Signes de recuperació al Mercat de Treball


Contractació: Caiguda anual en el nombre de contractes

 • El nombre de contractes ha disminuït respecte el 1r trimestre de 2022 (-11%), situant-se la xifra total en els 12.825. La caiguda en els contractes dels homes ha estat més intensa amb un -6,3% (dones -5,24%). A més, la  xifra actual de contractes signats no supera a la del primer trimestre de 2019 (13.605 contractes).
 • Aquesta davallada en el nombre de contractes globals s'explica per l'augment en la modalitat de contractes indefinits. Aquest canvi, impulsat per la nova reforma laboral, ha comportat una menor necessitat de crear nous contractes per a un mateix lloc de treball, ja que en molts casos, un mateix lloc de treball, al llarg d'un període temporal determinat, ha tingut més d'un contracte. Amb la prohibició de la Modalitat temporal d'obra o servei aquests contractes temporals han passat a ocupar la modalitat de fixos discontinus.
 • Conseqüentment, la temporalitat ha baixat anualment amb -26,35pp (actualment, el 48% del total dels contractes són temporals). Al 1r trimestre de 2022 la temporalitat es situava en el 74,35%,  
 • La tipologia de contractes indefinits ha augmentat un 80% respecte el 1r trimestre de 2022. Han passat de 3.696 contractes indefinits al 2022 a 6.661 contractes indefinits al 1r trimestre de 2023.
 • La modalitat de contractes fixos discontinus fa referència a la jornada laboral que en aquest cas és intermitent en el temps. Actualment, existeixen tres modalitats de contractes segons la durada de la jornada laboral: Jornada a temps complet, Jornada a temps parcial i Fixos-discontinus. Amb la modalitat de fixos-discontinus, tot i que, es milloren les condicions laborals dels treballadors amb contracte temporal ("antics temporers"), aquests no tenen una jornada completa de treball.
 • Actualment, a Catalunya, la modalitat de contractes fixos discontinus representen el 18,5% dels contractes indefinits, a Terrassa un 14,8%. En comparació amb Catalunya, aquesta proporció és més baixa a Terrassa degut bàsicament al seu caràcter industrial. Les demarcacions territorials dedicades més al sector agrícola i al del turisme (hostaleria, estacions d'esquí o esports de temporada, activitats d'animació sociocultural o monitors, etc) tenen una proporció molt més elevada de fixos discontinus degut a la seva estructura productiva.
 • Pel que fa al sexe i l'edat, les dones tenen una proporció més elevada amb un 52,83% respecte al total de contractes fixos discontinus. Són els joves entre 20 i 24 anys el grup més nombrós amb un 26,62%.
 • Pel que fa a la jornada laboral, cal destacar que hi ha hagut una baixada en el nombre de contractes amb Jornada a temps complert. S'ha passat de 2.950 contractes al Març de 2022 a 2.303 al Març de 2023, el que representa una caiguda del -22%.
 • Anualment, la contractació s'ha incrementat més intensament al sector de la Construcció amb un pujada del +14,43%. El sector Serveis registra el nombre més gran de contractes (76,71%) seguit per la Construcció  (14,5%) i la Indústria (8,7%). D'un any per l'altre, el sector dels Serveis ha disminuït amb un -11,8%, caiguda també lligada amb l'augment dels contractes fixos-discontinus.
 • La temporalitat en la contractació femenina és més elevada que a la masculina. La temporalitat dels contractes femenins és molt més elevada 59,4% que la dels contractes masculins (11,4pp més respecte al total i 24pp més respecte als contractes masculins). Durant el primer trimestre de 2023 els contractes signats per les dones superen el nombre dels signats pels homes però la major part d'aquests són de durada determinada majoritàriament Eventuals per circumstàncies de la producció.
 • El tram d'edat amb més contractes és el de 30-44 anys (32,43%). D'un any per l'altre el nombre de contractacions augmenten als més joves +12,53% (menys 20 anys). En canvi, pel que fa als més grans de 45 anys i més; disminueixen amb un -8,44%. Cal destacar que, respecte el 2019, són els joves els que han millorat més en la contractació amb un augment del +48,2% (menys 20 anys) i +14,2% (20-24 anys). En canvi, la resta de franges d'edat han disminuït, destacant la caiguda de la franja de 30-44 anys amb un -15,72%. La contractació dels majors de 45 anys i més, també ha caigut respecte el 2019 amb un -15%.

