Els problemes associats als residus plàstics són molt considerables i de gran abast. Les Nacions Unides calculen que a nivell global, només es recicla el 9 % del plàstic utilitzat, de manera que aquest residu acaba majoritàriament als abocadors i al medi natural, amb especial incidència als mars i oceans. El plàstic contamina el medi i afecta greument els ecosistemes. Les substàncies tòxiques associades a la degradació del plàstic i els microplàstics presents en els medis naturals aquàtics entren a la cadena alimentària i finalment són consumides pels humans.  

Els municipis tenen un paper clau en la millora de la gestió dels residus plàstics, tant en la promoció de la seva correcte recollida i reciclatge com en el foment de la reducció del seu consum, especialment dels productes d'un sol ús.

A Terrassa, uns dels principals objectius del Pla de mandat 2019-2023 són: "La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica" i "Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus" en el que s'aposta fermament per la reducció de la producció, per la reutilització i  per la millora de la recollida selectiva de residus.

En el Ple municipal del novembre de 2019 es va aprovar el Pla de prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa 2018-2030, en el que s'estableixen les línies estratègiques i les actuacions a realitzar en matèria de gestió de residus municipals per contribuir a la seva prevenció i al foment de la visió del residu com a recurs. Entre les actuacions, en línia amb la nova Directiva, es pot destacar: "Avançar en l'eliminació de bosses d'un sol ús" i "Promoure i implantar sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos reutilitzables

Per a més informació podeu llegir el següent document:

Més Informació: