L'Ajuntament assumeix la propietat de prop de 380.000 m² de sòl agrícola i forestal situat a la zona de Mossèn Homs

L'acord contempla que l'Obra de la Visitació fa donació a l'Ajuntament de la peça de terreny on se situa la Masia (Escola d'Hostaleria), l'ermita de Sant Joan, l'antena de ràdio, el viver municipal, la depuradora d'aigües residuals, l'escola El Pi, la parcel·la ocupada antigament pel club de columbòfils i que, actualment, és el terreny on es fa el projecte de recuperació de la vinya, i la zona d'àrea d'estada de Mossèn Homs.

En aquest conveni, també queda recollit que els terrenys ocupats per la residència de Gent Gran de Torre Mossèn Homs, el Convent de les Carmelites Descalces i el Centre d'Investigació i Difusió Maria Corral seran objecte de futures donacions per part de l'Obra de la Visitació, a favor de la Generalitat, a les Carmelites i al Centre d'Investigació i Difusió Maria Corral, respectivament. Aquesta operació no comporta
cap despesa econòmica per part de les dues parts signants.

L'Ajuntament de Terrassa i l'Obra de la Visitació van signar l'any 1971 un conveni («comodat») pel qual aquesta entitat religiosa cedia gratuïtament a l'Ajuntament el dret d'ús de la finca coneguda com a Torre de Mossèn Homs, per a finalitats que estiguessin vinculades al concepte genèric d'assistència social. La vigència d'aquest conveni era de 99 anys.