Nova Instrucció de la Direcció General dels Registres sobre el canvi de nom en el Registre Civil de persones transsexuals

La Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) ha dictat la Instrucció de 23 d'octubre de 2018, que estableix les directrius per orientar les actuacions dels encarregats o encarregades del Registre Civil, davant les sol·licituds de canvi de nom d'adults i menors transsexuals, per inscriure un nom corresponent al sexe diferent al que resulta en la inscripció de naixement.
 
Aquesta mesura s'adopta de manera transitòria ja que, actualment, es tramita una proposició de llei que previsiblement modificarà la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. D'aquesta manera, la nova llei permetrà el canvi de la constància registral del gènere sentit mitjançant la simple expressió de la voluntat de formalitzar aquest canvi per l'interessat, fins i tot sent el mateix menor d'edat.
 
Actualment, per canviar de sexe i, fins ara, per canviar de nom, només es permetia a les persones majors d'edat i s'exigia l'aportació d'un informe metge o psicològic relatiu a l'existència de dissonància entre el sexe morfològic o gènere fisiològic inicialment inscrit i la identitat de gènere sentida pel sol·licitant, així com l'absència de trastorns de personalitat i, a més a més, altre informe mèdic on consti que ha estat tractada medicament durant dos anys per acomodar les seves característiques físiques a les corresponents al sexe reclamat. Tot això, perquè el canvi de nom propi de la persona interessada no resulti discordant amb el seu sexe registral, d'acord amb la llei vigent del registre civil de 1957.
 
L'esmentada instrucció estableix que els majors d'edat, un menor emancipat o un menor d'edat poden sol·licitar el canvi de nom davant l'encarregat del Registre Civil, o bé en document públic, i declarar que es senten del sexe corresponent al nom sol·licitat.
 
D'una banda, en el cas dels majors d'edat o un menor emancipat han de manifestar que no li és possible obtenir el canvi de la inscripció del seu sexe en el Registre Civil, per no complir els requisits de la Llei 3/2007.
 
De l'altra, en el supòsit dels menors d'edat, els pares o els que exerceixin la tutela han de sol·licitar-ho conjuntament. Així mateix, la sol·licitud serà també signada pel menor, si tingués més de dotze anys. Si el menor tingués una edat inferior, haurà en tot cas ser escoltat per l'encarregat del Registre Civil, mitjançant una comunicació comprensible pel menor i adaptada a la seva edat i grau de maduresa.
 
Aquestes mesures tindran un gran impacte tant a les oficines del registre civil, en tant que es una novetat important, com, i principalment, als afectats que rebran una satisfacció a les seves necessitats emocionals i afectives, com també la preservació de la identitat.