Política de Gestió Documental de l'Ajuntament de Terrassa (2019)

Política de gestió documental de l'Ajuntament de Terrassa

 

 

 

Reglament del Sistema Arxivístic Municipal de Terrassa (2005)

El Reglament de l'Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa estableix els criteris generals segons els quals es configuren les actuacions pròpies del servei: les funcions que li són assignades, els òrgans que el componen, el sistema de gestió documental, les condicions del servei, etc.

 

Manual de gestió documental. Terrassa, 2009

El manual de gestió documental, junt amb el Quadre de Classificació, esdevé un dels instruments bàsics en la implantació del Sistema de Gestió Documental.

Guia de digitalització de documents. Terrassa, 2013

La digitalització dels documents municipals és un dels processos més importants en el suport i el desenvolupament  de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, i també és un dels objectius principals de l'estratègia de difusió i accessibilitat documental de l'Arxiu Històric de la nostra ciutat.

ISAD(G) 2 Norma Internacional General de Descripció Arxivística. Barcelona, 2001 (edició en català)

La ISAD(G) neix fruit del treball del Comitè de Descripció de l'ICA (Internacional Council in Archives) i es tracta d'unes normes generals vers la descripció arxivística, que han de servir de base per a la elaboració de normes nacionals, com ara la NODAC.

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya. Barcelona, Maig 2007

La NODAC és l'adaptació dels principis de la ISAD(G) a la realitat arxivística catalana. Es tracta d'una norma molt jove, una eina que ha de servir per a l'elaboració de descripcions arxivístiques al conjunt dels arxius catalans.

ISAAR(CPF) (Sistema Internacional per a Registres d'Autoritat Arxivístics d'Organismes, Persones i Famílies). Barcelona, 1996

Norma que pretenia normalitzar la descripció referent a organismes, persones i famílies, de manera que pogués compartir-se aquest tipus d'informació entre diversos arxius que tinguin documents d'una mateixa provinença.

ISDF (Norma internacional per a la descripció de funcions)

Les funcions es mantenen amb el pas del temps, però els organismes o institucions que les porten a terme sofreixen transformacions o simplement es transfereixen les funcions. Aquesta norma vol generar descripcions de funcions que puguin ser vinculades a la descripció dels documents, permetent una millor visió del procés de producció documental.

MoReq2 (Model Requirements for the management of electronic records) França, 2008

Al 2001 es va publicar, sota l'auspici de la comissió europea IDA i dins el marc del DLM Forum, la MoReq, norma per la gestió documental de documents electrònics. La MoReq2 és la seva substituta natural. L'annex 9, referent a metadades