La xarxa de col·lectors i clavegueram és un element clau per garantir el sanejament de la ciutat i la correcta canalització d'aigües pluvials i residuals cap a instal·lacions com depuradores, que asseguren un correcte tractament i minimitzen l'impacte de l'activitat humana sobre l'entorn natural.  L'Ajuntament ha executat un ampli programa d'inversions en infraestructures de sanejament, que ha comptat amb el 80% de finançament per part del Fons de Cohesió de la Unió Europea 2007-2013.