Per tal de promoure l'ús d'energies renovables, existeixen bonificacions en:

La suma total de les bonificacions atorgades en concepte de IBI, ICIO i IAE no podrà superar el 25% dels costos bonificables de la instal·lació, d'acord a la taula següent:

Bonificació per la cessió o lloguer de cobertes per autoconsum compartit:
Per incentivar la cessió o lloguer de cobertes per a realitzar instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum compartit, es bonificarà el 50% de la quota de l'IBI durant 5 anys (amb un topall màxim de 5.000€) a la propietat de l'edificació.
Si disposes d'una coberta ben orientada, en bon estat, i lliure d'ombres i vols que algú l'aprofiti et pots posar en contacte a través del correu: [email protected] 

 • Buscarem a entitats interessades en aquestes cobertes per a fer-hi la inversió
 • Facilitarem models de cessió o lloguer de cobertes
 • Us acompanyarem en tot el procés per concretar els acords
 • Garantirem l'actuació

 

Pel què fa a la Taxa de Serveis de Legalització de les Activitats i Instal·lacions i de Serveis Ambientals hi ha exempcions per:

 • comunitats energètiques 
 • activitats que millorin dues lletres la qualificació energètica del seu local o assoleixin la lletra A

i bonificacions del 25% de la taxa per:

 • activitats que disposin de sistemes de producció d'energia renovable de més de 15 kW de potència nominal

Pel què fa a la Taxa per Serveis Urbanístics hi ha exempcions per les llicències urbanístiques i les comunicacions:

 • les comunitats energètiques
 • d'instal·lacions d'aerotèrmia o geotèrmia amb SCOP > 2,5 per la climatització de les instal·lacions, i les instal·lacions de producció d'energia renovable que no s'hagin realitzat en compliment del CTE o altres normatives.
 • d'actuacions de millora de la qualificació energètica de l'edifici com a mínim en dues lletres, o assoleixin el certificat A, sempre que les actuacions no es facin en compliment del CTE o altres normatives.
 • d'instal·lació de sistemes de recàrrega per vehicles elèctrics.
   
 1. Quins requisits s'han de complir per poder sol·licitar les bonificacions?
 2. Quins passos he de seguir per poder sol.licitar la bonificació per aprofitament solar?
 3. Com puc realitzar la tramitació de sol·licitud?
 4. Quina documentació he de presentar per a realitzar el tràmit de sol·licitud?
 5. Què ha d'incloure el projecte o memòria tècnica de la instal·lació?
 
Quins requisits s'han de complir per poder sol.licitar les bonificacions?
 
Les bonificacions per instal·lacions d'energia renovable es poden sol·licitar per aquelles instal·lacions, de caràcter no obligat , que tinguin una potència mínima de 1.800 Wp, o de 400 Wp per autoconsum col·lectiu.
 
Consulta les ordenances fiscals per a més detalls:
 

Pujar

Com puc realitzar la tramitació de la sol.licitud? 

La sol·licitud de bonificació es pot realitzar via internet a través del tràmit :

 

Pujar

Quina documentació he de presentar per a realitzar el tràmit de la sol.licitud?

Per tal de realitzar la tramitació, és necessari presentar:

 • Projecte o Memòria tècnica de la instal·lació.
 • Pressupost d'execució material de la instal·lació fotovoltaica.
 • RAC (Registre d'Autoconsum de Catalunya) i/o RITSIC (Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya) 
 • Fitxa de sol·licitud de bonificació
 • Fotografies dels elements de la instal·lació
 • En autoconsums col·lectius aportar l'acord de repartiment d'energia d'autoconsum.

Pujar

Què ha d'incloure el projecte o memòria tècnica de la instal·lació?

Segons el ITC-BT-04 ha d'incloure: 

 • Dades relatives al propietari.
 • Emplaçament, característiques bàsiques i ús al què es destina.
 • Característiques i seccions dels conductors a utilitzar.
 • Característiques i diàmetres dels tubs per canalitzacions.
 • Relació nominal dels receptors que es prevegin instal·lar i la seva potència, sistemes i dispositius de seguretat adoptats i tots els detalls necessaris d'acord a la importància de la instal·lació projectada per posar de manifest el compliment de les prescripcions del Reglament i les seves Instruccions Tècniques Complementaries.
 • Esquema unifilar de la instal·lació i característiques dels dispositius de tall i protecció adoptats, punts d'utilització i seccions dels conductors.
 • Croquis del traçat.
 • Càlculs justificatius del disseny.

També ha d'incloure:

 • Estudi de la producció anual d'energia renovable produïda.

Pujar