Exempcions dels pagaments de la taxa en el cas de les llicències urbanístiques i les comunicacions per les obres següents:

  • Les d'arranjament i embelliment integrals de façanes, parets mitgeres al descobert, cobertes i terrats, i celoberts
  • Les de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals
  • Les d'instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies dolces, i que no siguin obligades per cap normativa
  • Les de reforma destinades a afavorir les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat

Normativa: Ordenança Fiscal  Núm. 3.02 - Taxa per serveis urbanístics