Nou ban de l'alcalde de Terrassa amb mesures adoptades en la fase d'Emergència-1

L'alcalde de Terrassa ha dictat un nou Ban avui dissabte, 14 de març de 2020, que atenent a la fase d'Emergència-1 del Pla d'Emergència Municipal per malalties emergents, deixa sense efecte els bans dictats els dies 12 i 13 de març, i estableix mesures actualitzades d'acord amb les resolucions de les autoritats i administracions sanitàries, orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones i contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris. 

 

 

BAN

DE L'ALCALDE DE TERRASSA

 

Mesures adoptades dintre de la fase d'Emergència 1

del Pla d'Emergència Municipal

 

L'Ajuntament de Terrassa ha declarat la fase d'Emergència-1 dintre del Pla d'Emergència Municipal, en coherència amb l'activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la situació causada pel coronavirus Covid-19.

En aquest marc, i a la vista de les resolucions adoptades entre d'altres pels departaments de Salut, d'Interior, i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i els acords adoptats pel comitè de seguiment del Pla d'Emergència, i de la declaració de l'estat d'alarma acordada pel Consell de Ministres en atenció a la situació de pandèmia, s'ha considerat necessari implementar mesures complementàries a les que es varen establir en virtut dels Bans d'Alcaldia núm. 2495/2020, dictat en data 12 de març de 2020, i núm. 2560/2020, dictat en data 13 de març de 2020, orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions que ha adoptat el Govern Municipal.

És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència fa públics els següents acords tot ordenant el seu compliment.

Primer. FER PÚBLIC que la declaració de la fase d'Emergència-1 del Pla d'Emergència Municipal per risc sanitari, ha comportat l'actualització i modificació de les mesures anunciades a través dels bans dictats per aquesta alcaldia els dies 12 i 13 de març de 2020, i que restaran  sense efecte, essent substituïdes per les mesures que es detallen en els acords que segueixen.

Segon. ACORDAR que es limita la prestació dels serveis públics de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic, a aquells que es consideren estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics essencials i estratègics que seguidament es relacionen:

 

Àrea de Presidència

Comunicació i premsa

Alcaldia

Tramitació factures

 

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat

Protecció Civil

Seguretat

Neteja Eco-Equip

Via Pública

Mobilitat

Transport Urbà

Egavia – grua municipal i parquings

Gestió de l'espai públic

Habitatge

Tramitació factures

 

Àrea d'Urbanisme i sostenibilitat

Taigua

Tramitació factures

Subministres de companyies de serveis

Emergències d'obres

Sanejament

 

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Serveis a càrrec de Funcionaris amb Habilitació Nacional (Secretaria, Intervenció,Tresoreria)

Organització i RRHH

Tecnologia

Ingressos i recaptació

Atenció ciutadana i 010

Padró

Funerària

Contractació

Manteniment

Serveis Jurídics

Comunicació interna

Tramitació factures

 

Àrea de Drets Socials

Serveis Socials

Casa Galèria

Atenció Primària i domiciliària

Salut i comunitat

Tramitació factures

 

Àrea de Cicles de la Vida

Gestió Administrativa.

Manteniment

 

Àrea de Promoció Econòmica

Mercat Municipal de la Independència

Mercat Municipal del Triomf

 

Àrea de Projecció de la Ciutat

Tramitació de factures

Gestió Administrativa

PAC

Tercer.- ACORDAR mantenir el tancament de totes les oficines i punts d'atenció al públic municipals, amb les següents excepcions:

- OAC Plaça Didó

- Serveis Socials (Glòries)

- Serveis Socials (carrer Unió)

- Policia Municipal

- Casa Galèria

- Funerària de Terrassa

L'atenció a la ciutadania en tots els serveis municipals es continuarà prestant a través de mitjans telemàtics i telefònics. En aquest sentit, es reforçarà especialment el servei municipal gratuït del «telèfon 010» per a consultes relacionades amb la situació d'emergència.

Quart.- ACORDAR prioritzar l'atenció a persones i col·lectius vulnerables a través dels Serveis Socials, a través de les següents línies d'actuació:

Garantir el dinar per aquells col·lectius que no puguin anar a fer l'àpat corresponent als Centres de Dia per a la Gent Gran  després del seu tancament.

Tot i que els Centres d'Esplai diaris romanguin tancats, es garantiran els berenars d'aquelles famílies que així ho requereixin.

S'acordarà amb les empreses prestadores de les empreses de serveis d'atenció a domicili que es garanteixin les necessitats bàsiques de les persones usuàries del Servei, especialment aquelles persones que viuen soles.

El SAU, el Servei d'Allotjament d'Urgència per a dones maltractades, seguirà funcionant amb normalitat.

S'establirà una fórmula per tal de garantir el manteniment dels menjars d'aquells famílies amb els infants amb beques de menjador.

En col·laboració amb Creu Roja se seguiran les següents línies d'actuació:

Mantenir l'obertura del Rebost per garantir l'alimentació de les famílies més vulnerables.

Mantenir l'obertura de L'Andana, per tal d'acollir les persones sense sostre, prenent les mesures adequades a la situació i valorant eventuals ampliacions d'horaris.

S'establirà una fórmula per al Punt de Trobada, per tal de donar solució a aquells intercanvis que es realitzaven a les escoles, oferir un espai neutral als progenitors i garantir els drets dels infants.

Reforçar el dispositiu d'atenció telefònica per aquelles persones que viuen soles i garantir el seu benestar i les seves necessitats bàsiques.

