• IBI: 50% en béns immobles en els quals s'hagin instal·lat panells solars, receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació de generació d'energies renovables, i que no estiguin obligades per normativa. S'aplicarà sempre que la instal·lació de generació energètica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30% de la despesa energètica anual de l'activitat on estigui instal·lada
  • IAE: Fins al 50% en activitats que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables
  • ICIO: Fins al 95% en obres d'implantació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica.
  • IVTM: 75% de la quota en funció de la incidència de la combustió de carburant i de la part mecànica en el medi ambient: diferents durades entre 2 i 10 anys, i percentatges de fins al 75%. Bonificació del 10 al 30% per utilització de carburant biodièsel

Tràmits:

Normativa: