El Ple de l'Ajuntament aprova l'Agenda Urbana de Terrassa i el seu Pla d'Acció 2022-30

El document estratègic ha rebut els vots a favor de tots els Grups Municipals

L'Ajuntament de Terrassa en Ple ha aprovat avui per unanimitat l'Agenda Urbana de Terrassa i el Pla d'Acció 2022-2030. D'aquesta manera, s'arriba a la culminació d'un procés, que ha estat obert a la participació de la ciutadania i als agents socioeconòmics de la ciutat, per establir les bases estratègiques comunes del futur de Terrassa.

L'Agenda Urbana de Terrassa es defineix com un document estratègic, de caràcter no normatiu, actualitzable, flexible i avaluable, que ha de situar la ciutat en el marc d'un conjunt de pactes internacionals que estableixen les grans fites de l'estratègia global de desenvolupament sostenible, aplicable i alineada a tots els nivells territorials (Agenda Urbana catalana, espanyola, europea i de les Nacions Unides), tenint en compte les perspectives dels drets humans, dels gèneres i d'interseccionalitat.

L'aprovació de l'Agenda Urbana de la ciutat i del seu Pla d'Acció permetrà que Terrassa pugui participar en projectes i fons europeus que es convoquin i s'obrin properament. A més, Terrassa disposarà d'un ampli catàleg de projectes i plans estratègics que compten amb una important participació ciutadana, així com consens polític i social, que estaran situats i contextualitzats en un full de ruta de ciutat, amb una visió transversal i totalment alineada amb els objectius globals de desenvolupament promoguts per les diverses agendes urbanes territorials. L'Agenda Urbana de Terrassa i el seu Pla d'Acció, a més, està alineada, a escala de ciutat, amb els 17 ODS globals.

 

Procés d'elaboració

En la preparació i elaboració d'aquest document estratègic s'ha tingut en compte l'estructura de l'Agenda Urbana de Catalunya, que fixa tres dimensions (equilibri territorial, prosperitat i model productiu, i benestar i equitat social) i sis eixos (prosperitat, benestar, salut, canvi climàtic, qualitat urbana i bon govern). A més, s'ha fet seguiment i intercanvi d'informació amb alguns municipis que, com Terrassa, han estat seleccionats com a "ciutat pilot" pel Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). També s'ha participat en la tasca que desenvolupa la Diputació de Barcelona en aquest àmbit.

Durant el darrer any s'han dut a terme un conjunt d'estudis, consultes i activitats participatives obertes a la ciutadania per a l'elaboració de l'Agenda Urbana. S'ha impulsat la cooperació público-privada orientada als interessos generals de la ciutat, amb l'objectiu d'assolir una estratègia de ciutat àmpliament compartida, trobant les fórmules adequades per alinear les estratègies públiques i privades, fixar objectius comuns i desenvolupar un marc estable d'execució d'aquestes accions previstes, el seu seguiment i l'avaluació i la seva adaptació o modificació fins al 2030.

D'altra banda, la Taula de Grups Polítics ha fet el seguiment pertinent de tot el procés, analitzant la proposta que s'ha presentat al Ple Municipal, introduint-hi aportacions i observacions, que han estat recollides en el document final. Aquest ampli consens polític fa d'aquest document una estratègia compartida de ciutat per a la Terrassa del futur.

 

Següents passes

Un cop aprovat el document, es preveu la constitució de les comissions de seguiment, estudi i treball previstes en el document: una Ponència Política, que analitzarà periòdicament el compliment i evolució de l'Agenda Urbana i prepararà l'avaluació anual; una Comissió d'Estudi del Marc Estratègic de Ciutat, amb representació público-privada, i que presentarà una proposta desenvolupada a partir del Marc Estratègic que tindrà com a objectiu estructurar el projecte, determinar la seva viabilitat i governança,així com fixar un calendari orientatiu; i un Grup de Treball de l'Agenda Urbana, constituït per representants dels serveis municipals, que durà a terme l'impuls i seguiment de les accions, desenvoluparà una estructura i activitats de participació ciutadana, analitzarà i canalitzarà les propostes ciutadanes sorgides dels diferents processos participatius i emetrà un informe anual, que serà presentat al Ple Municipal, juntament amb els informes oficials que es puguin requerir per part d'altres administracions.

Al Ple extraordinari també s'ha acordat la presentació al Ple Municipal, com a mínim un cop l'any, d'un informe de seguiment i estat d'execució de l'Agenda Urbana de Terrassa i del seu Pla d'Acció, que inclourà un pla d'actuacions per a l'exercici següent, a més de les propostes justificades d'adaptació o modificació dels seus continguts.