La Junta de Govern aprova la instal·lació provisional de comptadors d'aigua en llars amb risc d'exclusió residencial

Es donarà prioritat a les famílies empadronades amb menors a la ciutat

Vista general TerrassaLa Junta de Govern ha aprovat, avui divendres, una instrucció de servei d'instal·lació provisional de comptadors d'aigua d'emergència per a unitats de convivència en situació de risc d'exclusió residencial. La instal·lació dels comptadors s'iniciarà a principis del 2017. Complint amb la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya, es donarà prioritat a les famílies empadronades amb menors a la ciutat, atenent al principi que la presència d'infants és clau a l'hora de determinar l'emergència social d'una família.

Els comptadors s'instal·laran en els habitatges en situació de precarietat sense connexió regularitzada al subministrament d'aigua, per un termini inicial de sis mesos i amb un cabal de 3m³ mensuals per persona. Passats aquests mesos inicials, es procedirà a la revisió del cas i a la pròrroga contractual, si fos necessari.

Circuït d'accés a la instal·lació

Les persones interessades en acollir-se a aquesta resolució hauran de presentar una sol·licitud a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. Posteriorment,  l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica (OFIMAPE) emetrà un informe sobre el compliment o no de les condicions de risc d'exclusió residencial. El cost del comptador i del subministrament d'emergència anirà a càrrec de la persona sol·licitant. Igualment, la persona usuària podrà sol·licitar l'atorgament d'ajuts socials per a situacions d'emergència, regulats per les ordenances i reglaments municipals per fer front als costos que corren al seu càrrec.

Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits:

  • Estar empadronats a la ciutat durant un temps mínim de tres anys
  • Que l'edifici habitat sigui propietat d'un gran tenidor
  • Que provinguin d'un procés de pèrdua d'habitatge per dificultats en el pagament
  • Bona convivència objectiva amb l'entorn de l'habitatge en precari

Amb aquesta actuació, a més de donar sortida a una situació fins ara bloquejada, l'Ajuntament també vol eliminar les connexions a la xarxa irregulars i garantir que tots els ciutadans i ciutadanes puguin tenir accés al servei de subministrament d'aigua, a més d'evitar situacions de perill.

L'Ajuntament de Terrassa és capdavanter a Catalunya en la regulació d'una tarifa social de l'aigua, a més d'altres mesures com un protocol de prevenció de talls, ajornaments i fraccionaments en el pagament de les factures, així com per la concessió d'ajuts socials per a aquells usuaris que no poden fer front al pagament dels subministraments.

Actualment s'està aplicant la tarifa social, aprovada l'any 2013, a un total de 2.546 persones o unitats familiars abonades al servei. Pel que fa als ajuts d'emergència, durant el 2015 es van atorgar 632 ajuts d'urgència social en concepte de subministraments bàsics. Durant el primer semestre d'aquest any se n'han atorgat 327 pel mateix concepte.