Les persones amb discapacitat reconeguda poden acollir-se a diferents bonificacions i exempcions de pagament. A nivell d'impostos estatals, tenen dret a:

A nivell d'impostos recaptats per l'Agència Tributària de Catalunya, poden gaudir de:

A nivell de l'Ajuntament de Terrassa, poden sol·licitar les següents exempcions de pagament:

Pel que fa als suministraments, les famílies a càrrec d'alguna persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% poden accedir a:

 

Deduccions i reduccions a les declaracions de la renda (IRPF) i el patrimoni

declaració de renda

Torna a l'índex

Reducció de l'IVA per la compra d'un vehicle

Impost valor afegit

Torna a l'índex

Exempció de l'impost de matriculació

exempció impost matriculació

Torna a l'índex

Deducció als impostos de successions i donacions

Impost successió. Imatge de Pixabay

Torna a l'índex

Exempció de pagament de la taxa per tinença d'animals de companyia

Exempció taxa animals de companyia

  • Què és?  Permet l'exempció de la taxa corresponent, entre altres, a les persones cegues propietàries de gossos pigall i a les persones amb discapacitat que tinguin animals de companyia que els prestin algun servei útil. 
  • Més informació: Exempció taxa per tinença d'animals de companyia

Torna a l'índex

Exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Oficina d'atenció ciutadana

Torna a l'índex

Bonificació de la taxa dels equipaments esportius municipals

  • Què és? Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% i els seus acompanyants, quan tinguin reconeguda la necessitat de 3a persona, tenen una bonificació del 75% en les taxes d'usuaris individuals i d'abonaments per la utilització de les instal·lacions esportives municipals. Les famílies amb una persona amb discapacitat igual o superior al 33% gaudiran d'una bonificació del 20% de la quota per abonament familiar en la utilització de les instal·lacions esportives. 
  • On es pot utilitzar? Als diferents equipaments esportius municipals (poliesportius, piscines descobertes, Zona esportiva municipal de Can Jofresa, etc.)
  • Més informació: Servei d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa.

Torna a l'índex

Bonificacions per família monoparental o família nombrosa

  • Què és? Les famílies nombroses i monoparentals amb un determinat nivell d'ingressos poden gaudir de fins a un 90% de bonificacions sobre les taxes municipals, com ara l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), les taxes sobre la gestió de residus o sobre els centres docents municipals.
  • Més informació: Gestió tributària i recaptació de l'Ajuntament de Terrassa

Torna a l'índex

Bonificació per ampliació dels trams del cànon de l'aigua

Bonificació càonn de l'aigua

  • Què és? Les famílies amb persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% poden ampliar els trams del cànon de l'aigua, abaratint així la factura. Cal que a la unitat familiar hi visquin 4 persones, tenint en compte que les persones amb una discapacitat superior al 75% computen per dues. 
  • On es tramita?  Agència Catalana de l'Aigua
  • Més informació: Ampliació dels trams del cànon de l'aigua

Torna a l'índex