L'Equip de Govern vol transformar els usos admesos del Vapor Ros

El Ple d'aquest mes debatrà la modificació puntual del POUM en aquest àmbit

El Vapor Ros és una antiga nau industrial, restaurada per l'arquitecte Lluís Muncunill el 1907, que està inclosa dins del Catàleg Municipal de Béns Protegits. L'Equip de Govern vol preservar la seva qualitat ambiental i arquitectònica, com també les activitats consolidades que hi ha en aquesta nau i les seves edificacions auxiliars, situades al número 15 del carrer del Racó. Ahir, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat va aprovar elevar al Ple de gener l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l'àmbit del Vapor Ros. L'objectiu és revitalitzar tot aquest àmbit, que inclou altres finques com les edificacions del carrer del Portal Nou (números 11 i 15); l'immoble del carrer de l'Església, número 15, i la Casa Mariano Ros, situada al número 17 del mateix carrer. La superfície total afectada és de 6.371,69 m².

Aquest conjunt fabril, format per una gran nau i unes construccions auxiliars, està ubicat a la part sud de l'interior de l'illa delimitada pels carrers de la Font Vella, del Puig Novell, del Racó, de l'Església i la plaça Vella. Construït a mitjans del segle XIX i restaurat el 1907 per l'arquitecte Lluís Muncunill, aquest àmbit no ha sofert cap mena de transformació urbanística, amb el consegüent deteriorament dels diferents immobles i amb el 80% del seu sostre sense activitat.

D'altra banda, la Casa Mariano Ros és una finca catalogada dins el Pla Especial de Patrimoni Històric Artístic Ambiental de Terrassa, dissenyada per l'arquitecte Miquel Curet l'any 1874, de planta baixa i dos pisos, que el juny de 1974 el seu propietari va llegar a la Fundació Sant Llàtzer de Terrassa. La finca, doncs, va ser residència del propietari de l'antiga fàbrica i també, durant uns anys -fins a l'abril de 2010-, va acollir el Casal de Gent Gran Anna Murià.

El POUM actual atorga a tot aquest àmbit usos comercials, residencials i d'equipaments només a la Casa de Mariano Ros. Amb la modificació puntual que es portarà al ple del dia 31 de gener, es contempla que la nau principal i les naus industrials del Vapor Ros, les edificacions del carrer del Portal Nou, 11 i 15, les plantes pis de la Casa Mariano Ros i l'edificació del carrer de l'Església, 15, es defineixin com d'altres equipaments (administratius, educatius, serveis socials i cívics, entre d'altres). Mentre, les plantes baixes de la Casa Mariano Ros i de la finca del carrer de l'Església, 15, s'ampliaran a usos terciaris (oficines, comerç i restauració, entre d'altres), exceptuant els corresponents a comerç gran i mitjà, industrial i magatzem. El sostre existent d'equipament per a la nau del Vapor Ros, els edificis annexes i les dues plantes de la casa de Mariano Ros és d'11.415 m². En canvi, per la planta baixa d'aquesta casa és de 437,33 m².

Les activitats econòmiques que hi ha actualment es continuaran desenvolupant i es permetrà l'ús comercial i de serveis. La modificació puntual del POUM en aquest àmbit preveu la suspensió de noves llicències d'activitats i obres, com també l'establiment de diferents zones de protecció amb una especificació detallada de les condicions de protecció, edificació i composició de les edificacions compreses a tot l'àmbit del Vapor Ros.

Situació patrimonial del Vapor Ros

La nau i les edificacions auxiliars del Vapor Ros, a més dels edificis del carrer del carrer del Portal Nou 11 i 13, eren propietat d'un particular, que va llegar en el seu testament com a hereva universal a la Generalitat el 2016. Aquesta situació va influir perquè el novembre de 2018 es creés la Plataforma en Defensa del Vapor Ros, per defensar i conservar aquest patrimoni històric, social i cultural. La transformació urbanística del Vapor Ros i del seu entorn més immediat plantejat per l'Ajuntament s'alinea amb aquestes peticions que volen garantir l'interès públic i social de tot l'àmbit.

L'Equip de Govern espera que s'acceleri la tramitació de l'acceptació de l'herència per part de la Generalitat i desitja que es mantingui la titularitat pública del conjunt fabril, perquè considera que, d'aquesta manera, es protegeix l'espai de qualsevol iniciativa especulativa per garantir el seu interès públic i social.

Següent pas

Un cop la proposta de Modificació Puntual del POUM a l'àmbit del Vapor Ros sigui aprovada en sessió plenària, el Consistori comunicarà l'acord i la corresponent suspensió de noves llicències d'activitats i obres als organismes afectats per les seves competències (l'Agència Catalana de l'Aigua; la direcció general de Comerç i el Departament de Cultura de la Generalitat) i també als propietaris actuals de les finques (la Generalitat, com a hereva de la nau i les edificacions auxiliars del Vapor Ros, i la Fundació Sant Llàtzer, com a propietària de la Casa Mariano Ros).

Després del període d'exposició pública, i un cop examinades les possibles al·legacions i els informes, el tràmit continuarà amb l'aprovació provisional, per part del ple, i amb la tramitació de tota la documentació a la Comissió Territorial d'urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona perquè resolgui l'aprovació definitiva.