El Consell Municipal de Serveis Socials de Terrassa és un òrgan de participació sectorial de caràcter deliberatiu, propositiu i amb capacitat d'assolir acords de manera que el govern de l'Ajuntament de Terrassa els prengui en consideració, de conformitat amb el que disposa l'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en relació als articles 49 i 54 de la Llei de Serveis Socials, i els articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació.

 

L'objecte d'aquest Consell és promoure, estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i les ciutadanes i de les seves entitats i col·lectius en la gestió estratègica dels afers relatius a l'àmbit dels Serveis Socials, i fer així possible la seva corresponsabilitat en el govern de l'Ajuntament de Terrassa.

 

El Consell Municipal de Servei Socials té les següents funcions:

 1. Detectar i debatre sobre necessitats socials col·lectives dins l'àmbit dels Serveis Socials municipals, tots realitzant propostes i suggeriments de millora integral de recursos i serveis.
 2. Deliberar sobre la orientació general dels serveis socials del municipi efectuant les propostes que consideri necessàries.
 3. Fomentar la coordinació de la programació i les actuacions a la ciutat, tant de les administracions locals com de les entitats privades i d'iniciativa social, d'acord amb el Pla d'actuació Local en matèria de Serveis Socials.
 4. Compartir el Pla d'actuació local en matèria de serveis Socials i el seguiment de la seva aplicació , així com la corresponent memòria anual del Departament de Serveis Socials Municipals.
 5. Incorporar, crear i coordinar grups de treball , així com les taules sectorials, vinculades a aquest Consell.
 6. Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la innovació a Terrassa, en matèria de serveis Socials.
 7. Elaborar propostes relatives a l'àmbit d'actuació dels Serveis Socials, que podran elevar-se a la Junta de Portaveus i/o la Comissió Informativa competent en la matèria per incloure's, si escau, a l'ordre del dia del Ple municipal corresponent.
 8. Proveir-se de les eines comunicatives necessàries per donar visibilitat a la tasca quotidiana de les organitzacions i dels serveis municipals que treballen en aquest àmbit.
 9. Proposar actuacions en matèria de Serveis Socials als consells territorials, Supramunicipals i/o al Consell General de serveis Socials.
 10. Aprovar el Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials.
 11. Informar d'aquells temes d'interès municipal en l'àmbit de serveis socials que demani l'Ajuntament.
 12. Dinamitzar els processos participatius del sector i avaluar les propostes ciutadanes derivades dels processos participatius que afectin directament el sector.
 13. Proposar prioritats de les dotacions pressupostàries destinades al seu àmbit i avaluar-ne l'execució.

 

Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de Terrassa

Decret del nomenament dels Membres del CMSS

 

Convocatòries

La propera reunió ordinària del Consell Municipal de Serveis Socials, està prevista pel dia 19 de febrer de 2019 a les 17:00 hores, a l'aula polivalent de l'edifici Glòries ( Ctra. Montcada, 596).

 

Calendari de reunions 2019

 

Actes de les sessions 2018:

Convocatoria constitució CMSS

Acta constitució CMSS

 

Convocatoria sessió 09.05.2018

Acta sessió 09.05.2018

 

Convocatoria sessió 26.06.2018

Annex power point

Acta sessió 26.06.2018

 

Convocatoria sessió 04.10.2018

Annex power point 04.10.2018

Acta sessió 04.10.2018

 

Convocatoria sessió 11.12.2018

Annex powerpoint 11.12.2018

Acta sessió 11.12.2018