.355.405,3 euros (80% Fons de Cohesió)
 • Remodelació del col·lector del carrer Transversal
  Import: 995.496,15 (80% Fons de Cohesió)

2005

 • Remodelació del clavegueram de la Rambla d'Ègara
  Import: 514.849,54 euros (80% Fons de Cohesió)

2006

 • Construcció de la xarxa separativa aigües pluvials/residuals a la carretera de Montcada, entre la riera de les Arenes i l'avinguda de Barcelona (Sobreeixidor de la plaça dels Països Catalans)
  Import: 2.719.323,2 euros (80% Fons de Cohesió)
 • Remodelació del col·lector del carrer Transversal (entre el carrer Marquès de Comillas i l'avinguda Josep Tarradellas)
  Import: 369.576,91 euros (80% Fons de Cohesió)