El nou Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Terrassa s'eleva al Ple per a la seva aprovació inicial

El nou document ha de substituir el reglament vigent, que data del 1998

Ajuntament de TerrassaLa sessió ordinària del mes de desembre del Ple de l'Ajuntament de Terrassa, que se celebrarà demà, inclourà al seu ordre del dia una proposta de resolució presentada per l'Alcaldia-Presidència de la Corporació per a l'aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Terrassa.

El nou reglament substituirà l'actual, que data del 1998, i que era necessari revisar per tal d'adequar-lo als canvis normatius i a la realitat, característiques i necessitats actuals. Entre les principals novetats de la nova reglamentació destaca la potenciació dels instruments de transparència i participació ciutadana en el funcionament dels òrgans de govern municipals i el reforçament de la seguretat jurídica.

El ROM és l'exemple mes representatiu de la potestat reglamentària i d'autoorganització municipal, tal com estableixen la Llei de Bases del Règim Local i la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya. El document regula el funcionament dels òrgans municipals, els mecanismes d'informació i participació ciutadana i l'estatut dels membres de la corporació.

Els treballs de revisió s'han fet el marc de la Junta de Portaveus, i es van iniciar a principis del mandat, en paral·lel a les revisions d'altres reglaments municipals, com ara el de Participació Ciutadana, el de la Sindicatura Municipal de Greuges o el Codi Ètic.

El ROM s'estructura en quatre títols: el preliminar conté les disposicions generals que regulen els aspectes principals del text normatiu; el primer regula l'estatut de les persones membres de la Corporació; el segon tracta de la identificació, funcions i principals característiques dels òrgans bàsics i dels complementaris que integren l'organització municipal; i finalment el tercer detalla les normes de funcionament d'aquests òrgans.

Entre les principals novetats, el nou ROM estableix com a bàsic i obligatori l'existència d'una Comissió de Transparència, amb l'objectiu de garantir i fer efectiva la màxima transparència en l'actuació municipal. S'introdueixen mecanismes per facilitar i potenciar l'assistència i possibilitat d'intervenció per part dels veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat per tal de manifestar l'opinió i rebre informació detallada respecte propostes que es dictaminin en comissions informatives, així com la possibilitat de presentació de propostes ciutadanes davant el Ple municipal per tal que pugui ser objecte de debat i votació.

També s'incorporen previsions respecte les normes de desenvolupament de les sessions del Ple municipal, i principalment respecte l'ordenació d'intervenció en els debats, de forma diferenciada en atenció al caràcter ordinari o extraordinari de les mateixes, i també en atenció a l'ordre del dia específic quan es tracti de sessions per a la tramitació de la constitució de l'ajuntament i elecció d'alcalde o alcaldessa, l'aprovació del pressupost municipal i de les ordenances fiscals, sobre l'estat de la ciutat, tramitació de mocions de censura o qüestions de confiança, o aprovació del resultat del sorteig per a integrar les meses electorals.

Un cop superada l'aprovació inicial, per a la qual el Govern espera un ampli suport atès que el text s'ha treballat conjuntament amb tots els grups, el nou ROM se sotmetrà a informació pública per a la seva aprovació definitiva i entrada en vigor un cop constituïda la Corporació Municipal que resulti de les properes eleccions municipals.