L'Ajuntament impulsa un projecte de marca de ciutat per potenciar el posicionament de Terrassa a l'exterior

itjançant aquest projecte es vol incidir en la projecció de Terrassa a partir dels valors que la defineixen i la singularitzen

L'Ajuntament de Terrassa, a través de l'Àrea de Projecció de la Ciutat, ha engegat un projecte de Marca de Ciutat que té per objectiu impulsar la implicació, participació, i cooperació dels agents locals en el procés de construcció i consolidació de la identitat competitiva de Terrassa. Mitjançant aquest projecte es vol incidir positivament en la projecció interior i exterior de Terrassa a partir dels valors que la defineixen i la singularitzen. L'objectiu global és el de millorar, a curt, mitjà i llarg termini el posicionament de Terrassa a l'exterior, de manera que incideixi en l'atracció d'empreses, de talent, d'inversions i de visitants, i que per tant afavoreixi la promoció econòmica i la qualitat de vida dels terrassencs i terrassenques i, paral·lelament, enforteixi el sentiment d'orgull, identitat i pertinença a la ciutat.

En paraules de la tinenta d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Ona Martínez: "Per ser una ciutat més pròspera i cohesionada, Terrassa ha d'atraure inversions i talent, és per això que Terrassa ha de mostrar al món el seu gran potencial i allò que la caracteritza i la singularitza: som una ciutat amb un gran patrimoni i tradició industrial, orgullosa del passat però en constant transformació. Una ciutat que es reinventa i es modernitza a través de l'economia del coneixement: universitat, audiovisual, cultura, tecnologies aplicades a la salut... Per al Govern municipal és prioritari posicionar la ciutat al lloc protagonista que li correspon com una de les ciutats més importants del país, un ciutat d'avantguarda i atractiva per a invertir-hi, per a les empreses, per al talent i per al visitant".

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha iniciat la licitació per a la redacció d'un Pla de Construcció de Marca de Ciutat amb la participació i cooperació dels agents locals. El projecte preveu dur a terme, al llarg de 2025, unes sessions de treball amb els agents del territori, en les quals valoraran i consensuaran les accions més adients per a la consolidació de la marca de ciutat. Aquestes accions podran executar-se en un futur tant des del sector públic com el privat.

Amb aquest projecte es vol refermar el compromís dels agents del territori en la construcció i consolidació de la marca de ciutat, i fer-los plenament partícips i corresponsables del procés. Per tal d'aconseguir-ho, el plec de condicions de la licitació fa constar el paper dels agents com a actors clau en la construcció i consolidació de la marca i del futur òrgan de cogovernança de caràcter público-privat que haurà de fer seguiment de l'aplicació i execució del Pla. Martínez afirma que "si volem que Terrassa sigui coneguda i reconeguda com es mereix, no ho podem fer sols des de l'Ajuntament: és feina de tota la ciutat reforçar la nostra identitat i projectar-la, i aquest esforç es veurà recompensat perquè repercutirà favorablement per a tots els terrassencs i terrassenques amb l'enfortiment de l'economia i de la qualitat de vida".

El pressupost base de licitació del contracte és de 20.661,15 euros, exclòs l'IVA. Es preveu que el procés de treball per obtenir un Pla de Construcció de Marca de Ciutat consensuat conclogui a finals de 2025. Posteriorment, el projecte haurà de culminar a futur amb la constitució de l'òrgan de cogovernança entre l'Ajuntament i els agents del territori.

El projecte dona continuïtat a l'Estratègia de creació i construcció d'una identitat competitiva  aprovada l'any 2018 i treballada en el seu moment amb els agents del territori. A partir de l'aprovació d'aquella estratègia, i una vegada superada la crisi causada per la pandèmia, des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha portat a terme el Pla de Màrqueting Turístic (2021) en el marc del qual es va actualitzar el relat de ciutat, i s'ha treballat per consolidar l'equip de treball intern que liderarà el projecte i que es caracteritza per la seva transversalitat, ja que en formen part serveis municipals de totes les àrees de l'Ajuntament.

L'impuls d'aquest projecte es fa en compliment de la línia estratègica 4 del Programa de Govern: Impulsar i consolidar l'estratègia de projecció interior i exterior de la ciutat, basada en una identitat i uns valors compartits, amb els objectius de fomentar la cohesió social i l'orgull de pertinença i de donar a conèixer Terrassa potenciant tot allò que la fa una ciutat singular i atractiva, a l'avantguarda del país.