Aprovació inicial del projecte d'urbanització del tram final de l'avinguda de Barcelona

El sector, delimitat per la plaça dels Països Catalans, el carrer de Pau Marsal i de Marinel·lo Bosch, inclou la nau industrial en desús de l'antic ‘Hiper Piel'

La Junta de Govern va aprovar inicialment divendres, 22 de gener, el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de l'avinguda de Barcelona, corresponent a l'illa urbana delimitada per la plaça dels Països Catalans i els carrers de Pau Marsal i de Marinel·lo Bosch, on es troba la nau industrial, en desús des de fa anys, que ocupava l'antic establiment ‘Hiper Piel', creat el 1986.

D'acord amb el Pla de Millora Urbana de Remodelació aprovat l'any 2009, la superfície total d'aquest polígon d'actuació és de 5.114 m2. L'edificabilitat total de l'àmbit que fixa el Pla de Millora Urbana és de 5.972 m2 de sostre, dels que 4.778 m2 correspondrien a sostre residencial, i 1.194 m2, a sostre d'activitat. A més, es fixa en 60 el nombre màxim d'habitatges.

L'esmentat Pla de Millora contemplava transformar els usos dels terrenys ocupats per activitats productives en un nou teixit residencial que completés l'àmbit edificable de l'avinguda de Barcelona, aconseguint la creació d'una reserva per a la ubicació d'equipaments i una cessió de vialitat. L'execució del projecte però, va quedar aturada a causa de la crisi immobiliària.

El sistema d'actuació previst pel planejament que es pretén executar és el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, per la qual la iniciativa recau en el propietari del sòl, que és qui ha redactat i presentat a tràmit els projectes d'urbanització i de reparcel·lació, i així mateix haurà de contractar i executar al seu càrrec les obres d'urbanització i el seu posterior lliurament a l'Ajuntament.

A finals de 2019 es va tornar a reprendre el sector de la mà d'un nou promotor, Healthcare Activos Inmobiliarios 24, SLU, titular de tot el sòl, que va endegar les actuacions necessàries per desenvolupar el polígon en execució, presentant els corresponents projectes. L'octubre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del sector de sòl urbà no consolidat d'aquest àmbit, que conté la previsió relativa al deure legal de cessió d'aprofitament urbanístic del 10% a l'Ajuntament mitjançant l'adjudicació a favor del municipi de la finca destinada a habitatges de protecció pública per a la seva futura destinació a lloguer assequible. I el 7 de desembre es va presentar a tramitació el projecte d'urbanització.

El Projecte d'Urbanització aprovat per la Junta de Govern Local el passat divendres, 22 de gener, ha de ser sotmès a informació pública pel termini d'un mes, sol·licitant-se els corresponents informes als organismes sectorial i companyies de serveis afectats. Posteriorment s'haurà d'acordar la seva aprovació definitiva, de forma prèvia i/o simultània a l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació.

El propietari projecta la construcció en aquest sector d'un centre residencial per a la gent gran privat de 125 places, de les quals 56 serien per concertació, el 25% del total d'ofertades.


Projecte d'urbanització

El projecte d'urbanització del sector planteja una ordenació adaptada al seu entorn i als condicionants d'ús, derivats de l'edificació existent i prevista. Es preveu habilitar plataforma elevada en la cruïlla entre els carrers de Marinel·lo Bosch i de Pau Marsal. Pel que fa a les característiques i amplades de la nova xarxa viària proposada, s'unificaran les amplades dels carrers de Marinel·lo Bosch, Pau Marsal i de la plaça dels Països Catalans a 3,5 m de calçada i s'habilitarà una franja d'aparcament en filera. L'amplada de voreres variarà entre 2,5 i 3,5 m, mantenint el panot de nou pastilles com en tota la ciutat, excepte l'avinguda de Barcelona que segueix el panot exclusiu de l'avinguda.

Pel que fa al mobiliari urbà, s'instal·laran bancs, cadires i papereres en els llocs de trobada o repòs, i es procedirà a la plantació d'arbres. L'ordenació proposada preveu també la reserva d'espai per a aparcament en superfície en cordó al carrer de Pau Marsal (alineació oest), i a la plaça dels Països Catalans (alineació nord).