Les prestacions ofertes tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta pública de la xarxa de serveis socials de les comunitats autònomes respectives mitjançant centres i serveis públics o privats, concertats i degudament acreditats.

El catàleg és:

  • Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal
  • Servei de teleassistència
  • Servei d'ajuda a domicili (llar i cura personal)
  • Servei de centre de dia i de nit
  • Servei d'atenció residencial