Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Fins al 95% de la quota en els tipus d'obres següents:

  • Les obres de reparació i rehabilitació d'elements protegits d'edificis inclosos al Catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni històric - arquitectònic - ambiental de Terrassa
  • Les obres d'arranjament i embelliment de façanes i parets mitgeres al descobert, cobertes i terrats, celoberts i elements comuns. Aquesta bonificació només es podrà sol·licitar quan els subjectes passius de  l'impost siguin les comunitats de propietaris en el cas dels habitatges plurifamiliars, i en el cas d'habitatges unifamiliars, quan siguin persones físiques sobre el seu habitatge habitual (aquell en que estan empadronades)
  • Les obres de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals (comunitats de propietaris o habitatge habitual en el cas d'unifamiliars)
  • Les obres d'instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies netes, i que no estiguin obligades per normativa (comunitats de propietaris o habitatge habitual en el cas d'unifamiliars)
  • Construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits
  • Obres de rehabilitació o reconstrucció de naus obsoletes i en desús, de més de 35 anys d'antiguitat, en el marc de les bonificacions per declaració d'especial interès o utilitat municipal existents en l'impost
  • Fins al 90%  en les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels persones amb discapacitat (comunitats de propietaris o habitatge habitual en el cas d'unifamiliars, així com les reformes de locals de pública concurrència en que no existeixi la obligació normativa de dur-les a terme)
  • Per la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en edificis d'habitatges plurifamiliars i unifamiliars: Del 10% en obres noves de plurifamiliars en que instal·lin punts de recàrrega en el 100% de les places d'aparcament, i en unifamiliars, del 5% en cas d'instal·lar-hi el punt de recàrrega.

Tràmit: Beneficis fiscals en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Normativa: Ordenança Fiscal núm.2.05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres