161 mesures adoptades diàriament per gestionar l'impacte de la crisi, preservar la ciutadania i preparar el futur

Resum d'actuacions que ha dut a terme l'Ajuntament de Terrassa dintre de l'estat d'emergència / alarma:  període: 9 Març-13 Abril 2020

Índex

 

1.- Els 8 grans eixos de la gestió municipal de la crisi covid19
El Govern Municipal ha plantejat les seves actuacions i decisions a partir de 8 grans eixos:

1.- Preservar al màxim els serveis bàsics i  essencials per a la ciutadania
Preservar al màxim els serveis més bàsics i essencials (Policia, Eco- Equip, 010, TMESA, Taigua, serveis socials, Protecció Civil...)
2.- Prioritzar l'atenció a les persones i col·lectius vulnerables
Donar prioritat a l'assistència i suport a persones i col·lectius vulnerables.
3.- Aplicar amb rigor les normes i mesures de confinament
Donar prioritat a fer complir les mesures de confinament fixades en la declaració de l'estat d'alarma.
4.- Adoptar un ampli ventall de mesures de suport i pal·liatives en temes fiscals i suport a l'empresa, comerç i autònoms/es
Establir un pla de mesures de suport i pal·liatives d'urgència en diferents àmbits, en funció de les necessitats: reforçar serveis, aplicar bonificacions o reduccions fiscals, crear nous serveis, adaptar equipaments, mesures de suport al comerç...
5.- Donar informació oficial constantment actualitzada i amb la màxima transparència
Donar la màxima informació a la ciutadania, amb total transparència i rigor, millorant al mateix temps els diferents canals i mitjans municipals, especialment a través de la web terrassa.cat i de xarxes socials.
6.- Facilitar als Grups Polítics Municipals la màxima informació sobre les actuacions de l'Ajuntament de Terrassa
Aportar als Grups Polítics Municipals la màxima informació possible, en el menor termini de temps possible dintre de les dificultats de l'actual situació.
7.- Impulsar en un temps rècord el teletreball per mantenir en funcionament els serveis municipals
Dissenyar i aplicar un pla d'actuació organitzatiu i tecnològic de teletreball per garantir el funcionament dels serveis amb la màxima normalitat possible en les actuals circumstàncies.
8.- Govern Municipal: seguiment i presa de decisions els 7 dies de la setmana, les 24 hores del dia
Adaptar el funcionament del Govern Municipal, de la Coordinació General i les Direccion  un seguiment constant i la presa de decisions amb la màxima agilitat possible.

Torna a l'Índex

2.- Principals eixos i àmbits d'actuació
Tota l'acció municipal en aquesta fase d'emergència/alerta es troba àmpliament documentada a un nou espai específic de la web municipal: L'Ajuntament al teu costat

És un espai que s'està actualitzant permanentment, d'utilitat per a la ciutadania i també, òbviament, per al propi Ajuntament.
Tots els bans, decrets, comunicats i altres documents, es troben disponibles a aquests apartats:

 • Bans Alcalde
 • Comunicats Oficials
 • Empreses, comerç i autònoms
 • Impostos
 • L'Ajuntament al teu costat
 • Mascaretes
 • Voluntariat
 • Consells I avisos
 • FAQs
 • Videos
 • Altres idiomes
 • Reorganització CAPs

Les decisions, mesures i actuacions es troben àmpliament documentades a la web i també a les xarxes socials municipals, acompanyades de material gràfic: il·lustracions, imatges, videos...
Totes les xarxes municipals s'han coordinat per tal de difondre la mateixa informació oficial a la ciutadania.
Els missatges simplificats (a partir dels comunicats oficials) es poden trobar també, en format video, al canal de Youtube del Ajuntament 

Per altra banda, cal destacar que s'ha fet també un esforç especial per potenciar la informació per a empreses, comerços i autònoms/es. Tota la documentació es pot consultar a l'apartat d'Empresses comerç i autònoms del web municipal.

A més d'aquesta relació exhaustiva de les actuacions municipals, que s'obre a la ciutadania amb total transparència, entre les 161 decisions o actuacions portades a terme en aquest període es poden destacar les següents:

Torna a l'Índex

2.1.- Òrgans col·legiats
Les reunions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament (comissions informatives, consells d'administració...) així com consells de districte s'han ajornat durant les primeres setmanes.
La situació de teletreball per a serveis no essencials i l'aplicació rigorosa de mesures de prevenció per a treballadors i treballadores municipals no ha permès el normal funcionament institucional.

Una vegada estabilitzada l'organització, en la setmana del 14-19 d'abril es reactiven algunes reunions d'aquests òrgans, una vegada efectuada l'adaptació d'espais com la Sala de Plens.
S'ha treballat en un sistema de videoconferència (en rodatge) que permetrà fer algunes d'aquestes sessions en les properes setmanes de forma telemàtica.
El Ple Municipal ordinari del mes de març s'ha ajornat també i s'ha previst la realització d'una sessió plenària presencial el proper divendres 24 d'abril.

