L'Ajuntament inicia les actuacions per fer efectiva la reversió de la finca emplaçada al carrer del Torrent, 77, al patrimoni municipal

Els terrenys no s'havien destinat a la finalitat de la cessió, que era la construcció d'habitatge en règim de protecció oficial

Ajuntament de TerrassaPer acord de Ple de 28 de setembre de 2006, l'Ajuntament va cedir a favor de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA (Habitatge Terrassa) la finca emplaçada al carrer del Torrent, 77, amb el carrer de Lluís Puig i Matas, amb una superfície de 941,78 m2 i 2.703,21 m2 de sostre, destinada a habitatge de protecció oficial. L'acord plenari disposava la reversió automàtica de la finca al patrimoni municipal en cas que, transcorreguts 10 anys des de la inscripció registral de la mateixa a nom del cessionari -fet que es va produir al gener de 2009- no s'hagués dut a terme la construcció d'habitatges en règim de protecció pública. Per aquest motiu, avui s'ha dut a terme l'acta notarial que constata la no destinació del bé a l'ús previst en els terminis acordats, per tal de fer efectiu el pacte de reversió a l'Ajuntament.

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, explica que "la reversió d'aquests terrenys ens permetrà fer polítiques públiques de sol i habitatge de protecció pública, tan necessària a la ciutat, i lluny de l'especulació". Per al regidor d'Urbanisme, Carles Caballero, aquesta mesura demostra que "el nou equip de Govern està decidit a fer servir totes les eines legals al seu abast per posar les necessitats de les persones al centre de l'acció política, i ho farem per terra, mar i aire. Les terrassenques i els terrassencs necessiten habitatge digne i assequible. Aquesta és una necessitat bàsica i recuperem aquest solar perquè compleixi la seva funció social d'oferir habitatge de protecció oficial a les persones".

Acord incomplert

El 8 de juny de 2007, l'Ajuntament de Terrassa i Caixa d'Estalvis de Terrassa van signar un conveni de col·laboració en matèria d'habitatge mitjançant el qual l'Ajuntament manifestava que, a través de la societat Habitatge Terrassa, tenia la intenció de fomentar la promoció de l'habitatge protegit mitjançant la subscripció amb institucions financeres de caràcter social i naturalesa fundacional sense afany de lucre per a la col·laboració en la promoció, construcció i gestió en règim de lloguer i en règim de venda. El conveni establia, específicament, la prohibició de cedir per part de Caixa Terrassa o les entitats del seu grup qualsevol dret i obligació resultant d'aquest conveni marc a favor de tercers aliens al seu grup, i s'establia l'obligació de notificar les transmissions de drets i obligacions del conveni a favor d'altres entitats del grup a l'Ajuntament. Aquest es podria oposar en cas que no es demostrés el manteniment del caràcter benèfic i social, la naturalesa d'entitat sense ànim de lucre i la qualitat tècnica i de solvència de l'entitat cessionària.

En mans d'un grup immobiliari

Actualment, la finca consta inscrita registralment a nom de la mercantil Divarian Propiedad SA Sociedad Unipersonal, grup immobiliari procedent del grup BBVA. Tal i com conclou el dictamen jurídic extern encarregat per Habitatge Terrassa, aquesta entitat no pot oposar desconeixement d'aquesta càrrega, que consta inscrita en el Registre de la Propietat.