La Taula de Seguiment de Rieres es constitueix avui en sessió telemàtica

Durant aquests mesos, s'ha dissenyat un nou model organitzatiu per respondre aquestes necessitats i garantir, d'una banda, l'actuació transversal dels serveis municipals implicats en el treball tècnic -que estructuraran els projectes de futur en l'àmbit de les rieres i torrents- i, de l'altra, la incorporació dels instruments necessaris per potenciar la participació i el diàleg amb les associacions, els grups polítics amb representació municipal i les entitats.

El Decret d'Alcaldia 11107/2020, de 2 de novembre de 2020, recull les directrius a seguir per desenvolupar el Programa Rieres de Terrassa, entre les quals figura la creació de la Taula de Seguiment de Rieres, que es constitueix avui, a les 18 h, en sessió telemàtica; d'un Equip d'Estratègia i d'una Oficina Tècnica de Rieres. En aquest sentit, la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer Ramínez, destaca que «calia definir les finalitats, què cal fer i com tirar endavant. Volem treballar molt bé tots els àmbits relacionats amb les rieres, com són el mediambiental, l'urbanístic, el social, la mobilitat... Per aquest equip de Govern, les rieres són un gran projecte de ciutat i, per aquest motiu, hem dissenyat un nou model organitzatiu. El decret de 2 de novembre ja contempla la part més tècnica, perquè calia definir una nova organització interna i transversal».

Taula de Seguiment de les Rieres

L'objectiu de la Taula de Seguiment de Rieres és ser un espai de deliberació, estudi, proposició i plantejament d'acords, projectes o actuacions al govern municipal, en relació amb els trams urbans de les rieres del Palau i de les Arenes, especialment. Presidit per la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer Ramírez, el nou organisme està integrat per una persona representant dels grups polítics amb representació municipal (Tot per Terrassa, ERC-Mes, PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa); una altra de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT); representants de la Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa (que agrupa a les entitats veïnals dels barris per on discorren les rieres de les Arenes i del Palau) i de membres del nou equip d'estratègia de rieres.

La Taula de Seguiment de Rieres depèn de la regidoria de Rieres i és, precisament, aquesta atribució la que obliga a transformar l'antiga Taula, creada el febrer de 2018, perquè tingui una entitat pròpia desvinculada del Consell Municipal de Medi Ambient.

Equip d'estratègia

Aquest òrgan col·legiat de caràcter tècnic i transversal centralitzarà i tindrà coneixement de totes les actuacions dels serveis municipals relacionades amb les rieres; analitzarà i treballarà tècnicament les propostes; estudiarà els projectes defutur, d'acord amb les directrius de l'equip de govern; i mantindrà una relació estable amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Presidit també per la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer Ramírez, estarà integrat per les direccions de Presidència i de les àrees d'Urbanisme i Sostenibilitat i de Serveis Territorials i Seguretat, a més de les direccions de Serveis Jurídics, Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Obres i Manteniment de l'Espai Públic. També s'inclou a Protecció Civil, a la direcció de programes de l'àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat i la tècnica de programes del servei de Medi Ambient, assignada a l'Oficina Tècnica de Rieres.

Oficina Tècnica de Rieres

Aquesta Oficina treballarà per reforçar una tasca que serà transversal dins l'Ajuntament i serà el mitjà per articular i impulsar les propostes de la Taula de seguiment de rieres i de l'Equip d'Estratègia. A més, serà el referent ciutadà per a possibles consultes i realitzarà actuacions de difusió, informació i atenció a entitats, impulsant les accions necessàries per materialitzar els acords adoptats dins la Taula.

Estarà integrada per personal tècnic municipal, i coordinada per una tècnica de programes que es va incorporar al novembre.

Subvencions sol·licitades a l'ACA

Enguany, l'Ajuntament s'ha presentat a convocatòries de subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a l'execució de tres projectes de manteniment i conservació de lleres públiques. Els projectes, que ja estan redactats, són:

  • Construcció del projecte de mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de les Fonts. Pressupost d'execució: 326.446 euros més IVA.
  • Millora de la capacitat hidràulica de la riera de les Arenes, en el tram urbà comprès entre l'avinguda Font i Sagué i la confluència amb la riera del Palau.

Pressupost d'execució: 79.992,09 euros més IVA.

  • Millora de la capacitat hidràulica de la riera del Palau. Tram urbà entre el gual sota de la C-58 i la confluència amb la riera de les Arenes Pressupost d'execució: 30.074,89 euros més IVA.

D'altra banda, s'està treballant amb l'ACA per arribar a un nou conveni que permeti l'execució dels projectes per realitzar millores puntuals de l'endegament de la riera de les Arenes, entre el pont de Sant Llorenç i el de Navarra, i del de reparacions puntuals a la riera de les Arenes, aigües amunt d'Els Bellots.

Pel que fa al Pla Director de Rieres de Terrassa, l'ACA està treballant en la primera de les dues fases previstes (antecedents i diagnosi). El termini és de 16 mesos. Aquest pla estudiarà els cursos fluvials de la Riera de les Arenes, entre Matadepera i la confluència amb la Riera del Palau. La mateixa Riera del Palau, per sota de l'autovia B-4 i la seva confluència amb la Riera de les Arenes, incloent-hi un estudi del Torrent de Vallparadís. I el Torrent Mitger, en el tram comprès entre l'autovia B- 40 i la confluència amb la Riera del Palau. També s'analitzarà el curs fluvial de la riera de Rubí en la seva confluència amb les rieres de les Arenes i Palau.

Els 70 km2 del terme municipal de Terrassa estan formats per un entramat de quasi 200 rieres i torrents, dels quals en destaquen 11 torrents i tres rieres principals (les Arenes, Palau i Gaià).