El Programa d'Habitatge del Pla de Barris de la Maurina destinarà 953.838 euros a la rehabilitació d'edificis, el foment de la millora del paisatge urbà i l'adequació d'instal·lacions comunitàries al barri.

L'objectiu és donar un primer impuls per a la millora de les condicions dels habitatges de La Maurina, totes elles accions encaminades a incentivar la rehabilitació dels elements comuns als edificis d'habitatges.

Es va considerar necessari l'estudi del parc d'habitatges del barri per tal de diagnosticar la realitat tècnica i social dels edificis, i poder arribar a unes conclusions adients per a la proposta de gestió dels ajuts que li són destinats.

S'ha fet un treball d'aproximació a les comunitats d'aquests edificis per poder fer una valoració objectiva, hi ha tres línies d'actuació segons les possibilitats de rehabilitació:

 • Actuacions de rehabilitació global sumant Ajuts de Decret i Bases Reguladores mitjançant TEDI (façanes, cobertes, mitgeres, estructura, xarxes i accessibilitat).
 • Actuacions de rehabilitació parcial sumant Ajuts de Decret i Bases Reguladores mitjançant OEDI (façanes i estructura).
 • Actuacions de rehabilitació parcial amb Bases Reguladores (façanes, cobertes, mitgeres, estructura i xarxes).

Des del Pla de Barris de La Maurina es vol complementar els ajuts existents del Departament de Medi Ambient i Habitatge en relació a les actuacions de rehabilitació, mitjançant les Bases Reguladores amb caràcter excepcional per aquest barri.

Per optar a aquestes ajudes, els edificis d'ús residencial han d'haver estat construïts abans de l'1 de gener de 1981, llevat dels casos d'intervencions urgents per risc imminent i les de millora de les condicions d'accessibilitat.

Queden excloses les sol·licituds d'ajuts per a la instal·lació d'ascensors en edificis d'habitatges acabats amb posterioritat al 31 de desembre de 1996, els quals també estan obligats per la normativa vigent a disposar d'aquesta instal·lació.

El termini per a sol·licitar els ajuts a la rehabilitació i equipament dels elements comuns d'edificis plurifamiliars del barri de la Maurina es va obrir al novembre del 2010, després que es fessin efectives les Bases Reguladores el 28 d'octubre del 2010 i com a complement dels ajuts que ofereix la Generalitat.

L'any 2011 es van començar a atorgar els primers ajuts a la rehabilitació dins el Projecte d'Intervenció Integral del barri de la Maurina. S'ofereix a les comunitats de propietaris, un servei integral, social i tècnic, que pot anar des de l'assessorament per a la constitució d'una comunitat fins a l'execució de les obres de rehabilitació.

Les actuacions per donar suport i assessorament a les comunitats veïnals han estat:

Actuacions tècniques

 • Inspeccions per l'Avaluació Tècnica Prèvia (justificació de la necessitat i idoneïtat de les obres, presa de contacte i conscienciació de la comunitat).
 • Inspeccions per supervisar el Final d'Obra.
 • Reunions amb tècnics/arquitectes i aparelladors (revisió dels informes i/o projectes tècnics).
 • Reunions amb constructors (revisió pressupostos, adequació solucions constructives).

Actuacions de dinamització

 • Reunions d'assessorament amb els representants de les comunitats veïnals.
 • Visites de seguiment.
 • Suport per a constituir la comunitat.
 • Coordinació i derivació de casos amb altres serveis: Habitatge Terrassa, Serveis Socials, Aigües de Terrassa, Policia, Urbanisme i Salut Pública.
 • Assistència i dinamització de Juntes de propietaris.

En data 7 de setembre de 2012 es va ampliar el període de sol·licitud d'ajuts fins al 30 de setembre de 2013, prorrogable un any més de manera automàtica fins a exhaurir els recursos econòmics destinats a aquests ajuts. El 18 de novembre de 2014 es va sol·licitar una pròrroga per ampliar el període de sol·licitud dels ajuts regits per les Bases Reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis del barri de la Maurina fins al 30 de setembre de 2018.

Networking de rehabilitació

El Programa d'Habitatge va organitzar el 9 de març del 2011 la primera sessió de "Networking de rehabilitació: necessitats i oportunitats" per tal de facilitar el contacte entre les comunitats de propietaris/ies que opten als ajuts del Pla, empreses constructores i tècnics i tècniques.

Hi van assistir al voltant de 150 persones. A continuació, podeu trobar les bases reguladores dels ajuts del Pla de Barris de la Maurina i el llistat de tècnics i tècniques i d'empreses constructores que van assistir al Networking.

Durant l'any 2016 es preveu l'inici del disseny i implementació de la diagnosi dels edificis ubicats als passatges del barri de la Maurina. Dins del Pla Integral d'Intervenció del Pla de Barris de la Maurina es va incloure la millora dels passatges del barri des d'un punt de vista únicament urbanístic. Aprofitant l'actual pròrroga del projecte s'ha iniciat una nova anàlisi d'aquests passatges centrant la diagnosi, aquest cop, en els edificis que el conformen i recollint tant dades del seu estat de conservació, com de la tipologia de residents/propietaris.

Resultats assolits 2010-2015:

 • Total acumulat de famílies beneficiàries dels ajuts per a la rehabilitació fins a 2015: 502
 • Total d'Avaluacions Tècniques Prèvies d'Edificis des de l'inici del programa fins a 2015: 53
 • Total d'ajuts rehabilitació atorgats fins a 2015: 32 comunitats de propietaris
 • Total d'obres de rehabilitació finalitzades fins a 2015: 30 comunitats veïnals