Torna a l'Índex

2.2.- Sistema de seguiment i presa de decisions
El Govern Municipal, amb l'Alcalde al capdavant, dirigeix totes les operacions i accions relacionades amb la crisi del coronavirus, a més de les ordinàries, que s'estan executant en la mesura de les possibilitats.
El dia 9 de març, encara en fase de Prealerta, el Govern Municipal va donar instruccions per tal d'actualitzar tots els protocols d'actuació davant de l'emergència sanitària. Per altra banda es va activar també el Comitè d'Emergències, segons les previsions del Pla d'Emergència Municipal.

Posteriorment, el Govern Municipal s'ha autoconstituït com a «Comitè de Seguiment d'Emergència COVID-19», en el qual s'han integrat una sèrie de directius/ves municipals de diferents àrees i serveis i en el qual participen diferents regidors i regidores en funció dels temes. La seva composició estable, que ha anat evolucionant al llarg de les darreres setmanes, és la següent:

 • Jordi Ballart Pastor
 • Isaac Albert Agut
 • Núria Marín García
 • Lluïsa Melgares Aguirre
 • Jennifer Ramirez Porras
 • Mónica Polo Rubia
 • Javier Fernández Rivero
 • Ona Martínez Viñas
 • Teresa Ciurana Satlari
 • Noel Duque Alarcón
 • Rosa Boladeras Domingo
 • Isidre Colás Castilla
 • Xavier Cardona Ruiz
 • Joan Rovira Miret
 • Emilia Andreu Almécija
 • David García Gálvez
 • Montserrat Martínez Soler
 • Josep Miquel Colomer Espinet
 • Vicenta Villar Moratalla

El Comitè es reuneix diàriament de forma telemàtica, al matí, de dillluns a diumenge, i està en contacte permanent amb totes les regidores i regidors, així com amb les direccions d'àrea. Els primers dies de la crisi encara es va reunir de forma presencial, respectant les mesures de seguretat i prevenció.
Porta a terme una anàlisi i seguiment de les actuacions des de totes les àrees i serveis municipals, a més d'altres serveis públics, planifica les respostes i planteja les actuacions a seguir en funció dels grans eixos que ha fixat el Govern Municipal.
Després de cada reunió, diàriament, s'emet un comunicat oficial amb tota la informació necessària per als mitjans i per a la ciutadania.
Aquest comunicat es publica també, diàriament, a la web municipal i se'n fa difusió per les xarxes socials institucionals.

Torna a l'Índex

2.3.- Gestió dels serveis municipals, ordinaris o extraordinaris, de forma presencial o amb teletreball
Els centres d'atenció ciutadana s'han anat tancant progressivament en funció de l'evolució de la situació de la pandèmia. Han quedat oberts només, de cara al públic, Serveis Socials (edifici Glòries) i Policia Municipal (Prefectura), mentre que l'atenció de Polítiques de Gènere es fa telefònicament, amb especial i constant atenció al risc de violència de gènere.
Hi ha serveis que treballen en règim presencial, i de teletreball però sense atenció al públic, com és el cas del telèfon gratuït 010, que funciona també el cap de setmana i té una mitjana de 450 trucades diàries.
El dia 11 de març es van fixar els serveis que es consideren essencials i es va començar a apliar de forma gradual un conjunt de mesures destinades a garantir el funcionament dels serveis municipals, i en especial d'aquells que es consideren més essencials, com:

 • Serveis sociosanitaris municipals
 • Policia Municipal
 • Protecció Civil
 • Servei i subministrament d'aigua
 • Neteja i residus
 • Enllumenat públic
 • Transport públic
 • Atenció al públic

El mateix dia es va signar un decret d'alcaldia mitjançant el qual s'aprovaven les mesures de prevenció i protecció en l'àmbit laboral de l'organització municipal per minimitzar els riscos de propagació i contagi del Coronavirus i garantir la continuïtat en la prestació dels serveis públics municipals.
Les mesures s'adreçaven especialment al reforç de la higiene tant en l'entorn laboral com en l'activitat ordinària dels treballadors i treballadores, a accions preventives organitzatives en el treball, en l'atenció i assistència a les persones i en relació a la formació i viatges del personal municipal per motius laborals. (el decret es pot consultar en pdf a la web municipal).

El 27 de març es va dictar un nou Ban dreçat a la ciutadania, amb la pròrroga indefinida de les mesures adoptades en la fase d'emergència.
Per altra banda, la tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Núria Marín, es va reunir el mateix dia amb les representacions sindicals de l'Ajuntament, per traslladar-los aquestes mesures.

El 12 de març es van començar a tancar equipaments municipals oberts al públic.
Al llarg de tota aquesta fase d'emergència/alerta s'ha fet un seguiment exhaustiu de tots els serveis municipals, per tal de valorar el nombre de persones confinades i l'impacte que pugui representar per a l'organització.

