L'Anella Verda comptarà amb la seva pròpia Ordenança d'ús públic per preservar el seu patrimoni natural i cultural

Es tracta, en definitiva, d'un nou instrument normatiu que complementa la regulació del Pla Especial de l'Anella Verda, pel que fa a l'ús públic de l'entorn natural; que desplega tot allò que ja està regulat a l'ordenança de «Bases de convivència democràtica de la ciutat» i que reforça altres normatives, com és la llei de regulació de l'accés motoritzat a l'entorn natural, la llei forestal o la de protecció dels animals. 

La nova ordenança consta d'un total de 51 articles, que estan distribuïts en 8 capítols diferents que recullen els diferents àmbits com són les disposicions generals de la normativa; la protecció del patrimoni natural i rural;  la regulació de les condicions per l'ús dels camins públics o d'ús públic i  de la mobilitat dins aquest entorn natural, com també vetllar perquè els comportaments no siguin incívics, de la celebració d'activitats esportives o de lleure (curses, caminades...) i del control i vigilància de la seva aplicació. La normativa ha tingut en consideració, també, el contingut de les 21 propostes ciutadanes presentades durant el procés de consulta pública, celebrat fa un any, i que plantejaven protegir el patrimoni natural, les activitats ramaderes, agrícoles i forestals; protegir el patrimoni natural i millorar els accessos i la senyalització. L'ordenança ha estat consensuada per la Taula de l'Anella Verda i ha comptat, també, amb la participació del Consell Municipal de Medi Ambient.

L'incompliment de la normativa comporta unes sancions, qualificades de molt greus, greus i lleus, que oscil·len entre els 750 euros i els 3.000 euros.  Per compensar-ho, l'ordenança  planteja fer hores de compromís social substitutori per fer determinades activitats dins l'àmbit del medi ambient, esports, neteja de la via pública, parcs, jardins i boscos, entre altres. És de caràcter voluntari, gratuït i només es contempla per les infraccions greus i lleus.
                                                                                              

Un espai natural protegit

La Comissió  Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de la Generalitat, va aprovar definitivament, el gener de 2020, la modificació puntual del  Pla General d'Ordenació Municipal (POUM) a l'àmbit de l'Anella Verda i del Pla Especial i Catàleg de Masies. Aquests instruments regulaven específicament les activitats i usos que es poden desenvolupar en aquest espai, però no tractaven l'ús social i públic, que ara queda recollit en la nova ordenança d'ús públic de l'Anella Verda.

L'Anella Verda és tot l'espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, amb el qual es vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat, recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari i fomentant un ús social i responsable de tot l'entorn natural. Un dels elements més singulars és el camí circular de 35 km que dona la volta sencera al terme municipal i que transita per llocs d'elevat interès paisatgístic i patrimonial. Des de la ciutat s'hi accedeix amb facilitat a través de les portes de l'Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari.                                                                               

El procés de l'Anella Verda es va iniciar l'any 2012 com a proposta ciutadana  per  evitar la degradació de l'entorn natural i agrícola que hi ha des de l'entorn urbà fins als límits del terme municipal.