L'Ajuntament actualitza la instrucció de 2016 per instal·lar comptadors provisionals d'aigua per emergència social

Es  modifiquen els requisits que cal complir i el procediment a seguir

A la Junta de Govern, celebrada avui, s'ha donat compte de la resolució adoptada el passat 23 de març relativa a l'aprovació de la instrucció per a la instal·lació de comptadors d'aigua provisionals d'emergència social per a persones o unitats de convivència que es troben en situació de risc d'exclusió residencial. Una nova  normativa que s'emmarca dins la línia d'actuació de l'equip de Govern de garantir, amb la gestió pública, el dret d'accés a l'aigua. 

Aquesta nova instrucció substitueix l'aprovada el desembre de 2016, que donava compliment a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei determina que són les administracions públiques les responsables de garantir als col·lectius més vulnerables l'accés als serveis bàsics, com són l'aigua, el gas i l'electricitat. 

Amb aquesta actualització es modifica el procediment a seguir per garantir l'accés a l'aigua en cas d'ocupació a precari d'habitatges, per part de persones que estiguin en risc d'exclusió residencial, i on s'hagi detectat una urgència social. Aquesta instrucció també regula les passes a seguir per  evitar que es faci un ús inadequat del servei d'abastament per part de persones usuàries que no tinguin contracte de subministrament. 

La seva autorització i instal·lació és excepcional, ja que es poden retirar dels habitatges si les finques incompleixen amb les condicions demanades i si les persones beneficiàries no s'ajusten els requisits sol·licitats, com són estar en situació de risc d'exclusió residencial i estar empadronades en el domicili al qual es presta el servei de subministrament d'aigua.  Es pot tramitar aquesta petició a través de la seu electrònica municipal.

 

Tarifa social

Un any més, l'ordenança municipal recull la congelació de les tarifes d'abastament, així com les mesures que estan dirigides a les persones més vulnerables, com són: la bonificació de fins al 100% de la quota de servei, l'aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d'exclusió residencial (RER) i la gestió del canvi de nom gratuïta pels titulars d'aquestes llars.  

L'aplicació de la tarifa social comporta que la quota de servei de subministrament d'aigua es redueixi al 100% de la quota de servei per als dos primers trams de consum fins a un consum trimestral de 30 m³ d'aigua. Aquest consum equival aproximadament a 100 litres per persona i dia per a una unitat familiar de tres membres, que és el que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que és un consum eficient per a cobrir les necessitats bàsiques. 

Les famílies beneficiàries de la tarifa social sobre la factura d'aigua d'ús domèstic eren, a 31 de desembre de 2021, un total de 1.883. D'ençà que es va posar en marxa el febrer de 2013, aquest ajut ha generat bonificacions per valor d'uns 600.000 euros.

Les persones usuàries i titulars de contractes de subministrament per comptador d'aigua en règim d'ús domèstic per al primer i segon tram de consum que poden optar a aquesta bonificació han de complir els següents requisits: 

    1. Ser major de 18 anys.
    2. Estar empadronat en el domicili en el qual es demana la tarifa social.
    3. Disposar d'uns ingressos màxims pel conjunt de les persones que conviuen al mateix domicili, iguals o inferiors als següents:

                          Residents          Límit d'ingressos (*)
                          1                        11.154,82 euros
                          2                        15.616,75 euros
                          3 o més              20.078,68 euros

                          *Els límits d'ingressos són els mateixos des de l'1 de juliol de 2015

    4. Que la persona sol·licitant, ni cap altre que visqui a l'habitatge, disposi d'altres immobles, propietats o immobles arrendats, excepte l'habitatge propi.

Aquesta bonificació s'aplica tan bon punt s'hagin comprovat les dades i abans de tres mesos de la data de sol·licitud. El termini de l'aplicació de la quota és d'un any i després es renova automàticament un cop verificats el compliment dels requisits. 

D'altra banda, la Generalitat també contempla rebaixes en el cànon de l'aigua, que és un impost ambiental que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aplica des de l'any 2000 en el rebut, i que contribueixen a garantir les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables. El cànon està associat a l'ampliació per trams i s'aplica en unitats de convivència de quatre o més membres. Per a més informació, us podreu adreçar al 012 o a https://aca.gencat.cat/