En aquests moments, després d'un esforç molt remarcable dels serveis de Tecnologia, s'ha aconseguit que més de 1.300 treballadores i treballadors municipals puguin prestar els seus serveis en règim de teletreball, des dels seus domicilis.
Per tal de regular aquesta situació, novedosa per a la nostra organització, s'han dictat normes i indicacions adaptades al nou entorn que implica el teletreball.
La valoració que es fa d'aquesta migració massiva i i ràpida cap a un entorn de teletreball és molt positiva, tot i que sotmet a una elevada pressió als equips informàtics i tecnològics, servidors i altres infraestructures.

Torna a l'Índex

2.4.- Seguretat
Els serveis de Policia Municipal, en coordinació amb Mossos d'Esquadra, s'han centrat, a més de les seves tasques ordinàries, en una primera fase la informació a la ciutadania de les mesures que s'han anat prenent des de l'Ajuntament, Generalitat de Catalunya o Govern d'Espanya.
Aquestes tasques informatives s'han fet de forma puntual, a comerços i establiments i a la via públic,a i a través de vehicles policials equipats amb sistemes de megafonia.
Tot i que la majoria de la ciutadania ha reaccionat amb civisme i responsabilitat davant l'excepcionalitat de les mesures, ha estat necessari, a partir d'un determinat moment, intensificar l'acció sancionadora de la Policia Municipal per tal de reduir progressivament les conductes irresponsables o incíviques.

Aquesta actuació s'ha portat a terme especialment en àmbits com el passeig diari de gossos o establiments oberts sense autorització, entre d'altres, i ha comportat fins ara la interposició d'aproximadament 1.200 denúncies.

Pel que fa a l'organització del treball de la Policia Municipal i la prevenció i reducció de riscos s'han pres amb la màxima agilitat, i dintre de les possibilitats, totes les decisions necessàries per ajustar el funcionament del cos policial a la situació.

Torna a l'Índex

2.5.- Serveis socials, atenció domiciliària, gent gran, sector sanitari
El Govern Municipal ha garantit públicament l'atenció domiciliària a les persones que la rebien fins ara, aproximadament 1.850, i els serveis socials estan en permanent contacte amb elles i les seves famílies per fer un seguiment de la situació.
La tasca del servei d'atenció domiciliària es porta a terme en un context de gran dificultat, però s'està assolint un nivell d'atenció molt elevat.

Per part de l'Ajuntament s'han fet totes les gestions i actuacions possibles per facilitar material de protecció al personal del servei.
Per altra banda, s'ha creat un nou servei de contacte telefònic i seguiment, gestionat per 10 persones en teletreball, per a persones majors de 85 anys, i especialment les persones soles. Aquest col·lectiu supera les 6.000 persones a la nostra ciutat.

Pel que fa a la prestació de beques-menjador, s'ha estat en permanent contacte amb la Generalitat de Catalunya durant molts dies, fins que s'ha aconseguit rebre targetes-moneder aquest mateix dijous 25 de març, que es distribuiran a les famílies.
Quant a les persones sense llar, s'ha habilitat un espai específic a lesinstal·l acions de l'escola pública França (capacitat per a 60 persones) i continua en funcionament L'Andana (capacitat 28 persones).

El 23 de març va entrar en funcionament un espai d'alberg per a famílies, que s'ha ubicat a l'alberg de Joventut, situat al carrer Alcalde Parellada. El centre és gestionat per Serveis Socials i Creu Roja. Els Serveis Socials de l'Ajuntament i Creu Roja treballen estretament coordinats per atendre aquelles famílies que requereixin aquest servei i donar resposta a les necessitats que es derivin de la situació d'emergència.
Del 25 de març al 3 d'abril es van lliurar a domicili més de 3.000 targetes corresponents a les beques menjador.

A l'hotel Terrassa Park s'ha instal·lat un hospital de campanya per tal d'alliberar llits per persones greus a l'hospital de Terrassa i a l'Hospital Mútua de Terrassa. Es tracta de persones que poden o no ser positius del virus que estan lleus i que encara que es pogués donar l'alta no tenen condicions adients per confinar-se correctament a casa seva, perfils de sociosanitaris de baixa exigència.... L'Ajuntament aporta la tècnica de Treball Social i s'ha organitzat un equip específic per fer aquesta tasca de 3 persones, rotatori per setmanes.

Pel que fa al SAD (Servei d'Atenció Domiciliària), cal remarcar que les empreses prestadores de l'ajut a domicili tenen personal de contractació pròpia. Des del departament de riscos laborals de l'Ajuntament se'ls ha requerit l'aplicació de les mesures de seguretat, i es fa el seguiment pertinent.
Les referides mesures que cal adoptar per al personal en contacte amb usuaris/usuàries, són les que s'incorporen en la instrucció de treball establerta, que està dirigida al personal de l'Ajuntament de Terrassa o empreses contractades.

