La recollida selectiva de residus va patir el 2021 els efectes de la pandèmia i va assolir el 41,7%

L'any passat es va aconseguir el 41,70%, un percentatge que supera en un punt al registrat el 2020, però lluny encara del 60% que marca la Unió Europea com a objectiu per al 2030, i del 65% que indica el Pla de Residus Municipal 2018-2030, que és el que defineix el model de prevenció i gestió de residus per a la ciutat, que estableix els seus objectius i les actuacions a realitzar.
            
Any rere any s'experimenta una sensible millora, la qual cosa demostra que hi ha una major conscienciació ciutadana per fer una bona classificació en origen, dipositant les fraccions als contenidors indicats de paper i cartó, envasos, orgànica i vidre. Una acció que s'ha vist reforçada els darrers dos anys per l'actuació dels inspectors de residus, que aixequen actes de les infraccions a l'ordenança de residus; dels informadors ambientals, que realitzen campanyes de sensibilització; de la implementació de la cinquena línia de recollida lateral, amb 128 bateries de contenidors més, i d'un major ús de les dues deixalleries municipals, i també la deixalleria mòbil, per part de la ciutadania.

La recollida selectiva bruta ha crescut lleugerament amb una recollida de 34.791Tn l'any 2021, amb un increment de l'1% respecte el 2020, segons dades recollides per a l'Observatori de Residus del Vallès Occidental, que depèn del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, del qual Terrassa en forma part.

L'orgànica, a l'alça

Per fraccions, i comparant amb les dades de 2020, l'únic residu que ha incrementat els percentatges de recollida és l'orgànic, al qual s'han adreçat especialment les campanyes informatives realitzades per l'Ajuntament amb l'objectiu de reduir la presència de deixalles que no s'han de dipositar dins el contenidor marró i de minimitzar els residus orgànics dins el contenidor de resta. També s'ha implantat, a tall de prova, una boca reduïda en 99 contenidors per millorar la qualitat de la recollida evitant, així, la presència d'impropis, que són aquells residus que no corresponen en aquesta fracció.

L'any 2021 la recollida de matèria orgànica ha augmentat un 12,7%, tot i encara estem molt lluny de complir amb el 38% que marca la bossa tipus. Amb tot, marca una tendència positiva que aquest any ve reforçada per la reducció, en un 0,8% dels residus d'impropis dins el contenidor marró. En cas de continuar així, estaríem en la línia per aconseguir el 10% que, com a màxim d'impropis en orgànica, marca el Pla de Prevenció i Residus Municipals 2018-2030. Però, tot i això, aquesta barreja de residus encara representa una despesa econòmica important ja que, per l'Ajuntament, el tractament i la gestió de la fracció resta que es fa en el Centre de Tractament de Residus del Vallès (CTRV) té uns costos associats de 5,3 milions d'euros a l'any, i un augment de les emissions de gasos CO2 eq.

Sota l'estela de la pandèmia 

L'any 2021 encara vivíem sota els efectes de la pandèmia, les restriccions i les repercussions en l'àmbit social i econòmic. Aquesta circumstància ha incidit en la reducció dels percentatges de la recollida de paper i cartó; de vidre; d'envasos; de tèxtil i també d'oli usat de cuina comercial. En el cas del paper i cartó la reducció d'un 6,8% s'explica, en part, pels robatoris que es produeixen en els mateixos contenidors blaus i també en el porta a porta del cartó comercial. En el del vidre, s'ha recollit un 2,8% menys derivat, també, per les restriccions de la pandèmia que van afectar, especialment, els establiments d'hostaleria i restauració. També els percentatges d'envasos s'han reduït i, en aquest cas, ho ha fet en un 5,26%.

Altres fraccions que han registrat dades a la baixa són la recollida de residus tèxtils, en un 7,72% i que ha trencat la tendència a l'alça que experimentava des de l'any 2014, i la recollida d'oli de cuina usat, del qual s'han recollit en els establiments comercials un 6,7% menys. En canvi, destaca la recollida d'oli domèstic, dipositat als 45 contenidors específics situats a la via pública, que ha augmentat quasi en un 4% respecte a l'any 2020.

Més persones usuàries a les deixalleries

Pel que fa a les dues deixalleries municipals (Can Casanovas i Can Barba), les aportacions han incrementat en un 0,8%, especialment pel que fa a fustes i runes, i que es tradueix en una major utilització per part de la ciutadania. Pel que fa a les persones usuàries d'aquestes instal·lacions, i també de la deixalleria mòbil, el percentatge s'ha incrementat en un 28,4% respecte a l'any 2020. Aquests equipaments, que funcionen tot l'any excepte els dies 25 de desembre i 1 de gener, recullen selectivament, i pel seu reciclatge, les fraccions de residus habituals, a més de totes aquelles deixalles que no es dipositen als contenidors de carrer, especialment aquells que són tòxics o perillosos i que mai s'han de llençar amb la fracció resta, com també els voluminosos i les restes vegetals de poda. 

Un lleuger descens dels residus municipals

La quantitat de residus municipals recollits pel servei va registrar l'any 2021 un descens del 2,04%, que va en consonància al 0,5% de la població que l'any passat va marxar de la ciutat. Aquestes són les deixalles que es generen als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, com també els procedents de la neteja d'espai públic i les zones verdes. També tenen aquesta consideració els mobles, els estris i els vehicles abandonats, així com els materials procedents d'obres menors i de reparació domiciliària. L'increment del consum i les vendes per internet poden ajudar a explicar aquesta dinàmica, perquè no contribueixen a reduir ni els embolcalls de plàstic ni el cartó.

L'any 2021 la generació de residus per persona i dia es va reduir sensiblement, ja que va ser d'1,03 kg, un aspecte a considerar, tenint en compte que els objectius del Pla de Residus van en la línia de generar cada cop menys deixalles, però que queda lluny dels 0,89 kg per habitant i dia que cal complir l'any 2030.

Des de l'Ajuntament es treballa per assolir els objectius marcats per Europa, demanant a la ciutadania que sigui responsable en l'obligació de fer una bona recollida selectiva, i no afluixar en la lluita contra l'abandonament de residus a l'espai públic, els comportaments incívics i els incompliments de les normes per una bona gestió dels residus. També cal millorar les xifres de la recollida selectiva dels residus orgànics, per tal que no s'aboquin al contenidor de resta, alhora que es vol reduir la presència d'impropis en aquesta fracció.