•  10% de bonificació el primer any quan s'iniciï l'exercici d'una activitat a la ciutat i, a més, es contracti com a mínim un empleat
  • Convenis de reducció i minimització de residus (fins al 13% de bonificació) o empreses que disposin d'una certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la gestió dels residus generats

Normativa: Ordenança Fiscal núm.3.37 - Taxa sobre la gestió de residus municipals
 

Aplicació de la quota mínima de la taxa de gestió de residus

 Tributació per quota mínima:

  • Les activitats subjectes al règim de recollida obligatòria i al pagament de la taxa, que acreditin disposar d'un sistema integral de gestió de tots els residus que produeixin, per empresa degudament autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya
  • Les indústries ubicades fora dels polígons industrials, localitzades dins l'àmbit del servei de recollida obligatòria, que disposin d'un sistema propi de gestió
  • Activitats que estiguin en el grup C i tinguin una superfície igual o inferior als 70 m2 que acreditin mitjançant declaració responsable que tenen una generació irrellevant de residus

Bonificació  de la quota adreçada als establiments i activitats que realitzin accions per a la reducció del volum de residus generats

  • 50% sobre la taxa de residus municipals per a les entitats sense finalitat lucrativa incrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes i que estiguin actives, sempre que compleixin determinats requisits.
  • Reducció de quota d'aquesta taxa per efectuar la gestió d'una o més fraccions de residus, trobant-se l'activitat dintre de l'àmbit de prestació del servei de recollida municipal de residus.

Reducció de la quota de la taxa de gestió de residuos per gestió pròpia