L'objectiu de la instrucció és el de minimitzar el risc de contagi per Coronavirus (Covid-19), i incorpora indicacions bàsiques a seguir per al personal que realitza serveis mínims necessaris en relació a higiene personal, equips de protecció i desplaçaments, i d'altres mesures específiques comprensives d'aspectes a tenir en compte en l'atenció domiciliària en casos en investigació, probables o confirmats de la COVID-19
Els EPIS establers per desenvolupar en situacions normals (sense sospita o contagi) la seva tasca, segons instruccions del CATSALUD son: guants d'un sol ús, bata o similar i mascareta (en cas que ja s'utilitzés anteriorment per atendre la persona).

Des de l'Ajuntament s'ha instat a les empreses d'ajut a domicili perquè en tots els casos, independent a les mesures dictaminades per la Generalitat, l'ús de la mascareta fos material imprescindible. El 16 de març se'ls van enviar notificacions al respecte i es va enviar des del departament de Prevenció de Riscos municipals un document d'instruccions de treball i mesures a adoptar.

Finalment el 26 de març el Regidor de Serveis Socials va marcar el procediment exigit en l'actual alarma sanitària per a prevenció dels treballadors i dels ciutadans en les atencions que aquestes persones treballadores presten en la nostra ciutat.
Les actuals prestacions de les persones treballadores de SAD en les que no hi ha cap sospita s'han d'efectuar amb mascareta (tot i que no és obligatori). Les empreses es troben amb greus problemes de disponibilitat donat que els proveïdors no n'estan distribuint.
Des del Servei de Promoció a la Gent Gran es fa una acció consistent en trucades telefòniques de seguiment a les persones més grans de 85 anys que segons dades del Padró municipal viuen soles a Terrassa i que segons dades de Serveis Socials no se'ls fa SAD, amb l'objectiu de fer suport emocional i alhora identificar situacions de risc elevat.

Segons el padró hi ha 6599 persones majors de 80 anys que viuen soles o amb una altra persona major de 80 anys. D'aquestes 4021 no estan ateses pels Serveis Socials. D'aquestes 4021 ens consta el telèfon de 1888 persones (que són les que es farà la trucada des del servei). Les 2133 restants s'estan fent les gestions per tal que se'ls pugui enviar una carta amb el telèfon del servei de Promoció de la Gent Gran per si s'hi volen posar en contacte.

Pel que fa a residències de gent gran, s'ha adoptat un conjunt de mesures de suport.
S'estan portant a terme diferents línies d'actuació per part de l'equip multidisciplinar que està treballant per identificar la situació d'estat i necessitats a les residències de Terrassa. Les persones que han treballat de forma intensiva, amb elevats nivells d'implicació, pertanyen als serveis de: Protecció de la Salut, Gent Gran, Salut, Protecció Civil i Obres i Manteniment de l'Espai Públic.
La investigació realitzada ha estat molt àmplia i s'han realitzat accions diverses:

1. Entrevistes amb recollida de les dades necessàries per identificar i avaluar l'aplicació de protocols de neteja i desinfecció, així com identificar altres necessitats reals dels centres.
2. S'ha fet i se segueix fent el seguiment per identificació de casos positius detectats on es marquen en color vermell els principals focus de preocupació, en taronja els que tenen positius de forma controlada i en verd els que de moment no ofereixen preocupació.
3. S'ha realitzat l'acompanyament als centres per garantir que disposen de la totalitat de protocols i instruccions a aplicar, tant de sol·licitud de serveis, com d'aïllament de malalts o neteja. Des del servei de Gent Gran, des del dia 20 de març, pràcticament cada dia s'ha enviat un correu o s'ha fet una ronda de trucades (dies 25-26 de març, 1 i 2 d'abril) a la totalitat de residències. Les trucades han tingut com principal objectiu la recollida de dades del punt anterior, i els correus, fer-los arribar aquestes informacions i avisar-los de properes accions municipals. En posterior informe, s'incorporarà un cop es disposi de la informació, el llistat de materials de protecció que el propi Ajuntament ha fet arribar a les Resiències o a l'edifici de Telers.

Per altra banda, des d'Esports s'ha portat a terme el condicionament i preparació del poiesportiu de Can Jofresa com espai a disposició de Protecció Civil i Salut en actuacions de manteniment i neteja o sanitàries.

Per altra banda, Foment de Terrassa, SA, l'entitat municipal que gestiona el Servei d'Ocupació local, des del primer dia d'emergència sanitària ha posat a disposició el seu personal per tal de gestionar ofertes de treball que donin cobertura a les necessitats de personal que té en l'actualitat el sector salut i comerç.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, Foment de Terrassa, SA, ha estat treballant directament amb l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb el Consorci Sanitari de Terrassa i amb centres geriàtrics de la ciutat per donar resposta a la necessitat de contractar personal de forma urgent.