Cinquè. ACORDAR, en concordança amb les resolucions dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ordenant el tancament i suspensió en els àmbits esportiu, cultural, festiu, mantenir el tancament dels equipaments municipals següents:

Culturals: Teatre Principal, Teatre Alegria, l'Auditori Municipal de Música, Sala Maria Plans, Cinema Catalunya, biblioteques públiques i tots els casals de barri i els centres cívics.

Esportius: tots els poliesportius i instal·lacions esportives municipals així com de l'Estadi Olímpic Municipal. 

Sisè. ACORDAR, en concordança amb l'ordre de cessament de l'activitat docent universitària i de centres educatius, tant públics com privats, efectuada per la Generalitat de Catalunya, mantenir el tancament dels centres de titularitat municipal: escoles bressol, d'educació especial, Escola Llar, Escola de Música i Conservatori, Escola d'Art, activitat universitària al Vapor Universitari, i campus professional Vallparadís, així com el casal de gent gran Anna Murià, i els locals municipals destinats a l'ús de lleure educatiu (esplais).

Setè. ACORDAR, pel que fa a activitats a la via pública i espai públic, que es posposa durant quinze dies la seva realització en cas que requereixin l'actuació de serveis policials o sanitaris, que es dedicaran exclusivament a atendre els serveis més bàsics i essencials. En aquest context, se suspèn durant un termini de quinze dies la realització del Mercadal de Martí l'Humà.

Caldrà seguir els criteris i límits determinats per la Generalitat de Catalunya en actes o activitats a la via pública o espais públics que no necessitin serveis sanitaris o policials. També les limitacions de circulació per part de la ciutadania per les vies d'ús públic establertes en virtut de la Declaració de l'Estat d'Alarma.

En qualsevol cas en l'ús ordinari de la via pública per part de la ciutadania caldrà evitar aglomeracions, i limitar les trobades a aquelles que es produeixin puntualment i reduïdes en espais oberts, sempre mantenint les distancies (1,2 metres). Es desaconsella portar els infants als parcs.

En atenció a les limitacions d'activitats a la via i espais públics, es recomana a totes les entitats, associacions, col·lectius, empreses i organismes que planifiquin alternatives per a totes aquelles activitats que tinguin previstes en els propers tres mesos.

Vuitè. ORDENAR que es faci trasllat a l'empresa TMESA, responsable de la gestió del servei municipal de transport públic col·lectiu de viatgers, de les instruccions adients per tal d'implementar abans del dilluns 16 de març de 2020 les mesures següents:

Intensificar i reforçar les actuacions de neteja i prevenció en tots els autobusos de la flota.

La supressió de la venda de bitllets i donar bescanvi per part dels conductors/es d'autobús.

Tancament de l'accés per davant, i els passatgers hauran d'entrar per la segona porta i acostar-se a la màquina per validar el títol de transport.

Els títols de transport s'hauran de comprar a les màquines ubicades a l'efecte, Mutua de Terrassa o als estancs habituals.

L'espai junt al lloc de conducció romandrà aïllat de la resta de l'autobús.

Les persones usuàries que utilitzin la T-Hospital, en tant que no podràn accedir a la validadora a bord de l'autobús, hauran de validar només al punt de validació de l'hospital. Per pujar a l'autobús només cal portar la tarja i no pas validar-la.

Els autobusos tindran cartells informatius amb les següents recomanacions:

Es recomana que les persones amb símptomes o pertanyents a grups de risc (gent d'edat avançada, o amb malalties cròniques, o amb problemes d'immunitat) s'abstinguin d'utilitzar el transport públic.

Sempre que es pugui, els passatgers haurien de procurar mantenir la distància de seguretat entre ells.

Malgrat la intensificació de les mesures de neteja i desinfecció, és recomanable que les persones usuàries es rentin les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després d'utilitzar el transport públic.

Novè. En aplicació de la resolució dictada pel Departament de Salut de la Generalitat, adoptant mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció,  en l'àmbit dels serveis funeraris en cas de defuncions per Coronavirus, no es farà activitat de vetlla ni cerimònia.

Desè. Limitar l'assistència a activitats en edificis públics de qualsevol naturalesa a 1/3 del seu aforament permès, i aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d'altres, s'ha de garantir una distància no inferior a 1,5 metres entre les persones assistents.

Onzè.  ORDENAR que es procedeixi, per part dels serveis municipals corresponents, a l'estudi de les possibilitats i fórmules viables mesures fiscals i econòmiques per reduir l'impacte de l'emergència causada pel coronavirus en l'economia local.

Dotzè. TRASLLAT D'INFORMACIÓ. L'Ajuntament de Terrassa comunicarà de forma continuada, i almenys una vegada al dia, tota la informació relativa a aquesta situació a través dels canals de comunicació existents a la ciutat i especialment  a través de la web terrassa.cat i les xarxes institucionals.  Per altra banda, s'acorda establir un servei específic de consultes a través del telèfon municipal 010, obert a tota la ciutadania.

Tretzè. COL·LABORACIÓ CIUTADANA. L'Ajuntament està rebent, de forma continuada, nombroses propostes i ofertes de col·laboració ciutadana, i expressa el seu agraïment públic i institucional, com a mostra de l'esperit de solidaritat i de cooperació que caracteritza la nostra ciutat. Aquestes ofertes i propostes es canalitzaran, en els propers dies, a través del Comitè de Seguiment d'Emergència i dels serveis municipals corresponents.​

Catorzè. PUBLICACIÓ I VIGÈNCIA. Que es procedeixi a fer públic el present ban al conjunt de la ciutadania de Terrassa i resta d'interessats per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures entraran en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència fins el dia 28 de març de 2020, poden ser derogades, revisades i/o modificades en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i d'acord amb les instruccions i directrius de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicaria oportunament.

 

Jordi Ballart i Pastor

Alcalde de Terrassa​