Arrenquen els tràmits per la urbanització de l'àmbit de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas

L'objectiu és la transformació urbanística d'un gran espai degradat en ple casc urbà, on s'ha d'ubicar el futur Institut Escola Sala i Badrinas

L'Ajuntament impulsa els tràmits per a la urbanització del Pla de Millora Urbana de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas, situada al barri del Segle XX, aprovant l'actualització del projecte aprovat l'any 2010 que contempla la reurbanització dels trams del carrer Baldrich, Prim, Lepant i la carretera de Rubí compresos en aquest àmbit i de la urbanització del nou espai interior que es crearà amb les obres d'urbanització i l'obertura d'un nou vial, que travessarà l'àmbit d'est a oest i que connectarà els carrers d'Escudé i de Sant Sebastià. El pressupost previst és de 5.700.176,92 euros. La Junta de Govern ha ratificat aquest matí la resolució relativa a l'aprovació inicial de l'actualització d'aquest projecte de reurbanització, presentat per la Junta de Compensació d'aquest àmbit, i que va ser aprovat el 8 d'octubre de 2010.

Amb aquest tràmit, s'inicia el procés que ha de permetre iniciar les obres d'urbanització d'aquest gran espai degradat de la ciutat, de 30.692 m² de superfície, on s'havia ubicat l'antic complex fabril Sala i Badrinas, actuacions que podrà executar la Junta de Compensació del sector després que l'actualització del projecte hagi superat l'aprovació definitiva.  

El projecte contempla els enderrocs i moviment de terres; la pavimentació de carrers i voreres; la creació de noves xarxes de serveis (enllumenat públic, abastament d'aigua, gas, reg, fibra òptica, etc); la recollida de residus; la instal·lació de mobiliari urbà; les  obres de jardineria i la senyalització (vertical i horitzontal). El termini d'execució inicial és de quinze mesos (tres pel projecte d'enderroc i dotze pel d'urbanització)

L'àmbit del pla de millora comprèn els terrenys que, fins a finals dels anys setanta, van acollir l'empresa «Sala Badrinas», l'últim dels grans vapors tèxtils que van estar actius a Terrassa. Després del seu tancament, l'espai d'aquestes naus es va llogar a tercers per desenvolupar altres activitats industrials vinculades, la gran majoria, al sector tèxtil. Una de les peces que formen part d'aquest àmbit urbanístic és la que haurà d'acollir el futur Institut Escola Sala i Badrinas, un projecte per a l'execució del qual el qual el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa van signar, el passat febrer, un protocol de col·laboració. 

 

Antecedents

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa (POUM) contempla diversos sectors en sòl urbà no consolidat, entre ells el Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala Badrinas (PM-BAL163) que comprèn els terrenys delimitats al nord pel carrer Prim, a l'est per la carretera de Rubí, al sud pel carrer Lepant i a l'oest pel carrer Baldrich. 

El 8 d'octubre de 2010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va aprovar definitivament el Projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana de Transformació del sector de la Fàbrica Sala Badrinas (PM-BAL163) promogut per la Junta de Compensació. 

El projecte d'urbanització va ser redactat per BAMMP Arquitectes o Associats, SLP; amb un pressupost de contractació de 7.625.722,87€ (IVA inclòs). Les obres d'urbanització de l'àmbit no es van arribar a executar. Ara, la Junta de Compensació vol desenvolupar aquest àmbit però, després del temps transcorregut des de l'anterior projecte d'urbanització, ha estat necessari actualitzar el Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala i Badrinas per poder així iniciar les obres d'enderroc, urbanització i edificació contingudes al sector.