Des d'aleshores, el 13 de març i fins el 2 d'abril, hi han hagut un total de 1.149 atencions a persones de la ciutat. D'aquestes, 258 han estat tutories telefòniques; 699 entrevistes telefòniques; i 192 assessoraments en la modalitat on line. A més, s'han realitzat 561 trucades i s'han realitzat enviaments (mailings) a 22.085 adreces. L'activitat via web ha registrat 355 noves altes, i s'han realitzat 752 gestions via web.

Pel que fa a empreses ateses, s'han realitzat 180 atencions amb assessorament telefònic, i s'han realitzat 4.004 comunicacions per correu electrònic.

En aquest període de temps, la Borsa de treball de Foment de Terrassa, ha gestionat 59 ofertes de treball, la majoria de les quals de l'ambit sanitari, per les que s'han rebut 1.161 candidatures i s'han enviat 567 CV per a cobrir-les. Les altes a la borsa en aquest període de temps han estat 273.

Els sectors de les ofertes de treball són: Sanitat (12); Administració i Oficines (1); Comerç (1); Industria Farmacèutica (1); Màrqueting, Vendes i Publicitat (1); Serveis a la Comunitat i Personals (2).

Torna a l'Índex

2.6.- Neteja i recollida de residus
En una primera fase, es van tancar les deixalleries municipals i es van adaptar els serveis de neteja i recollida de residus a la nova situació d'emergència i alarma.
Com a mesures extraordinàries, s'ha portat a terme de forma regular una acció de reg de carrers amb aigua clorada.

També s'ha contractat una empresa especialitzada per efectuar desinfeccions als espais públics amb hipoclorit de sodi diluït, seguint les instruccions de la Generalitat i Govern espanyol. Aquest accions es concentren a l'entorn d'hospitals i centres sanitaris, així com estacions de tren/metro i mercats municipals.

Les desinfeccions s'han ampliat posteriorment a altres espais, com exteriors de farmàcies i residències de gent gran.
També s'han fet diverses desinfeccions interiors urgents a residències de gent gran de la nostra ciutat que es trobaven en situació crítica o preocupant.
Finalment, s'ha aconseguit fer desinfeccions interiors a totes les residències. En aquest procés hi han intervingut empreses  contractades per les pròpies residències, per la Generalitat de Catalunya, per la UME (Exèrcit) i per l'Ajuntament.
Per altra banda, s'ha treballat activament per dotar el personal del servei de tots els elements de protecció que han estat disponibles i s'han portat a terme diverses desinfeccions de vehicles i altre material.
El 13 d'abril s'han donat instruccions per iniciar una campanya de control i inspecció pel que fa als incompliments de les normes sobre recollida d'escombraries per part de la ciutadania i de diversos establiments comercials i s'ha acordat que si es detecten casos que puguin constituir delictes contra la salut pública es posaran en mans de la Fiscalia.

Torna a l'Índex

2.7.- Mascaretes, guants i altres elements de protecció
Una de les mancances més notables, en aquesta primera etapa de la crisi, ha estat la de mascaretes, guants i altres elements de protecció.
L'Ajuntament ha fet tot el possible, diàriament i amb una gran insistència, per aconseguir aquests materials, tant per al personal dels serveis municipals com també per a entitats i col·lectius que ho necessiten especialment.

El dimarts 24 de març, es va fer una crida extraordinària a centres com perruqueries, d'estètica, tatuatge i similars, per tal d'aconseguir material de producció que no utilitzen actualment, a causa de la situació d'alarma.
La primera setmana d'abril es va decidir centralitzar a Presidència tot el dispositiu de mascaretes, tant les adquirides pel propi Ajuntament com les procedents de donacions solidàries, entre les quals Mascarillas Solidarias, ANC Terrassa i l'empresa Corvi.

El 14 d'abril comença una nova campanya de distribució de mascaretes de tela a través de comerços.
Per altra banda, ell Servei de Protecció Civil està duent a terme les gestions relacionades amb la compra del material d'Equips de Protecció Individual de tot l'Ajuntament treballant conjuntament amb el Servei de Logística i Compres.

En aquests moments és molt difícil trobar material. Hi ha quatre persones de Protecció Civil cercant-ne, amb el suport de Patrimoni i Manteniment. S'intenta donar cobertura a totes les peticions dels serveis essencials, fins i tot s'ha intervingut com a suport per assolir la manufactura de mascaretes a una empresa local de material antiviral.

