Per tal de promoure l'ús d'energies renovables, existeixen bonificacions en:

La suma total de les bonificacions atorgades en concepte de IBI, ICIO i IAE no podrà superar el 50% del cost total d'instal·lació, degudament acreditat.

 1. Quins requisits s'han de complir per poder sol·licitar les bonificacions?
 2. Quins passos he de seguir per poder sol.licitar la bonificació per aprofitament solar?
 3. Com puc realitzar la tramitació de sol·licitud?
 4. Quina documentació he de presentar per a realitzar el tràmit de sol·licitud?
 5. Què ha d'incloure el projecte o memòria tècnica de la instal·lació?
 
Quins requisits s'han de complir per poder sol.icitar les bonificacions?
 
 
Consulta les ordenances fiscals per a més detalls:
 

Pujar

Com puc realitzar la tramitació de la sol.licitud? 

La sol·licitud de bonificació es pot realitzar via internet a través del tràmit :

 

Pujar

Quina documentació he de presentar per a realitzar el tràmit de la sol.licitud?

Per tal de realitzar la tramitació, és necessari presentar:

Pujar

Què ha d'incloure el projecte o memòria tècnica de la instal·lació?

Segons el ITC-BT-04 ha d'incloure: 

 • Dades relatives al propietari.
 • Emplaçament, característiques bàsiques i ús al què es destina.
 • Característiques i seccions dels conductors a emplear.
 • Característiques i diàmetres dels tubs per canalitzacions.
 • Relació nominal dels receptors que es prevegin instal·lar i la seva potència, sistemes i dispositius de seguretat adoptats i tots els detalls necessaris d'acord a la importància de la instal·lació projectada per posar de manifest el compliment de les prescripcions del Reglament i les seves Instruccions Tècniques Complementaries.
 • Esquema unifilar de la instal·lació i característiques dels dispositius de tall i protecció adoptats, punts d'utilització i seccions dels conductors.
 • Croquis del traçat.
 • Càlculs justificatius del disseny.

També ha d'incloure:

 • Estudi de la producció anual d'energia renovable produïda.
 • Factura elèctrica o estudi del consum anual d'electricitat.
 • Percentatge de la producció anual d'energia respecte el consum anual d'electricitat. 

Pujar