L'Ajuntament rep una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la modernització dels polígons d'activitat econòmica de la ciutat

Un paquet d'ajuts d'1.550.000 euros farà possible dur a terme aquest pla d'actuació

PolígonL'Ajuntament  de Terrassa ha estat un dels cinc municipis a qui la Diputació de Barcelona ha atorgat la subvenció sol·licitada a la convocatòria del Pla de Modernització de Polígons, en la categoria de Projectes Integrals. Aquesta li permetrà reforçar la implantació de les accions contingudes al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa, que s'està executant des de mitjans del 2016.

La presentació a aquesta convocatòria respon a l'oportunitat de millorar la situació dels polígons objecte d'aquesta subvenció (Santa Margarida I i II, Can Parellada, Colom II i Els Bellots). Prèviament, es va fer una diagnosi centrada en el recull sistematitzat de les necessitats de millora que l'empresariat ha anat comunicant en els seus contactes amb el Servei de Promoció Industrial de l'Ajuntament. La informació recollida va determinar que l'àmbit que seria objecte d'aquest Pla d'Acció és el que millor compleix les condicions establertes a la convocatòria.

Un indicador del potencial de les actuacions d'aquest Pla d'Acció és que tindrà com a protagonistes els polígons ubicats a la zona sud de la ciutat on es concentra el 73,9% de la superfície dels polígons de tota la ciutat i es localitza el 71,1% de les empreses i el 73,7% de les persones treballadores. Aquesta actuació tindrà efectes positius en el conjunt dels polígons d'activitat econòmica de la ciutat.

Actuacions del Pla de Modernització de Polígons

Una  actuació de seguretat intel·ligent consistent en la posada en marxa d'un sistema de vídeo intel·ligent que millori la informació del perímetre de l'àmbit d'actuació, amb la consegüent possibilitat de millora de la gestió de la mobilitat, la seguretat i l'aparcament.

Una actuació d'instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics amb panells solars, per la que s'instal·laran tres punts de recàrrega per potenciar la utilització de sistemes de transport nets i eficients energèticament.

La aplicació de la marca "Terrassa Polígons Industrials" amb l'objectiu de poder difondre una imatge més singular, innovadora i atractiva de l'activitat industrial de Terrassa i, així facilitar la visibilització dels polígons d'activitat econòmica, les seves empreses, els serveis de què disposa i l'orientació de potencials inversors i usuaris.

Una actuació de senyalització viària amb l'objectiu de  facilitar la mobilitat i la localització de carrers i edificis als visitants dels polígons mitjançant una senyalització i una retolació més clara i entenedora dels seus carrers i edificis.

La creació d'un Centre de Serveis de Proximitat a les empreses ubicat a la Masia Els Bellots per tal de cobrir les necessitats de serveis a les empreses, sobretot pel que fa als serveis de valor afegit, tenint en compte també els serveis a les persones treballadores i usuàries dels polígons d'activitat industrial.

A més, l'establiment d'aquest Centre a la Masia Els Bellots, un dels punts d'entrada de l'activitat econòmica de la ciutat, també contribuirà a incrementar la competitivitat de les empreses de Terrassa ja que s'ubica en un entorn ben comunicat que actuarà com a node de centralitat de serveis.

La data màxima de finalització de la subvenció serà el 31 de desembre de 2020 i el pressupost global del Pla d'Acció és de 2.000.000 d'euros.