El 24 de març l'Ajuntament de Terrassa va sol·licitar a la Diputació de Barcelona equips de protecció individual necessaris pels professionals directament exposats al virus o a elements de desinfecció. El material sol·licitat ha estat:

 • 16.500 Mascaretes de paper
 • 16.935 Mascaretes FFP3
 • 22.620 Guants de làtex/vinil
 • 22.890 Guants Nitrilo
 • 10.000 Vestits d'un sol ús
 • 800 Unitats de Gel
 • 3.100 Ulleres
 • 10.000 Polaines
 • 9.000 Tovalloletes de paper
 • 300 Bates de cotó
 • 9.000 Bates d'un sol ús

El dia 6 d'abril la Diputació de Barcelona va lliurar el següent material:

 • 300 tests ràpids covid-19
 • 3.900 Mascaretes de paper
 • 130 Mascaretes FFP2
 • 600 Guants de làtex/vinil
 • 4.200 Guants Nitrilo
 • 240 Vestits d'un sol ús
 • 12 Unitats de Gel
 • 30 Ulleres

Torna a l'Índex

2.8.- Transport públic
El dia 19 de març es va prendre la decisió de reduir a pràcticament la meitat (un 43%) el servel d'autobusos municipals, que els dies laborables ha passat a tenir freqüències similars a les del cap de setmana.
Aquesta decisió, fixada en un decret de l'alcalde (disponible a la web municipal) ha comportat que:

 • S'incrementa el temps de pas entre els vehicles respecte l'oferta de servei habitual
 • Se suprimeixen 3 línies: la línia que dona servei els dimecres per motiu del Mercadal; la línia 17, que dona servei els divendres i dissabtes per la nit; i la línia que dona servei a persones amb capacitats diverses, donat que aquest darrer col·lectiu no fa ús d'aquest servei actualment.
 • Es redueix el nombre de vehicles en servei a la meitat aproximadament els dies laborables, mentre que els dissabtes i diumenges es mantenen en un valor similar.

La reducció del servei s'ha fet mantenint els llocs de treball actuals.

Fins al 9 d'abril l'autobús ha estat gratuït i ara es troba pendent de l'evolució de la situació a partir de la fase 1 del desconfinament decidida pel Govern espanyol.

Torna a l'Índex

2.9.- Col·laboració ciutadana i voluntariat
L'Ajuntament ha activat un sistema de recollida de dades de voluntariat (per gestionar a través de Creu Roja) i d'oferiments d'entitats, empreses i col·lectius que puguin tenir productes, serveis o materials d'utilitat en aquesta situació.
S'ha creat un espai d'inscripció a la web municipal, amb formularis diferenciats, i s'estan recollint en aquests moments els noms i dades de les persones o entitats interessades.

A data 8 d'abril aquestes són les dades de les bosses:

 • Persones que s'ofereixen voluntàries per fer diferents tasques: 439
 • Oferiments d'entitats, empreses o col·lectius: 61

Des del Govern Municipal es valora molt positivament la resposta de la ciutadania, de forma organitzada o espontània.

Torna a l'Índex

2.10.- Ajornament d'activitats ciutadanes i activitats virtuals o telemàtiques
En funció de l'evolució de la situació s'han anat prenent decisions d'ajornament d'activitats ciutadanes públiques. Entre aquestes, les més destacades han estat el Festival de Jazz, la Fira
Modernista o la Fira de l'Oliva.

Per altra banda, el 23 de març el Govern municipal va acordar, a la vista del calendari d'activitats previstes i de l'evolució de la situació, ajornar totes les activitats ciutadanes públiques previstes durant el mes d'abril. Això inclou activitats, entre d'altres, com: Hora del Planeta, Mercat de les
Puces, Dia Mundial de l'Autisme, Jornada de la Relativitat, Fira Vallès Motor, Fira d'Entitats de Salut, Festa de la Colla Bastoners de Terrassa, Terrassa Tria Futur, Mes de la Salut, Fira de la Gent Gran… També s'ajornen les convocatòries previstes dels Consells Municipals de Districte.

Des de Joventut s'ha portat a terme la Mostra d'Ensenyament de forma telemàtica (amb videoconferències, whatsapp, etc) i des de Cultura s'està treballant en programes culturals de cara als propers mesos, com «Terrassa Crea».
Pel que fa a Educació, s'està treballant en el projecte de la Fira d'Orientació Formativa i Professional "Terrassa Tria Futur", que neix com a espai de trobada, on les persones, joves i adultes que necessiten orientar el seu futur formatiu i professional podran conèixer de primera mà l'ampli ventall de l'oferta educativa que actualment es pot trobar a Terrassa.

La Fira neix com a continuïtat de la Mostra de l'Ensenyament i s'emmarca dins l'estratègia global d'orientació "Terrassa Orienta" on les propostes dels serveis municipals han confluït les accions promogudes per part d'agents socials i econòmics de la ciutat.
Aquesta fira estava prevista de celebrar els dies 28 i 29 d'Abril al recinte Firal de Terrassa.

Degut a l'estat d'alarma decretat a causa de la crisi de la COVID-19, la Fira no es farà en l'àmbit presencial i es farà de manera virtual en sintonia amb la tendència que s'ha produït en el marc de l'acció educativa per poder mantenir l'activitat de forma no presencial.
Amb aquesta edició de Fira virtual es pretén poder mantenir el gruix dels previstos en el format presencial adaptant-los al marc digital, i treure partit de tot el potencial que ofereixen les eines digitals i les xarxes socials.

