• 50% en els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària (90% en construcció d'habitatges de protecció oficial)
  •  95% de la quota íntegra de l'impost en els immobles d'organismes públics d'investigació i els d'ensenyament universitari sempre que estiguin directament relacionats amb la investigació
  •  50% en els béns immobles d'activitats econòmiques en els quals s'hagin instal·lat panells solars, receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació de generació d'energies renovables, i que no estiguin obligades per normativa
  • Als polígons industrials pendents de desenvolupament, quan aquests ja hagin estat  urbanitzats: Les activitats econòmiques de nova creació i les activitats econòmiques ja existents que es traslladin per ampliació de l'activitat sempre que pel seu desenvolupament precisin la realització d'edificacions de nova construcció, gaudiran d'una bonificació de fins el 65%
  • Als polígons industrials ja desenvolupats: Les activitats econòmiques de nova creació sempre que pel seu desenvolupament precisin la realització d'edificacions de nova construcció, gaudiran d'una bonificació de fins 30 per cent. Les activitats econòmiques ja existents, que es desenvolupin en immobles ja edificats, quan es faci una ampliació de la edificació construïda que comporti un increment de l'activitat econòmica que ja es desenvolupa, gaudiran d'una bonificació de fins el 30%"

Normativa: Ordenança Fiscal núm 2.01 Impost sobre béns immobles