• 25% a les activitats industrials que justifiquin la utilització de la cogeneració d'energia, sempre que tingui incidència en el sistema productiu de la indústria.
  • 25% per disposar de sistemes d'aprofitament d'energies renovables o utilització de la cogeneració neta.
  • 10% per la incorporació de dispositius d'estalvi energètic que suposin una reducció de com a mínim el 10% sobre el consum total de la instal·lació a la qual s'incorporin aquests dispositius.
  • 75% en el certificat del sistema d'ecogestió i ecoauditories de la Unió Europea (EMAS).

Normativa: Ordenança Fiscal núm.3.33 - Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i de serveis ambientals
 

  • 80% en els trasllats d'establiments o locals que disposin de la legalització corresponent des de zones on el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal no permet la seva instal·lació o la continuïtat de l'activitat
  • Els trasllats motivats per una situació eventual d'emergència per causa d'obres als locals, sempre que aquestes tinguin la legalització corresponent. Aquesta exempció serà extensiva a la reobertura del local primitiu un cop reparat o reconstruït, sempre i quan aquest mantingui la mateixa superfície o que no l'excedeixi en un 10%, i que s'hi exerceixi la mateixa activitat.