El Govern municipal ajornarà o prolongarà els terminis d'impostos i taxes

Nou paquet de mesures a Terrassa en el marc del Pla d'Emergència Municipal i de l'estat d'alarma decretat ahir pel Govern de l'Estat

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha estat aquest matí amb part dels equips de treballadors i treballadores municipals que aquests dies, amb motiu de l'emergència, estan treballant per garantir que els serveis municipals funcionen. És el cas del personal del 010, que s'ha reforçat i ha ampliat els horaris en cap de setmana i entre setmana per poder atendre les preguntes de la ciutadania. Tot seguit, l'alcalde ha presidit el Comitè de Seguiment d'Emergència, que s'ha reunit telemàticament i ha acordat un seguit de noves mesures que el Govern municipal implementarà a partir d'avui mateix a la ciutat, en el marc de la fase d'Emergència-1 del Pla d'Emergència Municipal, i de l'estat d'alarma decretat ahir pel Govern estatal. Són les següents:

 

Mesures fiscals i de suport a l'activitat econòmica

El Govern Municipal ha decidit ajornar o prolongar els terminis dels impostos o taxes municipals, d'acord amb el que preveu la llei. Properament s'informarà de quins estan inclosos en aquestes mesures excepcionals i en quines condicions. 

Entre aquests impostos es troba l'IBI, el termini del qual acaba demà dilluns, 16 de març. Per això, s'ha decidit que no s'aplicaran recàrrecs a aquelles persones que no hagin pogut abonar-lo per raons relacionades amb la situació d'emergència actual. En aquest sentit, s'atendran totes les reclamacions i cada situació s'estudiarà individualment.

El Govern Municipal està analitzant possibles bonificacions en impostos i taxes vinculades a l'activitat econòmica, i també està treballant en un programa d'impuls i suport a autònoms/es.

 

La Policia Municipal vetlla especialment per informar i fer aplicar les normes

El Govern Municipal ha donat instruccions a la Policia Municipal per tal de reforçar la tasca d'informació a la ciutadania a la via pública i de vetllar especialment per la correcta aplicació de les normes fixades per l'Ajuntament, per la Generalitat de Catalunya i pel Govern d'Espanya.

 

Obres publiques i manteniment: només per urgència

El Govern Municipal ha decidit suspendre totes les obres i actuacions de manteniment a la via pública. Únicament es portaran a terme aquelles que estiguin qualificades d'urgents.

 

Transport públic: en estudi una reducció de freqüències

El Govern Municipal està estudiant una possible reducció de la freqüència dels autobusos urbans, si es confirma la tendència a una disminució notable del nombre de viatgers/es. Aquesta decisió es coordinarà amb l'AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà).

 

En estudi: preparatius per disposar d'espais públics o privats d'emergència

El Govern Municipal ha ordenat iniciar, amb caràcter urgent, un estudi sobre la disponibilitat d'espais públics o privats que comptin amb llits, així com d'altres espais que puguin acollir llits si és necessari en funció de les necessitats.

 

Criteris sobre limitació de llibertat de circulació

El Govern Municipal ordena la difusió a la ciutadania tot allò que determina el Reial Decret 463, pel qual es declara l'estat d'alarma, en relació a aquesta qüestió. De forma esquemàtica, és el següent:

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que s'hagi de fer individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

3. En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

4. El ministre de l'Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa de l'trànsit o la restricció de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.

Quan les mesures a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors s'adoptin d'ofici s'informarà prèviament a les administracions autonòmiques que exerceixen competències d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.

El Reial Decret es pot consultar íntegrament a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692 

També es difondrà a la ciutadania el llistat d'activitats que tenen suspesa l'obertura al públic i han estat incloses a l'Annex al Reial Decret aprovat pel Govern d'Espanya.

 

Coordinació d'ofertes de voluntariat

El Govern Municipal ha acordat convocar una reunió amb Creu Roja per analitzar i estructurar les propostes presentades per totes aquelles persones i entitats que s'ofereixen voluntàriament per ajudar en aquesta situació d'emergència.