La Taula de Mobilitat debat la proposta de la nova ordenança municipal de circulació de vehicles

L'Ajuntament regula l'ús dels vehicles de mobilitat personal

La nova Ordenança Municipal Reguladora de la Circulació de Persones i Vehicles en Vies Urbanes, que substituirà la de 1996, serà el marc normatiu que regularà les actuacions que contempla el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 amb l'objectiu de resoldre els problemes de convivència a l'espai públic i fomentar una mobilitat més responsable, sostenible i segura. L'Ajuntament de Terrassa treballa en una proposta, que ahir va ser debatuda a la Taula de Mobilitat, per tal de reglamentar la circulació de persones i de vehicles pel terme municipal de Terrassa.

Un dels aspectes que recull el nou text és l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), atès l'ús cada vegada més generalitzat que tenen com a mitjà de transport. Es tracta de vehicles amb un gran potencial, ja que són lleugers, fàcils de transportar, no contaminen ni fan soroll, per la qual cosa són els més indicats per fer un ús combinat amb el transport públic (trens de rodalies, metro i bus). La nova ordenança regula els VMP que funcionen sense cap font d'energia (patins, patinets i monopatins) i els que incorporen un motor elèctric (rodes, plataformes i patinets).

La proposta contempla que l'edat permesa per conduir un VMP per vies urbanes sigui de 16 anys (obligatori amb casc per aquells que circulin amb patinets elèctrics i plataformes de mides grans) i assenyala que poden  circular pels carrils bici que hi ha a la calçada, a la vorera, als carrers de zona 30 i pels carrers de convivència. També classifica i regula les condicions de circulació a les diferents vies de l'espai públic, com poden ser les àrees de vianants o els carrers de convivència. 

 

Altres actuacions

A més, la proposta inclou la regulació especial de mobilitat per a les Zones de Baixes Emissions (ZBE). En aquest àmbit, es permet la implantació de mesures especials per regular l'accés, la circulació i l'estacionament de vehicles i es delimiten  les zones de baixes emissions, ja sigui de manera total (24 hores al dia i els 365 dies l'any) o parcial, per tal de prohibir la circulació o l'estacionament als vehicles que incompleixin els límits d'emissions contaminants.

Altres qüestions que recull la proposta són:

  • La possibilitat que persones voluntàries regulin el trànsit de vianants pels passos de zebra (quan els alumnes surtin de les escoles o quan els ciclistes facin sortides).
  • La regulació de carrils multiús, passadissos per a vianants en calçada i  reserves pel servei de flotes multiusuari.
  • La introducció de nous pictogrames i senyals verticals.
  • La implantació de mesures, de caràcter extraordinari i temporal, de restricció del trànsit (modificació dels límits de velocitat, prohibició o limitació de l'estacionament de vehicles i de circulació en determinades vies i hores, i en horaris de càrrega i descàrrega), de limitació de la velocitat per motius mediambientals i de salut pública o bé  de seguretat viària o ciutadana. 

 

Proposta de la Taula de Mobilitat

La Taula de Mobilitat és un òrgan de participació, informatiu i consultiu, on participen institucions, entitats i associacions interessades en aquesta qüestió, i on es proposen i presenten les polítiques de mobilitat a Terrassa. En aquesta darrera sessió es van comentar alguns aspectes de la proposta de la nova ordenança, com el fet que les VMP vagin per la vorera, amb independència de l'edat de l'usuari o usuària; que s'especifiqués que les bicicletes han de circular pel centre del carrer i que es prohibís l'estacionament de les motos a les voreres. Ara s'obrirà un procés de participació perquè, tant des de la Taula de Mobilitat com la ciutadania en general, es puguin fer aportacions.

 

Pla de Mobilitat Urbana

El Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021 és l'instrument que defineix les actuacions que garanteixen l'accessibilitat i la mobilitat de les persones. Contempla un total de 96 accions orientades a incrementar la salut i la qualitat de vida, la integració social, la seguretat en els desplaçaments i establint unes pautes de mobilitat més sostenibles. Algunes de les actuacions que recull i que es podran desenvolupar en el marc normatiu de la nova ordenança seran:

  • La identificació d'una Zona de Baixes Emissions al centre de la ciutat.
  • La priorització de ginys no motoritzats per sobre dels motoritzats.
  • L'ampliació de zones 30 a tots els barris, amb actuacions progressives que reforcin el paper del vianant, la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal.
  • La introducció de carrils multiús per gestionar la capacitat viària en funció de les necessitats dels usuaris.
  • La promoció dels  sistemes de vehicle multiusuari per reduir desplaçaments i emissions.