Creix la contractació però s'incrementa la temporalitat


Ja hi ha disponible l'Informe sobre l'evolució del mercat de treball corresponent al 1r trimestre de 2018 (març), on hi destaquen els següents aspectes:

Contractació

 • La contractació ha augmentat un 9,51%, respecte el 1r trimestre de 2017 (1.226 contractes més registrats durant el 1r trim. 18) i un 58% més respecte el 1r trimestre de 2014. La xifra actual de contractació (14.117 contractes), tot i superar a la del 1r trim. de 2014, encara queda lluny de les xifres del 1r trim. 2004 (al voltant dels 26.500 contractes signats).
 • Predominen però, els contractes de durada determinada (el 82,11% sobre el total). A més, la temporalitat ha augmentat lleugerament un 0,37 punts percentuals respecte l'any 2017 però ha disminuït un 1,84 punts respecte el 1r trim. 2013.
 • La contractació dels majors de 45 anys és la que més ha pujat proporcionalment en un any. D'un any per l'altre el nombre de contractacions que més puja per tram d'edats és el de majors de 45 anys (amb un +29,2%) seguit dels més joves (tram de 19 anys i menys) (+13,11%). Contràriament, el tram entre 25-29 anys ha disminuït un -1,81%, respecte el 1r trim. 17.
 • El Sector de la Construcció és el que més puja. D'un any per l'altre, la pujada més gran de contractacions ha estat per a la Construcció (+24%) seguida pels Serveis amb un +9%. El sector Serveis registra el nombre més gran de contractes (76,65%) seguit per la Indústria (12,14%) i la Construcció (11,13%).
 • Durant el 1r trimestre de 2018 els contractes signats per les dones superen el nombre dels signats pels homes (7.335 i 6.110, respectivament). En canvi, respecte el 2017, la tendència és la contraria, els contractes signats pels homes superen als de les dones (11% i 8,2%, respectivament). A més, cal destacar que, la temporalitat de les dones és més alta que la dels homes (85,62% i 78,31%, respectivament).
 • El tram d'edat amb més contractes és el de 30-44 anys (36,6% del total).

Assalariats, Autònoms i nombre d'empreses

 • En conjunt, al 1r trimestre de 2018, hi ha un augment anual del nombre d'empreses i d'assalariats.
 • Interanualment, també és el sector de la Construcció el que ha experimentat un major augment d'assalariats (+10,56% respecte el 1r trim. 2017). Pel que fa als autònoms, dedicats a aquest sector, també han augmentat (+2,20%). A més, cal assenyalar que, proporcionalment, és el sector que té més contractes indefinits amb un 30,1% sobre el total.
 • El sector de la Indústria es va recuperant amb dades interanuals positives pel que fa al nombre d'assalariats (+3,32%, respecte el 1r trim. 2017).
 • Durant aquest any, els subsectors que més han crescut en nombre d'assalariats han estat: Serveis de menjar i begudes, Comerç a l'engròs, Activitats sanitàries, Construcció d'immobles i Serveis edificis i jardineria.
 • El nombre de treballadors autònoms puja anualment quasi bé un 1% (+125). Actualment, Terrassa ocupa la 2a posició en nombre d'autònoms per darrera de Barcelona i per sobre de Sabadell.
 • Les activitats econòmiques (sense professionals ni artistes (IAE) han baixat amb un -1,54% respecte l'any anterior (s'han perdut 219 activats respecte el 1r trim 2017).

Atur

 • L'atur trimestral del 1r trimestre de 2018 ha disminuït respecte el 4t trimestre de 2017 amb quasi bé un -1,5% (-220 aturats). A més, la variació interanual de l'atur total continua a la baixa (-8%) però amb un ritme menys accelerat que durant els 2 últims anys. L'evolució interanual de Terrassa i la del Vallès Occidental és molt semblant i supera positivament a la de la resta dels àmbits territorials analitzats (Província i Catalunya).
 • La taxa d'atur es situa en el 13,37% al març i disminueix anualment un -1,56 punts percentuals (dades població activa registrada 1r trimestre de 2018), xifra inferior a la de 2008 que va ser del 14,9%.
 • L'atur trimestral puja lleugerament al sector dels Serveis amb 65 aturats més (0,72%). En canvi, els sectors de la Construcció i la Indústria baixen amb un -8,33% i -6,74%, respectivament. Interanualment, el nombre d'aturats baixa en tots els sectors, excepte pel que fa als SOA (Sense Ocupació Anterior) on ha pujat un 4,65% respecte l'any anterior. La disminució anual més pronunciada es produeix al sector de la Indústria amb el -17,55%, seguida per la Construcció amb el -15,23%.
 • Trimestralment, l'atur dels joves puja amb un +9% (+90 aturats) i interanualment, disminueix molt lleugerament amb un -1,1% (-12 aturats).
 • Els aturats majors de 45 anys ja són més de la meitat del total (representen el 52,21%).
 • Pel que fa al nivell d'estudis, trimestralment, tots els grups han baixat les seves xifres excepte els Programes FP (+0,23%). El descens més pronunciat s'ha produït en els Univ. de primer cicle (-10,13%). Anualment, també tots cauen excepte els estudis Univ. de segon cicle (+1,81%).