Taigua estudia reduir la pressió de l'aigua com a mesura d'estalvi davant l'agreujament de l'actual estat de sequera

En aquest sentit, l'empresa municipal Taigua ja treballa en l'adopció de diferents mesures. Una d'elles és l'estudi que farà els pròxims dies en dos àmbits de la ciutat per avaluar i comprovar els efectes de reduir la pressió de l'aigua de la xarxa de subministrament i, una altra, serien restriccions alternatives del subministrament en determinades zones de la ciutat o bé en diferents franges horàries. Fins ara, aquesta anàlisi s'ha fet seguint el model matemàtic de simulació de Taigua i els resultats mostren un estalvi d'aigua de fins al 5%. Serà a partir de la setmana entrant quan es facin les proves físiques per constatar els resultats de les simulacions fetes per ordinador.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Terrassa està estudiant fórmules per obtenir aigua de fonts alternatives a la xarxa, com és l'aprofitament d'aigües freàtiques, amb la recuperació de pous, i el possible ús d'aigües regenerades, ja que l'objectiu principal és reduir els consums en tots els àmbits, ja sigui el domèstic, com també comercial i industrial.

Per a la regidora de Cicle de l'Aigua i Protecció Civil, Patrícia Reche, la única solució és estalviar: «Hem de ser conscients que som en una situació crítica i que l'estalvi és fonamental. Amb aquesta voluntat vàrem aprovar la modificació de l'estructura tarifària de la factura de l'aigua per al 2024 per reduir els consums i incentivar a què els més estalviadors paguin menys». Fa dues dècades que l'Ajuntament no modifica aquesta estructura i ara ho ha fet en un context en què la gran escassetat d'aigua obliga a prendre mesures que promoguin l'estalvi. Però, també, perquè les noves tarifes ajudin a incrementar les inversions que permetin millorar les instal·lacions i la xarxa de subministrament i contribuir, així, a prevenir avaries i pèrdues d'aigua. D'aquesta manera, es millorarà el rendiment de la xarxa i una correcta prestació del servei. Uns canvis a la factura que no comportaran un increment de caràcter lineal, sinó que aquest estarà determinat pel consum d'aigua que faci cada usuari.

La setmana entrant es reunirà el Comitè Municipal de Sequera que, des de l'activació de l'estat de prealerta el febrer de 2022, es convoca de manera periòdica. L'objectiu és valorar la situació en cada moment; preparar les accions concretes d'estalvi d'aigua potable en cadascuna de les fases i alertar als serveis municipals de la implantació de diverses iniciatives, d'acord amb les mesures extraordinàries i urgents adoptades en cada estat declarat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

A Terrassa, l'aigua prové en un 80% del riu Llobregat i, per tant, depèn molt directament dels embassaments de la conca d'aquest riu com són el de la Baells, la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç. La resta s'obté principalment d'una xarxa de pous i mines del terme municipal.

Terrassa, en estat d'excepcionalitat

La Generalitat va declarar el 6 de març l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica en el sistema Ter Llobregat, al qual pertany Terrassa, degut a l'empitjorament de les reserves, ja que els seus embassaments estaven per sota del 30% de la seva capacitat.

Amb l'estat d'excepcionalitat es redueix el 40% del consum d'aigua per a usos agrícoles i el 15% per a usos industrials. Es prohibeix el reg de zones verdes (només es permet l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores); la neteja de carrers amb aigua només és possible si hi ha situacions de possible insalubritat i es redueix la dotació màxima d'aigua subministrada per litres, habitant i dia (que inclou no només l'ús domèstic, sinó també el comercial, industrial, municipal i les possibles pèrdues). En l'estat d'alerta és de 250 l/hab/dia; en excepcionalitat, de 230 l/hab/dia; i en estat d'emergència el volum total d'aigua que entra al dipòsit municipal per abastir la població no pot superar els 200 litres per habitant i dia. Aquest màxim es pot reduir a 180 litres, en el cas d'emergència de nivell 2 i a 160 litres si s'arriba al nivell 3.

Pla Municipal d'Emergència en Situacions de Sequera a Terrassa

L'Ajuntament compta amb un Pla Municipal d'Emergència en Situacions de Sequera a Terrassa (PE) que determina i planifica en detall totes les mesures que cal emprendre davant de cada escenari d'avís (prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència) que decreti l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

El Pla Especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual Sequera (PES), elaborat per aquest organisme, marca les directrius principals que, després els municipis detallen en els seus plans municipals. Conté un total de 56 mesures per reduir, de manera gradual, el consum d'aigua, i que són aplicables a cadascun dels estats de sequera definits per l'ACA: normalitat; prealerta; alerta; excepcionalitat i emergència.