L'Ajuntament iniciarà les obres de millora del pont de Montserrat el proper dilluns 25 de març

El projecte compta amb recursos dels fons europeus Next Generation 2 d'Accessibilitat, i té com a objectiu urbanitzar la part superior del pont i reforçar-ne l'estructura

El projecte de millora del Pont de Montserrat, que neix de la carretera Montcada i creua la riera de Les Arenes, començarà el proper dilluns 25 de març. El projecte contempla dos àmbits d'actuació, d'una banda es duran a terme treballs relatius a la rehabilitació estructural del pont que consistiran en la reparació d'estructures de formigó, la construcció de noves falques de morter per eliminar l'espai on fan nius els coloms que afecten l'estructura, la instal·lació de pòrtics de limitació de gàlib de pas per evitar rascades i deterioraments en la llosa en el costat est de l'avinguda del Vallés i per últim, la millora del terraplè entre la rotonda de l'accés est al pont i l'avinguda del Vallès.

D'altra banda, el projecte contempla actuacions en la part superior del pont de Montserrat, on es durà a terme la reurbanització de la carretera de Montcada dins de l'àmbit d'actuació, per a proporcionar a l'espai un caràcter més urbà i ben integrat a la ciutat. Així, es contempla modificar lleugerament l'amplada de les voreres del vial dins del pont i perllongar la vorera del costat sud del pont fins a la parada d'autobús actual.

A més, també es duran a terme treballs per a millorar la pavimentació, els ferms i es durà a treme la reposició de la senyalització horitzontal i vertical. També es preveu la substitució de les juntes de dilatació i impermeabilització de tota la superfície de l'estructura del pont i es millorarà el sistema de la recollida d'aigües pluvials. A més, s'instal·larà un nou punt de llum i el trasllat d'un altre punt existent. D'altra banda, se substituiran alguns arbres afectats i es millorarà la seva xarxa de reg.

Per tal de millorar la seguretat del pont, el projecte recull la substitució de la barrera de seguretat actual, situada als extrems exteriors de les voreres d'ambdós costats de l'estructura, per un pretil de caràcter urbà entre la vorera i la calçada i també es col·locarà una barana nova de disseny especial que li donarà identitat i singularitat al pont.

El pressupost total del projecte és de 1.175.945,65 euros i es preveu que s'executi en 6 mesos, els primers 2 mesos es realitzaran els treballs a la part de l'estructura i 4 mesos més per a la part de l'adequació de la part superior del pont.

 

Afectacions de trànsit

L'execució de les actuacions està pensada en diferents fases, de manera que es garantirà tant el pas de vianants com el pas de vehicles per un carril del pont direcció a l'Hospital durant l'execució dels treballs d'urbanització de la part superior del pont, i amb les mínimes afectacions possibles al trànsit de l'avinguda del Vallès quan s'estiguin fent els treballs de rehabilitació de l'estructura, i sempre oferint un itinerari alternatiu.