El Ple municipal aprova la delegació de la gestió i tractament dels residus al Consell Comarcal del Vallès Occidental

L'objectiu principal d'aquesta proposta és incrementar la corresponsabilització i la consciència ciutadana, ja que els costos de tractament dels residus estan directament relacionats amb la correcta gestió que es faci d'aquests en origen, tant a les llars particulars com als comerços i establiments. Segons ha explicat el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Xavier Cardona: «Si reciclem correctament les diferents fraccions d'envasos, paper i cartró, vidre, orgànic, i reduïm al màxim la fracció resta, els costos de tractament, el cànon d'abocador, així com els impactes ambientals que aquesta mala gestió representen, es podrien veure notablement reduïts i aquest és un objectiu que volem assolir».

Amb aquest canvi, a partir del gener de 2024, la ciutadania apart de la taxa municipal per a la recollida dels residus també rebrà un rebut del Consell Comarcal en concepte de gestió i tractament dels mateixos. Actualment, el Consell Comarcal i el Consorci de Residus estan treballant amb l'estudi de costos i definint quins imports concrets tindrà la nova taxa.

Segons ha explicat Cardona: «La fracció resta, els residus no reciclats, és la que genera un major impacte ambiental, ja que s'elimina la possibilitat de donar una segona vida a aquests residus i per tant comporta un malbaratament de recursos naturals molt gran, així com els efectes contaminants i de producció de gasos efecte hivernacle». D'altra banda, «aquests residus no reciclats també tenen un elevat impacte econòmic ja que estan gravats pel cànon d'abocador, el que implica que per cada tona, apart dels costos de la pròpia gestió, s'ha de pagar 65,3€/Tn» ha afegit el tinent d'alcalde, que ha explicat que en el 2022 a Terrassa vam generar 46 mil tones de la fracció resta, i per tant, el cost total de la gestió d'aquesta fracció va ser de 5,5 milions.

Respecte l'orgànica, es penalitza molt la presència d'impropis, és a dir la barreja amb altres residus no orgànics que finalment també han d'anar a l'abocador. Així, amb la segregació del concepte de gestió i tractament respecte la recollida es podran visibilitzar i diferenciar aquests costos de mala gestió.

El projecte de la delegació de la gestió de residus municipals s'ha treballat a nivell comarcal i amb la participació del Consorci de Residus del Vallès Occidental. A més de Terrassa, també s'hi han adherit Sabadell, Rubí, Santa Perpètua de la Mogoda i Sentmenat; i més endavant pot ser que s'amplii a d'altres municipis.

Objectiu: augmentar la recollida selectiva a Terrassa fins al 55%

Actualment a Terrassa es recullen de manera separada el 44,65% dels residus, una xifra que, en relació a altres municipis de les mateixes dimensions és bona (de fet Terrassa és el municipi de més 100.000 habitants que té un millor índex de separativa: Sabadell 38%, Barcelona 40%, Hospitalet 29%). No obstant, encara estem lluny dels objectius marcats per Europa i fixats a la nova Llei de residus estatal, que marca que cal assolir el 55% en el 2025.

D'altra banda, cal tenir en compte que actualment amb la taxa de residus municipal es cobreix aproximadament el 60% dels costos de gestió i tractament; i la nova Llei de residus també estableix que cal que l'impost cobreixi el 100% dels costos de recollida, gestió i tractament a partir del 2025.