Eix 1. La governança

En l'àmbit cultural, la governança es defineix a partir de la participació que té cadascun dels agents que conformen el sistema cultural de Terrassa en la presa de decisions que afecten al propi sistema. Cal aclarir que quan en termes de governança es parla de participació es fa en el sentit de capacitat de decisió o influència en la organització i presa de decisions en tot allò que afecta la cultura a la ciutat, i no s'hauria de confondre amb la pràctica cultural o la participació en activitats culturals. Tot i que quan es parla de dinàmica cultural l'anàlisi es centra, en gran mesura, en l'activitat de l'Ajuntament ja que és qui hi aporta més recursos i té l'obligació de retre comptes a la ciutadania, també cal tenir en compte la influència i el pes del sector privat i associatiu en aquesta presa de decisions. Un fet especialment important a una ciutat com Terrassa on hi tenen un gran protagonisme en la dinàmica cultural de la ciutat a tots els nivells i en tots els sectors.

Així doncs, els objectius específics d'aquest eix són:
Posar en marxa una governança basada en la concertació entre els agents culturals de la ciutat.
Facilitar recursos públics per a la millora de les condicions dels agents culturals en benefici del bé comú.
Promoure les noves vies de participació.

Eix 2. La cultura com a eina de cohesió social

Un dels reptes als quals ha de fer front Terrassa és donar resposta a través de la cultura al repte de construir una ciutat més cohesionada, tot respectant i promovent la diversitat. En efecte, la cultura esdevé una eina bàsica i de referència en tant que facilita la integració, la participació i actua d'instrument unificador fent més iguals a aquells que hi tenen accés. La desvinculació entre certs barris i districtes de Terrassa, especialment cap al centre, és present al mateix temps que existeix des dels barris més cèntrics cap als perifèrics. Per tant, cal aplicar una perspectiva bidireccional i igualitària a l'hora de definir estratègies concretes de foment de la cohesió social a través de la cultura.

Els objectius específics d'aquest eix es poden concretar en:
Dotar els districtes d'espais de centralitat cultural.
Donar visibilitat de ciutat a les activitats i les dinàmiques culturals de qualitat que es generen als districtes.
Reflectir la diversitat ciutadana en les festivitats i dinàmiques culturals terrassenques.
Generar nous públics.

Eix 3. La capitalitat cultural i la projecció exterior

Terrassa assumeix actualment un clar lideratge en la seva àrea d'influència (especialment sobre el Vallès Occidental i l'àrea metropolitana de Barcelona) des d'un punt de vista econòmic, comercial i educatiu. Tanmateix, cal que des del punt de vista cultural aquest lideratge esdevingui més present i posicioni a la ciutat en el lloc que li pertoca pels elements culturals tangibles i intangibles de què disposa (equipaments de primer nivell, oferta i esdeveniments culturals de referència, indústries culturals consolidades, formació artística superior, etc.). En efecte, Terrassa compta amb recursos i potencialitats suficients per reforçar i consolidar una capitalitat cultural global que, a hores d'ara, ja exerceix en àmbits concrets (castells, jazz, audiovisual, etc.). Així mateix, la riquesa cultural de la ciutat ha d'esdevenir un element clau per a la projecció exterior de Terrassa, tot aconseguint que el patrimoni, les iniciatives singulars que s'hi donen cita o els projectes culturals existents de reconeguda qualitat formin part d'aquesta projecció.

Aquest eix compta amb una sèrie d'objectius específics que concreten els horitzons als quals es vol arribar:
Potenciar la imatge exterior que es té de Terrassa com a capital cultural.
Promocionar la riquesa cultural existent de la ciutat.
Crear noves ofertes atractives a partir dels recursos existents.

Eix 4. La innovació i la creativitat cultural

Aquests dos conceptes han esdevingut presents en gran part dels discursos i la generació de polítiques en diversos àmbits, En el nostre cas es vol no només tractar la innovació i la creativitat com a objectius generals, sinó que vol concretar projectes que promoguin i facilitin les iniciatives culturals creatives en un marc d'innovació. La innovació s'entén com la generació i la trobada d'idees, així com la selecció, la implementació i la comercialització que se'n fa. Es tracta, doncs, de trobar noves vies o adaptar les existents per aconseguir l'èxit i per assolir els objectius. Tenint en compte que en tot procés d'innovació intervé la creativitat, cal ser creatiu per trobar i generar aquestes idees i cal creativitat per portar-les a la pràctica amb èxit. En un context econòmic i social com l'actual, amb una especial afectació a les economies públiques locals, l'àmbit cultural es veu fortament afectat per l'important pes que el sector públic juga en el seu finançament. En aquest marc, la innovació i la creativitat es mostren com la via que ha de fer possible avançar, ja que cal inventar noves formes de funcionar i promocionar la cultura més efectives i eficients i aplicar mirades més inclusives i estratègiques cap el sector cultural. En el cas terrassenc, cal donar un pes específic a les indústries culturals i creatives de la ciutat en aquesta aposta per la innovació.

Per tant, els objectius específics d'aquest eix són:
Consolidar una filosofia creativa i innovadora en l'àmbit cultural.
Recolzar iniciatives privades que responguin a criteris d'innovació i creativitat.
Promoure el R+D+i cultural a través d'una major vinculació entre el sector cultural i les institucions de la ciutat que generen cultura de la innovació (centres universitaris, empreses culturals, etc.)

Eix 5. La connectivitat cultural

Terrassa compta amb un important teixit associatiu que manté una activitat dinàmica i continuada, així com un gruix d'agents privats que assumeixen un protagonisme determinant en la realitat cultural del municipi. Es tracta d'un gran nombre d'empreses culturals, d'entitats, i també de col·lectius no organitzats que treballen des de diversos àmbits de la cultura de Terrassa. Una riquesa, però, que presenta dificultats a l'hora de conèixer el total de les iniciatives que s'estan duent a terme a la ciutat degut a la seva pluralitat, als diferents nivells d'activitat i als variats àmbits d'actuació. En aquest context, el consistori troba limitacions per donar resposta a totes les necessitats i demandes de part dels col·lectius que no coneix i, alhora, part dels propis integrants d'aquest teixit no coneix la resta d'iniciatives que s'estan duent a terme a la ciutat, de manera que no poden trobar vies de col·laboració i línies de treball conjunt a partir de la posada en comú d'inquietuds o necessitats. Per tant, el coneixement entre tots els agents –públics i privats- que intervenen en la
realitat cultural de la ciutat i entre tots els sectors que la formen resulta totalment necessària amb la voluntat de poder establir línies de connexió i abastar, així, horitzons que, de forma individualitzada, serien impossibles d'assolir. Per explorar terrenys on el diàleg entre disciplines fa sorgir propostes de risc i innovadores i per optimitzar uns recursos que sempre són limitats.

Els objectius específics d'aquest eix es poden concretar en:
Conèixer totes les iniciatives i dinàmiques que configuren la realitat cultural de Terrassa.
Establir espais de cooperació i col·laboració estables i oberts a tots els agents.
Optimitzar els recursos existents.
Promoure les iniciatives multidisciplinars i amb voluntat d'innovació.