En aquest sentit s'està dissenyant una plataforma que permeti penjar-hi les més de 90 xerrades que ja estaven previstes, les conferències...etc.
Crear espais virtuals per a poder contactar amb personal expert i orientadors/es de manera individual o amb sessions grupals, etc. Publicar experiències i vivències concretes d'alumnat que hagi estat a l'estranger. Explicacions i demostracions del sector industrial, etc.

En tot cas, aprofitarem l'oportunitat perquè si bé se centrarà amb activitats pròpies i centrades en els dies de celebració de la fira (principis de maig), l'objectiu serà que l'entorn esdevingui una plataforma viva i de referència de la Formació Ocupacional.
També en l'àmbit educatiu, s'està treballant en programes d'E-learning i de contacte amb l'alumnat a les escoles municipals. Des del primer moment les escoles municipals (incloses les Bressol i les d'Educació Especial) ja van contactar amb el seu alumnat. En un inici, com a presa de contacte, i mica en mica es van anar oferint activitats més o menys estructurades en funció de l'escola, nivell,etc.

Alguns exemples d'aquestes actuacions:

Escoles Bressol

Amb les escoles Bressol, a banda de les activitats que la majoria estan preparant i que van publicant a la seva pàgina web, estem preparant que diàriament, a través del servei de comunicació, es publiqui una activitat, recurs, xerrada, proposta , etc per fer amb els infants.

Fàtima

Escola de Música
A banda de les connexions i sessions que van fent els professors amb el seu alumnat van fent diferents propostes per aquests dies com dues activitats sorgides del confinament pel Covid-19: El concurs de composició i les propostes musicals en temps de confinament per petits i grans. (adjunto arxius)

La Llar

Escola d'Art i Disseny
Alguns exemples de problemes resolts de classes de matemàtiques del curs de formació, on es fan skypes a l'hora de classe, aprofitant la petita «vileda» que té el professor a casa

Torna a l'Índex

2.11.- Mesures econòmiques i fiscals per a persones, famílies, empreses, comerços i persones autònomes
El Govern Municipal ha anat prenent un conjunt de mesures econòmiques i fiscals en diversos àmbits:

Servei municipal d'aigua
El Govern municipal ha acordat destinar 500.000 euros per tal d'aplicar una rebaixa temporal d'aproximadament entre un 10 i un 15% a la tarifa de l'aigua durant el segon trimestre d'aquest any. L'objectiu de la mesura és contribuir a reduir l'impacte que pugui tenir l'estat d'alarma sobre les famílies i el conjunt de l'economia de la nostra ciutat.

Aquesta reducció s'aplicarà a les famílies (usuaris/àries domèstics/ques), així com a les petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms/es, atenent a criteris que es fixaran els propers dies i que tindran en compte:

 • Les circumstàncies de cada col·lectiu
 • L'impacte patit per cada sector o cada tipologia de consum
 • El foment de l'estalvi d'aigua
 • Circumstàncies socioeconòmiques
 • Priorització del petit i mitjà comerç, de la petita i mitjana empresa i autònoms/es

L'impacte aproximat d'aquestes mesures sobre els ingressos municipals, a través de l'empresa municipal Taigua, serà d'aproximadament 500.000€. Això suposarà la despriorització de part de les inversions previstes per aquest any 2020.

Per altra banda, cal recordar que l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) ha anunciat que rebaixarà el cànon en un 50% els mesos d'abril i maig a usuaris/àries domèstics/ques i activitats econòmiques. El cànon representa aproximadament el 30% de l'import de la factura de l'aigua.

La suma d'aquestes dues rebaixes implicarà una reducció global de la facturació de l'ordre del 20-30%, que no s'aplicarà linealment a tots els abonats/des, sinó en funció dels criteris que es fixaran properament.

Per altra banda, cal recordar que aquestes reduccions se sumen a totes les que ja s'apliquen per a persones i famílies vulnerables.

Mesures fiscals
Com a mesures fiscals i de suport a l'activitat econòmica, ell Govern Municipal ha decidit:

 • L'Ajuntament aturarà el cobrament d'impostos i taxes municipal, des d'ara fins a l'1 de juny. També s'aturaran els embargaments per impostos impagats fins a l'1 de juny. El termini de pagament de l'IBI, que acabava avui, es prolonga també fins a l'1 de juny.
 • Prolongar els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals d'aquest any 2020.
 • Impulsar un pla de reactivació econòmica per a després d'aquesta emergència.

Amb aquestes mesures el Govern Municipal dóna una primera resposta, pel que fa a la política fiscal i a l'econòmica, a l'emergència sanitària que planteja el coronavirus i als seus previsibles efectes sobre l'economia local.