Nombre d'empreses, assalariats i autònoms: Signes de recuperació en l'augment de les afiliacions, tant trimestralment com anualment.

 • Actualment, ja s'ha recuperat la sèrie estadística que fa referència als centres de cotització (fins ara només es disposava de les dades referents al 3r trim. 2020, on es va aturar la sèrie). La recuperació respecte a la COVID-19 s'està produint molt a poc a poc pel que fa al nombre d'empreses. En canvi, el nombre d'afiliacions a l'INSS augmenta més notablement.
 • El nombre d'empreses baixa respecte al trimestre anterior després de patir el fort cop arran de la COVID-19 (-14 empreses, -0,26%). L'increment només es produeix en el sector dels serveis amb un +0,33% respecte el 4t trimestre de 2022.
 • El nombre de treballadors assalariats, tant puja trimestralment amb un +1,37% (+845) com anualment amb un +3,52% (+2.125). L'increment anual més intens és produeix en el sector de la Construcció amb un +12,33% respecte el 1r trimestre de 2022.
 • A Terrassa, durant aquest any, els subsectors que més han crescut en nombre d'assalariats han estat els relacionats amb la Construcció d'immobles, Comerç al detall, activitats esportives i activitats sanitàries. Per contra, els que han tingut majors pèrdues (de l'ordre de entre 200-50 assalariats menys) han estat els sectors de la indústria alimentaria, els serveis de les tecnologies de la informació, activitats de seguretat i investigació i les activitats de serveis d'ocupació.
 • El nombre de treballadors autònoms puja amb un +0,81% (+105) respecte l'any anterior. Actualment, Terrassa (amb 13.065 autònoms) ocupa la 4a posició en nombre d'autònoms per darrera de Barcelona, Sabadell i l'Hospitalet de Llobregat. Per darrera resta el municipi de Badalona. Cal destacar que, Terrassa ha anat perdent posicions (3a al 3r trim. 2022 i 2a al 1r trim. 2020; just abans de la COVID-19).
Atur: Augmenta l'atur trimestral en edats joves (16-29 anys)

 

 • El 1r trimestre de 2023 acaba amb 24 aturats més (+0,2%). L'atur trimestral del 1r trimestre de 2023 ha augmentat molt lleugerament respecte al trimestre anterior (4t trimestre de 2022). Tanmateix, la variació interanual de l'atur continua sent positiva amb una intensitat de descens més pronunciada que la viscuda durant els mesos anteriors amb un -2,4% (-319 aturats menys) respecte el 1r trim. de 2022.
 • A Terrassa, la caiguda interanual de l'atur és menys intensa que a la resta dels àmbits analitzats. Trimestralment, són Catalunya i la Província les que han tingut una baixada més intensa amb un 6,24% i un 4,30%, respectivament.
 • La taxa d'atur de Terrassa ha disminuït respecte el trimestre anterior i la dada es situa en el 11,70% (-0,04pp). La resta d'àmbits tenen una dinàmica molt semblant de descens.
 • Trimestralment, el nombre d'aturats baixa en els sectors de la Indústria i la Construcció Anualment, també és la Construcció la que cau amb més força amb un -8,11%.
 • Les Dones aturades representen el 58,66% dels aturats totals. La taxa d'atur de les dones es situa en un 14,15%, 2,45pp per sobre de la taxa global. Trimestralment però, l'atur de les dones baixa amb un -0,5% (-37 aturades).
 • Trimestralment, l'atur dels joves ha augmentat amb un +10,4% (+169 aturats).  Interanualment, també han pujat amb la mateixa intensitat amb un +10,3% (175 aturats més). Actualment, la Població jove es considera des dels 16 anys fins els 29, degut als recents canvis metodològics sobre el càlcul de la Població activa estimada.
 • La proporció d'aturats majors de 45 anys ha caigut trimestralment. Actualment,  representen el 57,52% del total.
 • Pel que fa als estudis, trimestralment, són els Programes de FP els que pugen més el nombre d'aturats.  Anualment,  l'Educació General baixa amb un -5,11% i els Sense estudis amb un -4,66%. La pujada anual més forta es produeix als Tècnics professionals amb un 10,27%.