A continuació detallem les mesures que ofereix el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya:

Actualització de mesures àmbit econòmic

1)  Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros (un sol pagament).

Persones beneficiàries:

 • Persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social.

No seran beneficiaris:

 • persones autònomes socies de societats mercantils, cooperatives o societats laboral.
 • autònomes i autònoms colaboradors.
 • membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Requisits per sol·licitar-lo:

1. Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. Acreditar les pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

Es demanarà documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin.

2. Cal figurar d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament.

3. Estar donades d'alta en el Règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA).

4. Amb domicili fiscal a Catalunya.

5. No disposar d'altres fonts alternatives d'ingressos. 

Quan es podrà sol·licitar:

A partir del dia 1 d'abril de 2020

Com es podrà sol·licitar:

Properament s'habilitarà en aquest link el formulari per sol·licitar-lo

Per a més informació:

2) Tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

Per a gestions no disponibles telemàticament a la seu electrònica de l'Agència, podeu utilitzar el formulari genèric per fer el tràmit a través del registre electrònic de l'Agència Tributària de Catalunya. L'accés al formulari requereix identificació digital (s'admet l'IdCat Mòbil).

*Atenció: la petició genèrica no es pot utilitzar per presentar autoliquidacions de tributs ni per gestions que ja tenen una tramitació telemàtica específica.

2.1  Moratòria en els terminis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

Suspesos els terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions que s'hagin de presentar en relació amb els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i als tributs la gestió dels quals tingui cedida.

Aquests terminis es tornaran a reanudar una vegada finalitzi l'estat d'alarma.

Les persones que vulguin fer la presentació i el pagament de les autoliquidacions, poden fer-ho a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

Persones beneficiàries:

 • Totes aquelles persones obligades a fer autoliquidacios i pagaments de tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya.

Requisits per sol·licitar-lo:

 • Aplicació automàtica.

Com es podrà sol·licitar:

Per a més informació:

2.2)  Suspensió dels terminis en els procediments tributaris.

S'amplien els terminis de pagament dels deutes tributaris i de tramitació dels procediments iniciats amb anterioritat al 18 de març del 2020.

a) Ampliació fins al 30 d'abril de determinats terminis iniciats amb anterioritat al 18 de març de 2020, i que a aquesta data no es trobaven finalitzats.

b) Extensió  fins al 20 de maig de determinats terminis iniciats a partir de 18 de març de 2020 llevat que el termini atorgat per la norma general sigui superior, cas en què serà aquest el que resulti d'aplicació.

c) En els procediments de constrenyiment no s'executaran les garanties que recaiguin sobre immobles, en el període que va des del 18 de març fins al 30 d'abril del 2020.

d) Suspensió del còmput dels terminis dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'Agència Tributària de Catalunya, tant a efectes de durada del procediment, com de caducitat i prescripció.

e) Inici l'1 de maig del 2020 del termini per a la interposició de recursos o reclamacions economicoadministratives, en relació amb els terminis que estiguessin pendents a 14 de març 2020. Per als actes notificats amb posterioritat al 30 d'abril, el termini és el que determina la normativa general.

Persones beneficiàries:

 • Aquelles que tinguin obert un procedient tributari. 

Requisits per sol·licitar-lo:

2.3)  Nous terminis en relació als recursos de reposició i reclamacions economicoadministratives

Si al 14 de març encara no havia finalitzat el termini per a la interposició del recurs o la reclamació, es disposa d'un mes a comptar a partir de l'1 de maig, o bé en el dia que ja no estigui vigent el RD 463/2020 o les seves pròrrogues, sempre i quan en aquest darrer supòsit el termini sigui posterior a l'1 de maig.

Per a més informació

2.4)  Procediment inspector

Hi ha informació al següent document:

 

3) Moratòria fins a l'octubre en el pagament de l'Impost sobre les estades en establiments turístics, que les empreses haurien d'abonar a l'abril.

Moratòria fins a l'octubre en el pagament de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que les empreses haurien d'abonar a l'abril.

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020.

Persones beneficiàries:

 • Les persones obligades a presentar liquidació i fer el respectiu pagament de l'impost corresponent.

Per a més informació

4)  Finançament: Avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalananes ICF i Avalis.

Els préstecs, que es formalitzaran a través de les diferents entitats financeres adherides al conveni, comptaran amb l'aval del 80% d'ICF o Avalis de Catalunya.

Persones beneficiàries:

 • Per persones autònomes i empreses afectades pel COVID-19. El finançament està vinculat, també al manteniment de llocs de treball.

Requisits, terminis i forma de sol·licitar-lo:

 • Aquesta línia d'avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l'entitat financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya o l'ICF de cara a la gestió de l'aval.

Per a més informació:

5) Recull de mesures per a contractistes:

El Govern de la Generalitat de Catalunya vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l'ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei.

La Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d'assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l'ordre de tancament dels diferents equipaments. Inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància, i els contractes d'obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.

Persones beneficiàries:

 • Empreses que treballen per a la Generalitat.

Requisits, terminis i forma  per sol·licitar-lo:

 

6) ACCIÖ Virtual Desk.

Es reforça el Servei d'Orientació Empresarial amb un equip d'especialistes en innovació, internacionalització i finançament empresarial per atendre àgilment qualsevol consulta.

El servei d'atenció immediata via xat funciona de dilluns a dijous de 9.00 h a 18.00 h de forma ininterrompuda, i els divendres, de 9.00 h a 15.00 h.

Fora d'aquestes hores, s'envia amb el formulari la consulta i la resoldran al més aviat possible.

Per a més informació:

7) Preguntes Freqüents (FAQ'S)

8) Efectes de les mesures del coronavirus en la tramitació.

Informació extreta de la pàgina de tràmits de la generalitat:

Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n'hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.

Per a tràmits tributaris, podeu utilitzar la tramitació telemàtica  

El registre electrònic que l'Agència Tributària ha habilitat als tràmits que no disposin de funcionalitat telemàtica pròpia. Més informació al web 

Podeu trobar més informació

Preguntes frequents a la web de la Generalitat de Catalunya

8) Sector turístic.

9) Sector comerç:

10) Sector activitats i transport:

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. En el cas dels professionals o d'empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d'un ocupant si són treballadors d'un mateix centre de treball o desenvolupen l'activitat professional conjuntament. S'ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l'un darrere de l'altre). Aquesta restricció no s'aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d'acord amb el que preveu la pregunta 97. En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s'ha de respectar el límit d'1/3 d'ocupació.

Tallers mecànics d'automoció poden obrir per garantir el transport i la mobilitat de serveis essencials, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

11) Programa d'orientació a cooperatives a causa del COVID – 19.

Programa per assessorar les cooperaties en l'àmbit econòmic i laboral a partir de la Xarxa de Cooperatives expertes federades.

La Federació financia, a càrrec del Fons d'Educació i Promoció Cooperativa, fins a 8 hores d'assessorament especialitzat amb la Xarxa de Cooperatives expertes federades,

Persones beneficiàries:

 • Empreses cooperatives.

Requisits, terminis i forma de sol·licitar-lo:

 • Telèfon 933188162, disponible de 8 a 18h, o a través de federacio@cooperativestreball.coop

Més informació al web de Agència Tributària de Catalunya