Lloguers de locals comercials
El Govern municipal ha decidit demanar a propietaris/àries de locals comercials a Terrassa una moratòria en cobrament de lloguers.
Com a mesura compensatòria, l'Ajuntament efectuarà una reducció proporcional de la quota d'IBI d'aquests locals, en funció del temps que es prolongui aquesta mesura.
Des de les regidories de Comerç i Serveis Generals i Govern Obert s'articularan les mesures i s'establirà un sistema per a la seva tramitació.

Habitatge
El Govern Municipal ha acordat, pel que fa a habitatge, un conjunt de mesures destinades a reduir l'impacte de la crisi del coronavirus, tant pel que fa a habitatge públic com privat:

 • L'Ajuntament habilita un servei de mediació per a llogaters/es que necessitin comunicar als propietaris/es la impossibilitat de pagaments.
 • S'atendrà directament a les famílies que resideixen en habitatge públic i no puguin fer front al pagament dels lloguers a causa de l'actual situació d'emergència/alarma.
 • Se suspenen els lloguers de locals en edificis d'habitatge públic que afectin a activitats comercials/ empresarials.

Pel que fa a polítiques socials d'habitatge, el Govern Municipal ha decidit:

 • Vehicular les consultes per tramitar peticions de moratòria d'hipoteques, mitjançant el correu de l'OFIMEH-LL (Oficina Intermediació Hipotecària). A partir de les consultes, i en funció de la temàtica, s'establirà contacte per telèfon amb les persones interessades per tal de resoldre dubtes.

Marketplace Terrassa Covid-19
Precisament fruit d'aquesta col·laboració entre empreses de Terrassa i d'altres indrets de Catalunya, des del Govern Municipal hem volgut donar visibilitat a aquestes empreses posant en valor les seves aportacions a aquests crisi sanitària i econòmica creant el MarketPlace Terrassa Covid-19. Aquest espai d'intercanvi de solucions, coneixements i demanda, gestionat des del Servei d'Innovació, ha de servir al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinergies i aliances peer enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi en tots els sentits.

Comerç
El Servei de Comerç ha està des de l'inici de la crisi permanentment en contactes amb les associacions de comerciants, eixos, mercats municipals i paradistes del Mercadal per tal de donar-los el suport i l'acompanyament necessari en aquests moments on aquest sector s'ha vist greument afectat per l'emergència sanitària.

Torna a l'Índex

2.12.- Serveis funeraris
L'Ajuntament ha ordenat progressivament una reducció a mínims dels serveis funeraris e vetlles i cerimònies, adaptant-se a l'evolució de la situació i sense arribar al tancament, com van fer en el seu moment bona part de les empreses funeràries de Catalunya.

En la fase actual de la situació d'alarme/emergència els serveis de la Funerària de Terrassa funcionen a un ritme molt superior, tot i que no s'ha arribat en cap moment a una situació de col·lapse.

Torna a l'Índex

2.13.- Comunicació
En aquesta fase, el Govern Municipal ha donat instruccions per reforçar la comunicació institucional, amb especial èmfasi a la web, les xarxes socials institucionals i els mitjans de comunicació audiovisuals.

En aquest sentit, s'han establert mecanismes de coordinació de misatges i actuacions, s'ha obert una nova xarxa social (Instagram), s'han creat noves tipologies de missatges. També s'han establert sistemes de treball que permeten garantir una actualització constant dels missatges a la ciutadania.
Tots els canals d'informació municipal, incloses la televisió i la ràdio, han experimentat un gran creixement de visites i usuaris/es.

Per altra banda s'ha creat un canal de Telegram per a comunicació interna i s'ha obert un nou compte oficial AjTerrassa a instagram.

Finalment, l'Ajuntament impulsa un espai diari de prevenció psicologia a Youtube AjTerrassa en el qual es podran fer consultes públiques o privades.

Per una banda, a través del seu canal a Youtube i també de CanalTerrassa TV, l'Ajuntament s'emet diàriament, cada vespre, un espai de prevenció psicològica per al confinament, a càrrec de l'equip «e-mocional.reg» (www.emocionalreg.com), format per cinc professionals de la psicologia. L'espai, en el qual es tracten temàtiques relacionades amb la situació que estem vivint, té una durada aproximada de 5 minuts.

Torna a l'Índex

3.- Informació I documentació complementària
Tota la informació sobre la gestió municipal d'aquesta situació d'emergència i alarma es pot consultar a la web municipal:

A nivell intern, l'apartat de referència per a tota la informació és:

Torna a l'Índex

4.- Agraïments

El Govern Municipal, com ja ha fet públicament en diferents ocasions al llarg dels darrers dies, expressa el seu agraïment i reconeixement a:

 • el personal de tots els serveis de l'Ajuntament de Terrassa
 • el personal sanitari i dels serveis públics a la nostra ciutat
 • i al conjunt de la ciutadania de Terrassa.

Torna a l'Índex