• Bonificació d'entre un 25% i un 75% del preu públic d'utilització dels vivers de serveis i industrial i Qu4drant.0 durant el primer any d'estada
  • Bonificació a les empreses constituïdes per empresaris/àries de menys de 30 anys o per empresàries de més de 40 anys durant els dos primers anys d'utilització del servei; els preus es reduiran en un 75% els primers 8 mesos, un 50% del 9è al 16è mes i un 25% del 17è al 24è mes
  • Bonificació de fins a un 20% de les tarifes resultants dels dos apartats anteriors a les empreses ubicades als vivers que contractin durant el primer any d'estada i a jornada completa persones a l'atur amb dificultats per trobar feina (joves de menys de 30 anys, aturats de llarga durada i dones de més de 45 anys) o persones amb discapacitat, sempre que l'empresa no tingui l'obligació legal de fer aquestes contractacions

Normativa: Ordenança Fiscal núm.1.03 - Ordenança general reguladora dels preus públics
 

  • Fins al 10% del preu del lloguer a partir del primer any, per actuacions realitzades per l'empresa que es puguin considerar de Responsabilitat Social corporativa.
  • Les empreses ubicades als Vivers que contractin, durant l'any en curs i a jornada completa, persones a l'atur amb dificultats per trobar feina –que estiguin acreditats com a demandants d'ocupació a l'OTG- (joves menors de 30 anys, aturats de llarga durada –de més d'un any- i dones majors de 45 anys) o, especialment, persones amb discapacitat, sempre que l'empresa no tingui l'obligació legal de fer aquestes contractacions, podran gaudir d'una bonificació del 20% de les tarifes resultants de l'aplicació dels apartats anteriors, i per un termini màxim d'un any
  • Les empreses ubicades als Vivers que realitzin un increment de plantilla, degut a la contractació de personal que estigui en situació d'atur, i que no quedi recollit en les bonificacions sobre col·lectius explicitats en el paràgraf anterior, podran sol·licitar, presentant el nou contracte laboral i l'acreditació mensual d'estar donada d'alta a la Seguretat Social (TC'S), una bonificació del 15% de les tarifes resultants de l'aplicació dels apartats anteriors i per un termini màxim d'un any
  • Les empreses dels Vivers tindran la possibilitat de gaudir de l'ús de 2 hores al mes, de les sales de reunions i de dues ocupacions de màxim 3 hores de la sala d'actes, dels espais del Quadrant.0, durant el primer any d'estada en el viver, o des de l'aprovació d'aquest preu públic. L'ús estarà subjecte a disponibilitat i prèvia reserva de l'espai al servei
  • Per a la resta d'ocupacions, s'aplicarà un 30% de bonificació del preu establert per altres espaïs dels vivers a les persones que tinguin la condició d'usuàries del servei

Normativa: Ordenança Fiscal núm.1.03 - Annex 2 relació preus públics